Działalność Związku w okresie II półrocza 2010 r.

 

Informacje  o działalności Związku Rewizyjnego im. Franciszka Stefczyka w  okresie II półrocza 2010 roku.

 

Warszawa,  luty  2011 r.

ZRBS-23/2011

 

BANKI SPÓŁDZIELCZE

-       członkowie Związku Rewizyjnego

Banków Spółdzielczych

 1. F. Stefczyka w Warszawie

w s z y s c y

 

LIST  INFORMACYJNY

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie przekazuje ważniejsze informacje  o działalności Związku w  okresie II półrocza 2010 roku.

 

 1. VII ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI  BANKÓW  SPÓŁDZIELCZYCH

 

            Zgodnie z wymogiem Statutu Związku o zwołaniu ZP w okresach 4-letnich, w dniu 29 listopada 2010 r. obradowało w Warszawie VII Zebranie Przedstawicieli  Banków Spółdzielczych – członków naszego Związku. Zebranie Przedstawicieli zostało poprzedzone 7 Zgromadzeniami Regionalnymi, które odbyły się w okresie od 04 do 21 października 2010 r. na terenie siedzib naszych Delegatur.

Zebranie Przedstawicieli  dokonało oceny działalności Związku za lata 2006-2009,

następnie wybrało nową Radę Nadzorczą oraz  podjęło uchwałę programową

wytyczającą kierunki działalności Związku na następną kadencję.

         Na wybranych wcześniej  na  Zgromadzeniach Regionalnych 40-tu delegatów, w VII Zebraniu Przedstawiciel  uczestniczyło 35 delegatów co stanowi 87,5 % ogółu wybranych delegatów.

Ponadto, w Zebraniu Przedstawicieli, jako zaproszeni goście uczestniczyli: Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Jerzy Różyński oraz Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Alfred Domagalski.

         Obrady prowadził wybrany na Przewodniczącego obrad  Pan Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

Na wstępie został przyjęty porządek obrad, regulamin obrad oraz dokonano wyboru poszczególnych komisji VII ZP.

         W części roboczej obrad Delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Związku za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2009 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu za okres od 30.11.2006 r. do 29.11.2010 r. przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Romana Dawidowskiego i Prezesa Zarządu Pana Piotra Huziora.

         W dyskusji nad przyjętymi sprawozdaniami zarówno Delegaci jak i zaproszeni Goście zabierając głos zaznaczyli, że Związek nasz jest największą firmą audytorską dla banków spółdzielczych na rynku polskim, który aktywną współpracę z innymi organizacjami państwowymi, spółdzielczymi i samorządowymi traktuje jako obowiązek z jednej strony, z drugiej zaś jako źródło bogatej i cennej informacji dot. rozwiązywania problemów nurtujących banki spółdzielcze. Zaznaczono, że Związek nasz nie prowadzi działalności politycznej, skupia się natomiast na jak najlepszym wykonywaniu zadań do których został powołany. W ten sposób systematycznie i konsekwentnie buduje dobry wizerunek bankowości spółdzielczej w Polsce i wspomaga tworzenie właściwego klimatu wokół sektora bankowości spółdzielczej.

Pan Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich  stwierdził, że wszyscy bankowcy także spółdzielcy są świadomi tego co się zdarzyło w minionym roku  w świecie finansów i  jakie z tych wydarzeń płyną dla nas wnioski. 

Wskazał na następujące zagadnienia:

1) nowe dobre praktyki bankowe – Polska jest jeszcze krajem na dorobku, musimy się jeszcze uczyć jak prowadzić dobrze biznes finansowy, mamy prawo być dumni, że w miarę sprawnie przeszliśmy kryzys finansowy w świecie. Zwrócił uwagę na pewne rzeczy niedobre w praktyce bankowej, należy przestrzegać dobre praktyki bankowe,

2) zwiększenie działalności szkoleniowej tak dla starszych jak i młodych pracowników bankowych, większy dostęp do pracowników naukowych i praktyków,   

3) zidentyfikowanie barier  kapitałowych, organizacyjnych , które blokują rozwój Banków Spółdzielczych na rynku lokalnym. Banki konkurują między sobą, brak porozumienia w zrzeszeniach.

Zaznaczył, że w świetle powyższego musimy się zorganizować, określić swoje cele i oczekiwania i wtedy należy postulować do polityków z bardzo jasnym konkretnym umocowaniem składanych wniosków.

Zadania przed sektorem bankowym, w tym spółdzielczym:

- czekają nas lata debat,

-  rozwój bankowości spółdzielczej – lokalnej – musimy wchodzić w duże środowiska i oferować wysoką jakość usług finansowych w środowisku lokalnym,

- ekspansja przez BS na rynki gdzie jeszcze nie jesteśmy (duże miasta), pozyskiwanie nowych klientów.

