Wynikające z art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009

(Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013)

Związek Rewizyjny jest osobą prawną działającą na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod Nr 0000160603.

Struktura własności:

Związek zrzesza banki spółdzielcze na zasadzie korporacyjnej nie tworząc funduszu udziałowego.

Związek Rewizyjny nie należy do sieci.

Organami Związku są:

a) Zebranie Przedstawicieli - organ stanowiący;

b) Rada Nadzorcza - organ nadzorczy;

c) Zarząd - organ zarządzający.

W zakresie struktury zarządzania Związku odpowiedzialnymi są Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu, a następnie Dyrektorzy Delegatur, którzy bez pośrednio nadzorują pracę biegłych rewidentów i asystentów - lustratorów.

Zasady wewnętrznej kontroli jakości
w Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczych
im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
jako
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

POBIERZ PLIK:

ikona_pdf

 

Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości została przeprowadzona w Związku w dniach:

rozpoczęcie - 06.08.2012 r.

zakończenie - 17.08.2012 r.

na podstawie upoważnienia nr 2012/153 z 2012 roku wydanego przez Krajową Komisję Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

 

SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
nr na liście 1459
za rok kalendarzowy 2013

POBIERZ PLIK:

ikona_pdf

                                         

Oświadczenie

Związek w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów kontroluje uczestnictwo zatrudnionych biegłych rewidentów w obowiązkowych szkoleniach, ponadto organizuje dla nich dodatkowe coroczne szkolenia we własnym zakresie. Biegli są również angażowani jako wykładowcy pogłębionych tematów w zakresie branżowej rachunkowości.

Przychody Związku za 2013 rok z tytułu czynności rewizji finansowej wynoszą:

3.004.772,96 zł w tym:
- za badanie sprawozdań finansowych  2891584,14 zł
- za przeglądy śródroczne
113.188,82 zł

Usługi o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach Związek nie wykonuje.

 

Członkowie Zarządu i kluczowi biegli rewidenci zatrudnieni  na podstawie umowy o prace i wynagradzani stosownie do taryfikatora obowiązującego w Związku. W razie potrzeby - w indywidualnych przypadkach zatrudniani są biegli rewidenci z zewnątrz  na podstawie  umowy cywilno prawnej.

Biegłymi rewidentami odpowiedzialnymi w imieniu Związku jako podmiotu uprawniony jest każdy z członków zarządu – biegły rewident.