Wynikające z art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009

(Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015)

Związek Rewizyjny jest osobą prawną działającą na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod Nr 0000160603.

Struktura własności:

Związek zrzesza banki spółdzielcze na zasadzie korporacyjnej nie tworząc funduszu udziałowego.

Związek Rewizyjny nie należy do sieci.

Organami Związku są:

a) Zebranie Przedstawicieli - organ stanowiący;

b) Rada Nadzorcza - organ nadzorczy;

c) Zarząd - organ zarządzający.

W zakresie struktury zarządzania Związku odpowiedzialnymi są Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu, a następnie Dyrektorzy Delegatur, którzy bez pośrednio nadzorują pracę biegłych rewidentów i asystentów - lustratorów.

Zasady wewnętrznej kontroli jakości
w Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczych
im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
jako
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

POBIERZ PLIK:

ikona_pdf

 

Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości została przeprowadzona w Związku w dniach:
rozpoczęcie - 01.07.2015 r.
zakończenie - 09.07.2015 r.
na podstawie upoważnienia nr 2015/042 z dnia 22.06.2015 r. wydanego przez Krajową Komisję Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru KIBR oceniła działalność Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka jako prawidłową, co zostało potwierdzone stosownym pismem (tutaj plik do pobrania).

 

 

SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
nr na liście 1459
za rok kalendarzowy 2015

POBIERZ PLIK:

ikona_pdf

 

Oświadczenie

Związek w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów kontroluje uczestnictwo zatrudnionych biegłych rewidentów w obowiązkowych szkoleniach, ponadto organizuje dla nich dodatkowe coroczne szkolenia we własnym zakresie. Biegli są również angażowani jako wykładowcy pogłębionych tematów w zakresie branżowej rachunkowości.

Przychody Związku za 2015 rok z tytułu czynności rewizji finansowej wynoszą:
2.909.794,00 zł w tym:
- za badanie sprawozdań finansowych 2.835.794,00 zł
- za przeglądy śródroczne 74.000,00 zł
Usługi o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach Związek nie wykonuje.

Członkowie Zarządu i kluczowi biegli rewidenci zatrudnieni  na podstawie umowy o prace i wynagradzani stosownie do taryfikatora obowiązującego w Związku. W razie potrzeby - w indywidualnych przypadkach zatrudniani są biegli rewidenci z zewnątrz  na podstawie  umowy cywilno prawnej.

Biegłymi rewidentami odpowiedzialnymi w imieniu Związku jako podmiotu uprawniony jest każdy z członków zarządu – biegły rewident.