FATCA ZRBS WARSZAWA

W związku z intensywnymi pracami legislacyjnymi, które mają na celu wdrożenie dyrektywy 2014/10/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, która implementuje międzynarodowy standard wymiany informacji w sprawach podatkowych opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Common Reporting Standard – tzw. Euro FATCA) Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka przedstawia poniżej usługę „Euro FATCA”.

 

DO POBRANIA W FORMACIE PDF

 

Dotychczas banki spółdzielcze w ograniczonym zakresie były zobowiązane do wdrażania rozwiązań związanych z regulacją FATCA, ze względu na znajdujące się tam wyłączenia kwotowe w stosunku do instytucji finansowej. Odmiennie Euro FATCA zobowiązuje wszystkie instytucje finansowe do prowadzenia identyfikacji klientów oraz późniejszego przekazywania danych.

Przygotowywany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami implementując Euro FATCA nakłada szereg nowych obowiązków również na banki spółdzielcze. Zgodnie z aktualnymi informacjami ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ponieważ dysponujemy szeroką wiedzą na temat Euro FATCA, ze względu na prowadzenie prac dedykowanej grupy roboczej Związku Banków Polskich, chcielibyśmy zaoferować Państwu wsparcie we wdrożeniu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Co ważne rozwiązania, które zostaną wdrożone w Państwa instytucji będą oparte na rozwiązaniach, które są również wdrażane przez największe instytucje finansowe działające na terytorium RP, co pozwoli zapewnić wysoki poziom zgodności z ustawą.

Wszystkie banki spółdzielcze są zobowiązane do zaimplementowania obowiązków wynikających z ustawy. Co istotne niewypełnienie obowiązków ustawowych ma być związane z karą pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł, nakładaną przez ministra właściwego ds. finansów publicznych.

 

Zakres usług

I. Szczegółowa analiza banku
Pierwszym etapem świadczenia usługi będzie dokonanie szczegółowej analizy banku jako
raportującej instytucji finansowej. Analiza będzie odnosiła się do rodzajów oferowanych produktów
w celu ustalenia, które z nich spełniają warunki przewidziane dla rachunku finansowego i stanowią
rachunki raportowane

II. Identyfikacja rachunków i przygotowanie do raportowania
Ponieważ projektowana ustawa nakłada szerokie obowiązki w zakresie identyfikacji klientów i
rachunków, zostaną opracowane dla Państwa Banku stosowne procedury. Procedura będzie
szczegółowo opisywała czynności jakie bank będzie zobowiązany do podjęcia w trakcie całego
procesu obsługi rachunku przez co może być przekazany odpowiedzialnym pracownikom jako
instrukcja postępowania.
Przekazane zostaną również wzory formularzy, które w sposób uproszczony pozwolą wykonać
obowiązek odebrania oświadczenia od klientów Państwa Banku.
Co ważne instytucje finansowe będą zobowiązane do corocznego zaraportowania do Ministerstwa
Finansów informacji na temat rachunków raportowanych. Wsparcie będzie obejmowało również
pomoc przy określeniu zakresu danych które trzeba przekazać aby wypełnić obowiązki ustawowe
(tym samym analizie zostanie poddane czy Państwa Bank zbiera wszystkie niezbędne informacje).

III. Rejestr czynności
W trakcie świadczenia usługi, analizie zostaną poddane funkcjonujące w Państwa Banku źródła
danych, które mogą służyć do prowadzenia rejestru czynności zgodnie z art. 27 i nast. projektu
ustawy.
Ponieważ ustawodawca przykłada dużą wagę do tego zagadnienia oraz z rejestrem czynności mogą
być związane liczne wątpliwości organu kontrolującego a także nałożone sankcje finansowe, zostanie
na tą kwestie położony szczególny nacisk.

IV. Okres przejściowy
Niezwłocznie po ostatecznym ukształtowaniu przepisów dotyczących okresu przejściowego i
klasyfikacji klientów i rachunków otwartych pomiędzy 1 stycznia 2016 r. do chwili wejścia w życie
ustawy, konieczne będzie wprowadzenie odrębnego sposobu identyfikacji oraz komunikacji z
klientami. W tym celu dla Państwa Banku zostaną przygotowane niezbędne druki oraz propozycje
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

V. Wsparcie
Ponieważ w chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad ustawą o wymianie informacji podatkowych
z innymi państwami kluczowe będzie aby przekazywać Państwa Bankowi zaktualizowane informacje,
które pozwolą pozostać w zgodzie z przedmiotową regulacją tj. najważniejsze kwestie związane z
ustawą. Na bieżąco będą także przekazywane ewentualne uwagi, stanowiska dotyczące Common
Reporting Standard wypracowane na poziomie krajowym oraz europejskim.

 

Osoby do kontaktu

dr Tadeusz Białek – Radca Prawny – Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków
Polskich, nadzorował prace nad opracowaniem Guidane Notes dla regulacji FATCA, nadzoruje prace
wdrożeniowe regulacji Common Reporting Standard.

apl. adw. Jan Ziomek – Członek Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich, brał
udział w pracach nad opracowaniem Guidance Notes dla regulacji FATCA, bezpośrednio nadzoruje
prace dedykowanej grupy roboczej ZBP ds. Common Reporting Standard oraz grupy roboczej ds.
wdrażania FATCA.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!