S  T  A  T  U  T
Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych
im.  Franciszka  Stefczyka

 

Niniejszy Statut został uchwalony, podpisany i przyjęty na Zebraniu Założycielskim Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Bankowej w dniu 23 kwietnia 1992 roku w Warszawie przez członków założycieli.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:

- Uchwałą Nr 7/2006 z dn. 29.11.2006 r. V Zjazdu Przedstawicieli Banków Spółdzielczych;

- Uchwałą Nr 1/2007 z dn. 23.11.2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

- Uchwałą Nr 6/2014 z dn. 26.11.2014 VIII Zebrania Przedstawicieli

- Uchwałą Nr 1/2017 z dn. 17.10.2017 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli

 1. Nazwa, siedziba i teren działania
 • 1
  1. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,  zwany dalej „Związkiem”, jest samorządnym Spółdzielczym Związkiem Rewizyjnym, działającym na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze i innych przepisów rangi ustawowej oraz niniejszego statutu. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Związek może posiadać na terenie Kraju delegatury dla realizacji swoich zadań wobec banków spółdzielczych.
 2. Związek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego
  Rejestru Sądowego.
 3. Związek używa znaku w postaci kompozycji graficznej symbolizującej kłos zboża z napisem w otoku „ZRBS”. Związek może używać skrótu nazwy w brzmieniu ,,ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie’’
 4. Cel  i  zakres  działania
 • 2
  Celem Związku jest zapewnienie zrzeszonym bankom spółdzielczym pomocy w ich działalności statutowej oraz wspieranie banków spółdzielczych w ich rozwoju.
 • 3
  1.  Związek realizuje swoje cele przez:

1) przeprowadzanie lustracji działalności spółdzielni,

2) reprezentowanie interesów zrzeszonych banków spółdzielczych, wobec organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, Narodowego Banku Polskiego i innych organizacji spółdzielczych,

3) prowadzenie na rzecz zrzeszonych banków działalności instruktażowej i doradczej,  w szczególności w zakresie:

- prawnym

- ekonomiczno-finansowym

- organizacyjnym,

4) reprezentowanie zrzeszonych banków za granicą oraz udzielanie im pomocy w zakresie współpracy z zagranicą,

5) opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych, informacji i analiz związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych i ich związków,

6) organizowanie dla potrzeb zrzeszonych banków działalności szkoleniowej, wydawniczej, społeczno-wychowawczej,

7) inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy bankami spółdzielczymi, związkami banków i innymi organizacjami spółdzielczymi, w tym systemami ochrony instytucjonalnej i zrzeszeniami zintegrowanymi  w celu doskonalenia poziomu usług w bankowości spółdzielczej, popularyzowania dorobku polskiej spółdzielczości.

8) wykonywanie innych zadań na rzecz Banków Spółdzielczych.

 1. W ramach realizacji celów statutowych Związek wykonuje czynności rewizji finansowej, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Czynności rewizji finansowej Związek przeprowadza w zrzeszonych bankach spółdzielczych oraz podmiotach nie będących członkami Związku – na ich koszt.

III. Członkowie  Związku

 • 4
  1. Członkami Związku są banki spółdzielcze.
 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Związku są dla wszystkich członków równe.
 2. Zrzeszanie się banków spółdzielczych w Związku jest dobrowolne.
 3. Rejestr członków prowadzi Zarząd.
 • 5
  1. Członkostwo w  Związku  powstaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd Związku na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 1. Bank Spółdzielczy przystępujący do Związku załącza do deklaracji odpis uchwały Walnego Zgromadzenia lub Zebrania Przedstawicieli o przystąpieniu do Związku.
 2. Uchwała  Zarządu  w sprawie przyjęcia członka powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

O treści podjętej uchwały należy powiadomić bank spółdzielczy w ciągu 2-ch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o negatywnej uchwale powinno zawierać uzasadnienie.

