Informacja o szkoleniach przeprowadzonych przez ZRBS,

na które rekrutację zakończono

 

PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Stosowanie wskaźników referencyjnych w bankach. Nowe wymogi regulacyjne i skutki ekonomiczne.

2 marca 2021 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Ostatnie zmiany legislacyjno – prawne dotyczące banków

24 lutego 2021 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Cenatorium - źródło danych o transakcjach na rynku nieruchomości

18 lutego 2021 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Zamknięcie roku 2020 w Banku Spółdzielczym dla analityków kredytowych

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

Olsztyn- 7 grudnia 2020

Lublin- 8 grudnia 2020

Bydgoszcz- 9 grudnia 2020

Rzeszów- 14 grudnia 2020

Wrocław- 14 grudnia 2020

Kraków- 17 grudnia 2020

Warszawa- 18 grudnia 2020

 

WARSZTATY - KURS ONLINE PODPISYWANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17 grudnia 2020 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Inwestowanie banków spółdzielczych na rynkach finansowych

15 grudnia 2020 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Instrumenty finansowe występujące w Banku spółdzielczym

16 grudnia 2020 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Zamkniecie roku dla Zarządów Banków Spółdzielczych - wybrane ryzyka prawne

11 grudnia 2020 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Przepływy pieniężne jako element ryzyka kredytowego

9 - 10 grudnia 2020 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Prawo pracy dla kadry managerskiej

4 i 11 grudnia 2020 r.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Zagadnienia prawa o księgach wieczystych i hipotece ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień wierzyciela hipotecznego w praktyce bankowej

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Jak uniknąć kosztów błędów przy wdrożeniu RODO w praktyce Banku Spółdzielczego. Wybrane zagadnienia

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Bezpieczeństwo pracowników banku spółdzielczego

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Prawo karne-skarbowe

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Przegląd regulacji związanych z COVID-19

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Prawo pracy dla kadry managerskiej i kierowniczej’’

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

„Windykacja należności”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

"Szkolenia dla członków Komitetu Audytu/Rady Nadzorczej"

Szczegóły szkolenia pdf logo w

 

„Szkolenia dla Rad Nadzorczych, Komitetów Audytu i Zarządów Banków Spółdzielczych"

Szczegóły szkolenia pdf logo w

„AKADEMIA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - KURS ONLINE”

Uczestnicy: Uczestnikami akademii mogą być osoby, które posiadają praktykę zawodową w działach finansowo-księgowych oraz znają podstawowe zagadnienia z zakresu  rachunkowości ale chcą swoją wiedzę poszerzyć aby móc pracować na stanowisku Głównego Księgowego.

Cel: Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu głównego księgowego.

 

Szczegóły szkolenia

pdf logo w

 

 

„Ostatnie zmiany legislacyjno – prawne dotyczące banków’’

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

Zarządzanie polityką rachunkowości banku w kontekście „kreatywnej księgowości”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy

 

„Zamknięcie roku 2019”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Prawne aspekty wdrożenia i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

„Windykacja należności”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

"Szkolenia dla członków Komitetu Audytu/Rady Nadzorczej"

Szczegóły szkolenia pdf logo w

 

„Model współpracy pomiędzy uczestnikami procesu badania sprawozdań finansowych i sprawowania nadzoru nad jednostkami zainteresowania publicznego w myśl zapisów Rekomendacji L"

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

"Dokumentacja cen transferowych oraz schematów podatkowych dla banków spółdzielczych

            Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

„Szkolenia dla Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych”

 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Rozporządzeniem CRR oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego Banki są zobowiązane do oceny adekwatności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje. Dlatego tak ważne jest aby członkowie najważniejszych organów Banku stale podnosili swoje kwalifikacje.

Związek jako instytucja posiadająca uprawnienia do przeprowadzania szkoleń dla Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych, przygotował propozycje szkoleń skierowanych do tych organów:

  1. Rola Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym,
  2. Organizacja sytemu kontroli wewnętrznej oraz ryzyka braku zgodności – rekomendacja H,
  3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym,
  4. Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych,
  5. Analiza wskaźnikowa Banku i ich interpretacja – ocena banku na podstawie wybranych wskaźników.

