FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOLENIA:

„Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych banku spółdzielczego – aktualne problemy”

  Nazwa Banku

  Ulica

  Poczta

  NIP

  Telefon

  Fax

  Adres email

   

  Zgłaszamy udział następujących osób:

   

  Imię:

  Nazwisko:

   

  Imię:

  Nazwisko:

   

  Imię:

  Nazwisko:

   
   Kraków         -  15.11.2018 Wrocław      -  16.11.2018 Rzeszów      -  22.11.2018 Lublin            -  23.11.2018 Bydgoszcz  -  29.11.2018 Olsztyn        -  07.12.2018 Warszawa  -  06.12.2018
   

  Dodatkowe uwagi:

   

  Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa na wskazany w formularzu numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez ZRBS telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) ZRBS informuje, że:
  1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa; adres e-mail: sekretariat@zrbs.pl,
  2) w ZRBS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zrbs.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
  3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu ZRBS, jako administratora danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych szkoleń oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są wyłącznie przez administratora danych
  5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat;
  6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.