 1. Bank spółdzielczy otrzymujący negatywną decyzję Zarządu, bądź stwierdzający zwłokę w podjęciu uchwały o przyjęciu na członka Związku, ma prawo w ciągu 6-ciu tygodni od otrzymania zawiadomienia lub upływu terminu, w którym winno nastąpić rozpatrzenie, wnieść odwołanie do Rady Nadzorczej Związku. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3-ch miesięcy od daty jego złożenia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.
 • 6
  Członek Związku ma prawo:
 1. Brać  udział  w  obradach  Zgromadzenia  Regionalnego  oraz poprzez swych przedstawicieli w obradach Zebrania Przedstawicieli, oceniać jego działalność oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku.
 2. Korzystać  z  prowadzonej przez Związek działalności statutowej na zasadach określonych przez Zebranie Przedstawicieli.
 3. Żądać przeprowadzenia lustracji działalności banku spółdzielczego.
 4. Zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Związku oraz domagać się ich rozpatrzenia i zajęcia stanowiska.
 5. Otrzymać odpis statutu lub regulaminów, zaznajamiania się  z uchwałami organów Związku, protokołami obrad organów Związku, protokołami z lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Związek z osobami trzecimi.
 • 7
  Do obowiązków członka Związku należy:
 1. Wniesienie wpisowego w wysokości określonej w statucie Związku.
 2. Wpłacanie składek na rzecz Związku w wysokości określonej uchwałami Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu Związku oraz uchwał Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
 4. Umożliwienie Związkowi przeprowadzania lustracji.
 5. Zawiadamianie Związku o zaprzestaniu działalności.
 • 8
  1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia banku spółdzielczego ze Związku w trybie określonym w § 9 statutu,

2) wykluczenia banku Spółdzielczego ze Związku z przyczyn określonych w § 10 ust. 1. Statutu.

3) wykreślenia banku spółdzielczego z Rejestru Członków Związku z przyczyn określonych w § 10 ust. 2 Statutu.

 1. W przypadku ustania członkostwa w Związku wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.
 • 9
  Bank spółdzielczy może wystąpić ze Związku ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego za uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Warunkiem wystąpienia ze Związku jest przedstawienie odpisu uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) o wystąpieniu ze Związku. Występujący ze Związku Bank nie może żądać zwrotu składek za rok, w którym nastąpiło wypowiedzenie członkostwa.
 • 10
  1. Bank Spółdzielczy może być wykluczony ze Związku gdy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego dalsze pozostawanie w Związku nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami, w szczególności:

1) rażącego naruszania prawa, nie przestrzegania postanowień Statutu lub uchwał organów Związku,

2) działania na szkodę Związku lub banków  spółdzielczych,

3) ujawniania osobom trzecim tajemnicy służbowej Związku lub celowego dyskredytowania organów Związku, jeżeli postępowanie tych organów jest właściwe.

 1. Bank Spółdzielczy może być wykreślony z Rejestru Członków Związku z powodu:

1) wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) zaprzestania prowadzenia działalności lub z powodu niezawinionego niewykonywania wobec Związku obowiązków statutowych.

 • 11
  1. Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu podejmuje Rada Nadzorcza Związku kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka Związku. Bankowi spółdzielczemu wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Związku, przysługuje prawo pisemnego odwołania do najbliższego Zebrania Przedstawicieli w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z jej uzasadnieniem.
 1. Bank spółdzielczy, dobrowolnie występujący ze Związku lub wykreślony z rejestru członków, może być ponownie przyjęty do Związku w trybie § 5 Statutu.
 2. Postanowienia Statutu w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym nie ograniczają dochodzenia przez członka jego praw w drodze sądowej.
 3. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniesie odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli,

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do Sądu,

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,

4) prawomocnego oddalenia przez Sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Zebrania Przedstawicieli.

