Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie posiada obecnie w swojej ofercie:

 

 

 • Audyt zewnętrznej oceny zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, który jest zgodny z zapisami Rekomendacji „D” KNF: „zlecanie dodatkowych audytów profesjonalnym instytucjom zewnętrznym specjalizującym się w badaniu obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego jest czynnikiem , który może wzmocnić w istotny sposób kontrolę nad ryzykiem związanym z tym obszarem. W związku z tym, bank powinien przeanalizować zasadność i na tej podstawie podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą uzupełnienia działań audytu wewnętrznego przez audyty zewnętrzne przeprowadzane przez tego rodzaju podmioty, w szczególności w zakresie obszarów o wysokim poziomie ryzyka.

 

 Cel prac:

- analiza systemów i procedur IT

- uporządkowanie rozwiązań IT wg konieczności rozwoju

- wykonywanie procedur audytu IT wg Rekomendacji D

- zestawienie wniosków dotyczących koniecznych do podjęcia działań.

 

Korzyści dla Banku:

- minimalizacja ryzyka kontroli KNF

- minimalizacja ryzyka Zarządu Banku

- możliwość zwiększenia bezpieczeństwa działalności

- możliwość identyfikacji potencjalnych działań optymalizacyjnych

- otrzymanie certyfikatu z przeprowadzonego audytu.

 

 • Audyt oceny zewnętrznej działania komórki audytu wewnętrznego oraz audytu polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku. Wejście w życie w lutym 2011 roku Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego, spowodowało konieczność wprowadzenia szeregu zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Bankach. Jedna z licznych zmian dotyczy konieczności poddawania ocenie zewnętrznej działania komórki audytu wewnętrznego w każdym Banku. Ocena powinna się odbywać co najmniej raz na pięć lat.

 

 • Audyt w świetle regulacji IGA, który obejmuje:- sprawozdanie finansowe za ostatni rok (w szczególności w zakresie kapitałów),
  - przelewy transgraniczne na terytorium i z terytorium USA od lipca 2014 r.,
  - status klientów pod kątem cech amerykańskości (kwalifikacji US person), wedle przygotowanego formularza (bez konieczności dostępu przeprowadzającego audyt do danych objętych tajemnicą bankową),
  - status przelewów i klientów pod kątem pochodzenia z państwa niebędącego krajem partnerskim FATCA.

 

 • Audyt IT -  w związku ze zmieniającą się rzeczywistością ZRBS rozszerzył swoje usługi o zakres informatyczny - zadbamy o bezpieczeństwo IT w Banku poprzez:
   

          Wsparcie w projekcie wdrożenia oraz utrzymania rekomendacji i wytycznych KNF

          Analizę systemów i procedur IT

          Uporządkowanie rozwiązań IT wg konieczności rozwoju

          Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa

          Organizacje procesów wspierających zarządzanie bezpieczeństwem IT

          Wykonywanie procedur audytu IT wg Rekomendacji KNF

          Zestawienie wniosków dotyczących koniecznych do podjęcia działań

   

  Korzyści dla Banku:

    minimalizacja ryzyka kontroli KNF

    minimalizacja ryzyka Zarządu Banku

    możliwość zwiększenia bezpieczeństwa działalności

    możliwość identyfikacji potencjalnych działań optymalizacyjnych

    otrzymanie certyfikatu z przeprowadzonego audytu.