Szkolenia aktualne

„Szkolenia w zakresie bieżącej agendy legislacyjnej Unii Europejskiej w zakresie usług finansowych, w tym nadzoru i stabilności systemu finansowego w państwach członkowskich UE”

Zadaniem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z bieżącą agendą legislacyjną Unii Europejskiej dotyczącej usług finansowych, w tym z obecnie toczącymi się pracami legislacyjnymi na poziomie Unii Europejskiej z zakresu nowych regulacji nadzorczych i ostrożnościowych nad sektorem bankowym w UE.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Kontrola wdrożenia RODO oraz projektowane zmiany w ustawie RODO sektorowa”

W związku z pierwszymi doświadczeniami wynikającymi z obowiązywania w Polsce RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), oraz w związku z uchwaleniem w najbliższym czasie ustawy dostosowującej prawo polskie do RODO (tzw. ustawa RODO sektorowa), która przewiduje dokonanie zmian w związku z RODO w ustawie Prawo bankowe, ZRBS proponuje Państwu szkolenie: „Kontrola wdrożenia RODO oraz projektowane zmiany w ustawie RODO sektorowa.’’

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków”

W związku z uchwaleniem w ostatnich miesiącach kadencji ostatniego parlamentu szeregu niezwykle istotnych, obszernych i generujących istotne obciążenia i ryzyko dla sektora bankowego ustaw Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń w zakresie konsekwencji uchwalenia ostatnich zmian legislacyjnych dotyczących banków.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„AKADEMIA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - KURS ONLINE”

Uczestnicy: Uczestnikami akademii mogą być osoby, które posiadają praktykę zawodową w działach finansowo-księgowych oraz znają podstawowe zagadnienia z zakresu  rachunkowości ale chcą swoją wiedzę poszerzyć aby móc pracować na stanowisku Głównego Księgowego.

Cel: Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu głównego księgowego.

 

Szczegóły szkolenia

pdf logo w

 

„AKADEMIA KANDYDATÓW NA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH - KURS ONLINE”

Uczestnicy: Osoby, które chcą podjąć pracę na stanowisku Analityka kredytowego lub wykwalifikowanego pracownika działu finansowego, rachunkowego pragnące pogłębić swoją wiedzę jak również chcących zdobyć praktyczne umiejętności z dziedziny analizy finansowej.

Cel: Profesjonalne przygotowanie uczestników do zawodu i przekazanie im praktycznych umiejętności związanych z analizą kredytową jak również wiedzy merytorycznej dla  szerszego rozumienia roli analityka.

Szczegóły szkolenia pdf logo w

 

 

„Szkolenia dla Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych”

 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Rozporządzeniem CRR oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego Banki są zobowiązane do oceny adekwatności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje. Dlatego tak ważne jest aby członkowie najważniejszych organów Banku stale podnosili swoje kwalifikacje.

Związek jako instytucja posiadająca uprawnienia do przeprowadzania szkoleń dla Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych, przygotował propozycje szkoleń skierowanych do tych organów:

  1. Rola Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym,
  2. Organizacja sytemu kontroli wewnętrznej oraz ryzyka braku zgodności – rekomendacja H,
  3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym,
  4. Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych,
  5. Analiza wskaźnikowa Banku i ich interpretacja – ocena banku na podstawie wybranych wskaźników.

 

Szczegóły szkolenia Plik PDF

PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

ZOBACZ WIĘCEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

 

DOTYCHCZASOWE SZKOLENIA

Szkolenia dofinansowane z funduszy UE

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