 1. Majątek  i  fundusze  Związku
 • 12
  Majątek Związku stanowią:
 1. Składniki  majątkowe  pozyskane  po   byłych   organizacjach  spółdzielczych, których merytoryczna działalność związana była ze spółdzielczością bankową.
 2. Składniki majątkowe nabyte przez Związek.
 3. Darowizny osób prawnych i fizycznych.
 • 13
  Związek tworzy następujące fundusze własne:
 1. Fundusz statutowo-organizacyjny przeznaczony na wykonywanie zadań statutowych powstaje z nadwyżek przychodów z tytułu składek członkowskich, odpłatności za badanie sprawozdań finansowych oraz z innych przychodów Związku – nad wydatkami w rozliczeniu rocznym.
 2. Fundusz zasobowy powstający z wartości składników majątkowych, o których mowa w § 12 statutu, wpłat przez członków wpisowego, darowizn oraz innych źródeł określonych przepisami prawa, przeznaczany na pokrywanie strat.
 3. Fundusze celowe tworzone ze źródeł wskazanych w uchwale Zebrania Przedstawicieli o ich utworzeniu, przeznaczeniu oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
 • 14
  Bank Spółdzielczy przystępujący do związku wnosi wpisowe  w  wysokości 500,-zł (słownie pięćset złotych) w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia Zarządu o przyjęciu w poczet członków Związku.
 • 15
  Wysokość składki na wykonywanie zadań statutowych, o których mowa w §3 oraz zasady odpłatności za wykonywanie innych zadań, w tym w zakresie badań ustawowych banków spółdzielczych określa Zebranie Przedstawicieli lub z jego upoważnienia Rada Nadzorcza.
 1. Gospodarka  finansowa  i  rachunkowość
 • 16
  1. Przychody i wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych określane są w rocznych budżetach, zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.
 1. Związek prowadzi ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Po zakończeniu roku Związek sporządza sprawozdanie finansowe, którego prawidłowość sprawdza Rada Nadzorcza Związku.
 3. Sprawozdanie finansowe Związku może podlegać badaniu przez podmiot wybrany przez Radę Nadzorczą.
 4. Organy  Związku
 • 17
  Organami Związku są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków/ Zebranie Przedstawicieli- zwane dalej Zjazdem.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd.
 4. Zgromadzenie Regionalne.
 • 18
  1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie Członków/ Zebranie Przedstawicieli/ Zjazd/.
 1. Jeżeli liczba członków Związku zwiększy się powyżej 100 Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.
 2. Do Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu o Zebraniu Przedstawicieli z wyłączeniem postanowień dotyczących Zgromadzeń Regionalnych i przedstawicieli na Zebrania  Przedstawicieli.
 3. Do uprawnień Zebrania Przedstawicieli należy w szczególności:

1)  uchwalanie perspektywicznych planów działalności Związku,

2) w okresach odbywania Zebrania Przedstawicieli rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i podejmowanie uchwał w sprawie wyniku finansowego oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu,

3) uchwalanie ogólnych zasad organizacji gospodarki finansowej oraz wysokości świadczeń zrzeszonych banków spółdzielczych na rzecz Związku,

4) uchwalanie zmian statutu,

5) określanie źródeł i przeznaczenia funduszy celowych,

6) określanie najwyższej sumy zobowiązań Związku,

7) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej ,

8) zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,

9) uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,

10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się i podziału Związku oraz jego likwidacji,

11) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,

12) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie Prawo spółdzielcze.

 • 19
  1. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście z głosem decydującym, przedstawiciele wybrani na Zgromadzeniach Regionalnych.
 1. Kadencja przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli trwa 4 lata.
 2. Przed upływem kadencji mandat przedstawiciela wygasa wskutek rezygnacji, ustania członkostwa w Związku banku spółdzielczego, który przedstawiciel reprezentuje, śmierci przedstawiciela oraz zastąpienia Zebrania Przedstawicieli  Walnym Zgromadzeniem Członków.
 3. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział z głosami doradczymi nie będący przedstawicielami członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Związku oraz osoby zaproszone na Zebranie Przedstawicieli.
 • 20
 1. Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd Związku co 4 lata zawiadamiając o tym pisemnie na 2 tygodnie przed jego terminem, przedstawicieli wybranych przez Zgromadzenia Regionalne.

Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie terminu (lub terminów), miejsca i projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Jeżeli najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie Członków, zawiadomienie o którym mowa wyżej kierowane jest do wszystkich członków. W zawiadomieniu można także wskazać drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.

 1. Zebranie Przedstawicieli jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał jeżeli w Zebraniu Przedstawicieli uczestniczy co najmniej 50 %  uprawnionych do głosowania.
 2. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli, jeżeli informacja o zwołaniu II Zebrania została podana w zawiadomieniu o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli.
 • 21
  Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Zarząd Związku zobowiązany jest zwołać w ciągu 6-ciu tygodni od daty:

1) uchwały podjętej w tej sprawie przez Radę Nadzorczą,

2) złożenia żądania przez co najmniej 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,

3) złożenia żądań przez Zgromadzenia Regionalne reprezentujące łącznie co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków,

4) przedłożenia żądań co najmniej  1/10 liczby członków Związku.

 • 22
  1. Uchwały na Zebraniu Przedstawicieli podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad zatwierdzonym przez Zebranie Przedstawicieli .
 1. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu, bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Związku lub mająca na celu pokrzywdzenie jej członków może być zaskarżona do Sądu w trybie określonym w Ustawie Prawo Spółdzielcze.
 • 23
  1. Zebranie Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku, jego Zastępca lub członek Prezydium Rady.
 1. Sprawdzenie umocowania przedstawicieli, sposób wyboru Prezydium Zebrania Przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej, prowadzenia obrad i sposób głosowania określa Regulamin obrad uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.
 2. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania Przedstawicieli.
 3. O uchwałach podjętych przez Zebranie Przedstawicieli, Zarząd Związku zawiadamia zrzeszone banki spółdzielcze w terminie 30-tu dni od daty ich podjęcia.
 4. Rada Nadzorcza
 • 24
  1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru, kontroli i stanowienia.
 1. Do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działalności Związku oraz czuwanie nad ich realizacją,

2) uchwalanie rocznych budżetów przychodów i wydatków oraz w okresie między Zebraniami Przedstawicieli, rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i podejmowanie uchwał w sprawie podziału wyniku finansowego.

3) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Związek jego zadań oraz przeprowadzanie kontroli nad sposobem realizacji przez Zarząd uchwał organów Związku oraz wniosków członków,

4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku,

5) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia,

6) określanie zasad przeprowadzania lustracji i zatwierdzanie regulaminu przeprowadzania lustracji,

7) wykluczanie i wykreślanie członków Związku,

8) rozpatrywanie wniosków Komisji Rady,

9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do organizacji gospodarczych i społecznych oraz występowania z nich,

11) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu Związku,

12) dokonywanie wszelkich czynności prawnych między Związkiem a członkami Zarządu i reprezentowanie Związku przy tych czynnościach.

13) wyrażanie zgody na udzielanie przez Zarząd pełnomocnictw,

14) rozpatrywanie wniosków, odwołań i zażaleń związanych z działalnością Związku,

15) składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu,

16) podejmowanie innych uchwał w sprawach wynikających z przepisów ustawowych, Statutu oraz uchwał Zebrania Przedstawicieli,

17) ustalanie liczby i terenu działania Zgromadzeń Regionalnych i liczby wybieranych przez nich przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz opracowanie projektu regulaminu Zgromadzeń Regionalnych.

18) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego

19) rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Związku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.