 

Szczegóły szkolenia Plik PDF

„Szkolenia w zakresie bieżącej agendy legislacyjnej Unii Europejskiej w zakresie usług finansowych, w tym nadzoru i stabilności systemu finansowego w państwach członkowskich UE”

Zadaniem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z bieżącą agendą legislacyjną Unii Europejskiej dotyczącej usług finansowych, w tym z obecnie toczącymi się pracami legislacyjnymi na poziomie Unii Europejskiej z zakresu nowych regulacji nadzorczych i ostrożnościowych nad sektorem bankowym w UE.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków”

W związku z uchwaleniem w ostatnich miesiącach kadencji ostatniego parlamentu szeregu niezwykle istotnych, obszernych i generujących istotne obciążenia i ryzyko dla sektora bankowego ustaw Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń w zakresie konsekwencji uchwalenia ostatnich zmian legislacyjnych dotyczących banków.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Kontrola wdrożenia RODO oraz projektowane zmiany w ustawie RODO sektorowa”

W związku z pierwszymi doświadczeniami wynikającymi z obowiązywania w Polsce RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), oraz w związku z uchwaleniem w najbliższym czasie ustawy dostosowującej prawo polskie do RODO (tzw. ustawa RODO sektorowa), która przewiduje dokonanie zmian w związku z RODO w ustawie Prawo bankowe, ZRBS proponuje Państwu szkolenie: „Kontrola wdrożenia RODO oraz projektowane zmiany w ustawie RODO sektorowa.’’

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Ceny transferowe – warsztaty tworzenia dokumentacji według nowych przepisów  dla Banków Spółdzielczych

pdf logo w

„Problemy interpretacyjne opodatkowania Banków Spółdzielczych”

pdf logo w

„Zamknięcie roku 2018”

pdf logo w

„Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych banku spółdzielczego – aktualne problemy”

pdf logo w

„Obowiązki banków związane z wdrażaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment),

w szczególności prowadzenia rachunków VAT”

pdf logo w

„Podstawowy rachunek płatniczy, przenoszalność rachunków, zestawienia opłat (implementacja Dyrektywy PAD)”

pdf logo w

„Praktyczne aspekty wdrożenia RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

pdf logo w

„Bankowy plan kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości,

zamknięcie roku 2017 - wybrane zagadnienia”

pdf logo w

„Obowiązki banków jako Jednostek Zaufania Publicznego w myśl nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz projektowane obowiązki w zakresie wdrażania regulacji dotyczących przeciwdziałania nadużyciom podatkowym”

pdf logo w

„Szkolenie w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych”

pdf logo w

„Pracownik obsługi finansowania hipotecznego w myśl nowej ustawy o kredycie hipotecznym”

pdf logo w

„Analiza finansowa w określaniu zdolności kredytowej oraz ujawnianiu zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka kredytowego w banku” pdf logo w

„Szkolenie dla kandydatów na Głównych Księgowych w Bankach Spółdzielczych”

pdf logo w

„Ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa w praktyce bankowej”pdf logo w

„Bezpieczeństwo w Bankowości - jak bezpiecznie korzystać z narzędzi bankowości elektronicznej"

pdf logo w

„Szkolenie w zakresie obsługi klienta i sprzedaży produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych”

pdf logo w

„MS EXCEL poziom średniozaawansowany i zaawansowany”

pdf logo w

 

„Praktyczne wdrożenie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Common Reporting Standard / Euro FATCA).’’

"Aktualna pozycja banku spółdzielczego jako wierzyciela – wpływ i konsekwencje zmian
legislacyjnych"

pdf logo w

„Jednolity Plik Kontrolny - najnowsze interpretacje oraz orzeczenia dotyczące rozliczeń podatku VAT”

pdf logo w

 „Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków”

pdf logo w

„Analiza finansowa w określaniu zdolności kredytowej oraz ujawnianiu zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka kredytowego w banku”

pdf logo w

 „Szkolenie dla kandydatów na Głównych Księgowych w Bankach Spółdzielczych”

pdf logo w

„Rola Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym"

pdf logo w

„Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. rachunki uśpione)’’

pdf logo w

„Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków’’

pdf logo w

„Administrator Bezpieczeństwa Informacji” oraz ”Administrator Bezpieczeństwa Informacji - dokumentacja”

pdf logo w

 „Bankowy Plan Kont”

pdf logo w

 „Instrumenty finansowe - Zarządy i Główni Księgowi"

pdf logo w

„Akademia Bancassurance”

pdf logo w

„Rekomendacja U – Warsztat - praktyczne aspekty wdrożenia Rekomendacji w Banku Spółdzielczym. Problemy – rozwiązania.” -

pdf logo w

„Instrumenty finansowe notowane na rynkach finansowych – aspekt finansowy i księgowy dla księgowych w bankach spółdzielczych – 24 h"

pdf logo w

 „Konsekwencje uchylenia bankowego tytułu egzekucyjnego”

pdf logo w

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

Informacja o szkoleniach przeprowadzonych przez ZRBS

 

szkolenia tab1