 • 25
  1. Rada Nadzorcza składa się z 7-9 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli na okres czterech lat w głosowaniu tajnym, spośród Przedstawicieli obecnych na Zebraniu Przedstawicieli, a jeśli Zebranie Przedstawicieli zostanie zastąpione Walnym Zgromadzeniem Członków – spośród członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 2. a) zrzeczenia się mandatu,
 3. b) utraty członkostwa w Związku banku spółdzielczego, który członek reprezentuje,
 4. c) śmierci członka Rady Nadzorczej,
 5. d) odwołania przez Zebranie Przedstawicieli .
 • 26
  1. Rada Nadzorcza  na pierwszym posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli, wybiera spośród swoich członków Prezydium, w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Prezydium organizuje pracę Rady Nadzorczej.
 1. Rada Nadzorcza w miarę potrzeby może powołać ze swego grona Komisje lub Zespoły.
 • 27
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, lecz przynajmniej raz na kwartał.
 1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Związku oraz inne zaproszone osoby.
 • 28
  Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej określa regulamin pracy Rady Nadzorczej.
 1. Zarząd
 • 29
  1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku, kieruje jego działalnością i reprezentuje Związek na zewnątrz.
 1. Do zadań Zarządu należy bezpośrednie zarządzanie  sprawami Związku w granicach określonych przepisami prawa, statutu oraz uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) realizacja uchwalonych przez Zebranie Przedstawicieli planów działalności Związku i wykonywanie innych uchwał Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,

2) opracowywanie projektów rocznych planów działalności i preliminarza budżetowego Związku,

3) podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych w ramach zatwierdzonego rocznego budżetu Związku,

4) organizowanie rewizyjnych funkcji Związku wobec zrzeszonych banków spółdzielczych,

5) wykonywanie innych statutowych zadań Związku wobec zrzeszonych banków spółdzielczych, a szczególnie organizowanie przekazu  bieżącej informacji, instruktażu, szkoleń i doradztwa oraz analiz służących rozwojowi i poprawie ich sytuacji ekonomicznej.

6) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań z działalności Związku,

7) przyjmowanie członków,

8) zapewnianie organizacyjno – technicznych warunków działania Rady Nadzorczej, Komisji i Zespołów,

9) zarządzanie majątkiem Związku,

10) organizowanie i zwoływanie Zgromadzeń Regionalnych i Zebrania Przedstawicieli oraz składanie tym organom sprawozdań, o których mowa w pkt. 6),

11) występowanie w imieniu Związku wobec władz, instytucji oraz innych osób prawnych i fizycznych,

12) zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach określonych uchwałami Zebrania Przedstawicieli,

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, Statutu oraz uchwał Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.

 • 30
  1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa i wiceprezesa.
 1. Prezesa, wiceprezesa i członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Wybór prezesa następuje przed wyborem pozostałych członków.
 2. Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
 • 31
  1. Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony.
 1. Rada Nadzorcza może odwołać cały skład Zarządu, bądź poszczególnych jego członków w każdym czasie. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 2. Odwoływanie Zarządu, bądź poszczególnych jego członków, odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.
 • 32
  1. Oświadczenia woli za Związek składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). W imieniu Związku Zarząd składa oświadczenie na piśmie w ten sposób, że pod nazwą Związku osoby upoważnione umieszczają swoje podpisy.
 1. Zarząd może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
 • 33
  Zarząd bierze udział w Zebraniu Przedstawicieli, w Zgromadzeniach Regionalnych oraz w miarę potrzeby w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium, Komisji i Zespołów, na których przedstawia żądane sprawozdania, wyjaśnienia i dokumenty.
 • 34
  1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, jednak przynajmniej raz w miesiącu.
 1. Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu.
 2. Zgromadzenia Regionalne
 • 35
  1. Zgromadzenia Regionalne reprezentują członków Związku z poszczególnych regionów, których zasięg terytorialny określa Rada Nadzorcza i są zwoływane przed Zebraniem Przedstawicieli
 1. Zgromadzenie Regionalne:

1) rozpatruje sprawy, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie w tych sprawach,

2 wyraża swoją opinię oraz zgłasza wnioski do odpowiednich organów Związku, a zwłaszcza w sprawach dotyczących członków Zgromadzenia,

3) wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli , w stosunku 1 przedstawiciel na nie więcej niż 10 zrzeszonych banków, a także przeprowadza wybory uzupełniające przedstawicieli do końca wspólnej 4- letniej kadencji przedstawicieli na skutek wygaśnięcia mandatu przedstawiciela przed upływem kadencji

4) może żądać zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

 1. Zgromadzenie Regionalne jest zwoływane przez Zarząd Związku:

1) najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli,

2) w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia żądania przez co najmniej 1/5 członków Związku z terenu działania Zgromadzenia Regionalnego.

 1. W Zgromadzeniu Regionalnym biorą udział, z głosem decydującym przedstawiciele zrzeszonych banków spółdzielczych z terenu działania Zgromadzenia, wybrani przez Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego (Zebrania Przedstawicieli) na okres 4-ch lat – po jednym z każdego banku spółdzielczego.
 2. W Zgromadzeniu Regionalnym mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz Związku nie będący przedstawicielami banków spółdzielczych oraz zaproszeni przedstawiciele banków zrzeszających i instytucji spółdzielczych.
 3. Obrady Zgromadzenia Regionalnego są prowadzone przez Przewodniczącego wybranego spośród przedstawicieli banków spółdzielczych.
 4. Uchwały Zgromadzenia Regionalnego zapadają zwykłą większością głosów i są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich przedstawicieli banków spółdzielczych.
 5. Sposób obradowania Zgromadzenia Regionalnego, wyboru Prezydium i głosowania określa Regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Regionalne.
 6. Z obrad Zgromadzenia Regionalnego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zgromadzenia i przekazuje Zarządowi Związku w terminie 7 dni od jego odbycia.
 7. Lustracja
 • 36
  1. Związek przeprowadza lustracje na zasadach i w trybie określonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez nią regulaminie przeprowadzania lustracji.
 1. Na wniosek banku spółdzielczego lustracja może być przeprowadzona w każdym czasie.
 • 37
  1. Celem lustracji jest badanie legalności, rzetelności i gospodarności działalności banku spółdzielczego.
 1. Lustracja może obejmować całość działalności banku spółdzielczego w określonym czasie, niektóre jej zakresy lub określone zagadnienia.
 2. Przeprowadzona lustracja ma również charakter instruktażowy, doradczy i informacyjny.
 • 38
  Lustrację przeprowadza lustrator na podstawie zarządzenia lustracji. Obowiązki lustratora może pełnić osoba fizyczna, która uzyskała uprawnienia lustracyjne przyznawane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Lustrator w czasie przeprowadzania lustracji współpracuje z organami samorządowymi banku spółdzielczego.
 • 39
  Zasady przeprowadzania lustracji określa Rada Nadzorcza Związku w oparciu o przepisy ustawy Prawo spółdzielcze i inne obowiązujące przepisy.

VIII.   Postanowienia  końcowe

 • 40
  Zmiana statutu Związku wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej większością 2/3 głosów przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli.
 • 41
  Łączenie lub podział Związku następuje według zasad określonych w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • 42
  1. Likwidacja Związku i rozdysponowanie jego majątku może nastąpić w przypadku i na zasadach określonych ustawą Prawo spółdzielcze.
 1. Podział pozostałego po likwidacji Związku majątku pomiędzy jego aktualnych i byłych członków nastąpi według zasad szczegółowo określonych w uchwale Zebrania Przedstawicieli.
 2. Roszczenia członków i byłych członków Związku do majątku podlegającego podziałowi zaspokajane będą według zasad określonych w ustawie Prawo spółdzielcze oraz w uchwale Zebrania Przedstawicieli.
 3. Roszczenia członków i byłych członków do majątku Związku objętego podziałem będą zaspokajane w formie pieniężnej. W uzasadnionych przypadkach zaspokojenie roszczeń do majątku Związku może nastąpić w formie rzeczowej.
 • 43
  (uchylony)
 • 44
  1. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Związku za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu chyba, że nie ponosi winy.
 1. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator podlega odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w  Ustawie Prawo spółdzielcze.
 2. W sprawach w Statucie nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Prawa spółdzielczego.
 • 45
  (uchylony)