Pan Jerzy Różyński Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych zwrócił uwagę  głównie na to, że

 1. bankom spółdzielczym potrzebne są zmiany prawne i organizacyjne aby ominąć bariery rozwoju, które stoją na przeszkodzie rozwoju tych banków,

2.należy dążyć do zrównania szans banków spółdzielczych  z bankami komercyjnymi,

 1. zabiegać o zwolnienie z podatku dochodowego tej części zysków, która jest przeznaczona na zwiększenie funduszy własnych,
 2. skonsolidowanie bieżącego nadzoru sprawowanego nad Bankami Spółdzielczymi, wybrać optymalne wersje kontroli banków ( teraz są KNF, banki zrzeszające, Związki Rewizyjne i inne)

Pan Alfred Domagalski  -   Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, w swoim wystąpieniu skupił się głównie na projekcie Prawa Spółdzielczego, który trafił do Sejmu,  był rozpatrywany i przyjęty do dalszego procedowania , bez uprzednich konsultacji  co komplikuje a nie usprawnia. Wadliwość przedstawionej i przyjętej w dniu 26.11.2010 roku ustawy Prawo Spółdzielcze wyraża się w:

- projekt jest bardzo wadliwy, komplikuje funkcjonowanie spółdzielni,

- wprowadzenie nadzoru rządowego,

- likwiduje się związki rewizyjne poprzez zlecanie lustracji lustratorom,

- likwiduje Kongres Spółdzielczości,

Przed Bankami Spółdzielczymi są dwie drogi: spółdzielcza lub komercyjna. Obecnie jesteśmy trochę jednym trochę drugim, a tak dłużej nie można funkcjonować.

Najbardziej lojalną bazą spółdzielni są jej członkowie.  To członkowie tworzą klimat i stabilność banków spółdzielczych, im więcej spółdzielczości tym bardziej przyjazne relacje w więzach pomiędzy członami i klientami w środowisku lokalnym.

Następnie przystąpiono do wyboru Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania do Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie wybrano następujących delegatów:

 1. Dawidowski Roman-  Prezes Zarządu BS w Sierakowicach
 2. Grodzki Mieczysław-  Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Piasecznie
 3. Kołpak Henryk-  Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Chojnowie
 4. Palej Maciej  -  Prezes Zarządu PBS Muszyna-Krynica Zdrój
 5. Raszka Andrzej-  Prezes Zarządu BS Strzyżów n/Wisłokiem
 6. Siwek Zdzisław-  Prezes Zarządu BS Niemce
 7. Tołwińska Leokadia-  Prezes Zarządu BS w Malborku
 8. Tomecki Wacław-  Prezes Zarządu BS w Żorach
 9. Zalewska Zenona-  Prezes Zarządu BS w Zambrowie

Ponadto VII Zebranie Przedstawicieli podjęło  następujące uchwały:

- w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

- w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. i przeznaczenia wyniku finansowego za 2009 rok

- w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

- w sprawie  udzielenia absolutorium członkom Zarządu

- w sprawie  ustalenia kierunków działalności Związku na lata 2010-2014

- w sprawie  przyjęcia wniosków Komisji Uchwał i Wniosków:

 1. ścisła współpraca z NBP, BFG, UKNF, MF, ZBP, KRS, KZBS i z                         dwoma pozostałymi rewizyjnymi, aby osiągnąć:
 2. a) dostęp lustratorów do tajemnicy bankowej w czasie lustracji,
 3. b) doprowadzić do zapisów o obowiązkowej przynależności spółdzielni do związków rewizyjnych,
 4. c) doprowadzić do połączenia związków rewizyjnych działających w branży bankowej w celu przejęcia czynności KNF nad bankami spółdzielczymi (ograniczenie kontroli w BS),
 5. d) dokonanie zmian w projekcie ustawy o spółdzielniach celem utrzymania możliwości wykonywania czynności lustracji przez związki rewizyjne,
 6. e) współpraca z bankami zrzeszającymi w celu skutecznej działalności szkoleniowej,
 7. obniżenie kosztów szkoleń,
 8. przekazywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Związku wraz z zaproszeniami na Zebranie Przedstawicieli,
 9. podjęcie oddziaływań na środowiska poselskie celem niedopuszczenia do uchwalenia niekorzystnych zmian w ustawie o spółdzielniach,
 10. wysłanie rezolucji w sprawie stanowiska poszczególnych banków w temacie projektu ustawy o spółdzielniach.

 

 1. Z prac  Rady  Nadzorczej i Zarządu

W drugim półroczu 2010 roku prace Rady Nadzorczej i Zarządu koncentrowały się głównie na przygotowaniach merytorycznych i organizacyjnych do VII Zebrania Przedstawicieli. Prowadzone prace dotyczyły:

- przygotowania i przeprowadzenia Zgromadzeń Regionalnych,

- opracowania Rady i Zarządu oraz projektów uchwał, które były przedstawione

  Delegatom na ZP.

Ponadto  w II-gim półroczu 2010 r. Związek wykonał 119 lustracji ustawowych i 1 lustrację problemową przeprowadzoną  przez Delegaturę w Krakowie w Banku Spółdzielczym w Rybniku oraz 10 badań śródrocznych.

 I tak poszczególne Delegatury Związku wykonały:

Delegatura Bydgoszcz       -  23 lustracje ustawowe                -   1 badanie śródroczne

Delegatura Kraków             -  21 lustracji ustawowych

Delegatura Lublin               -  21 lustracji ustawowych             -   1 badanie śródroczne

Delegatura Olsztyn             -  16 lustracji ustawowych             -   2 badania śródroczne

Delegatura Poznań             -  2 lustracje ustawowe                -   1 badanie śródroczne

Delegatura Rzeszów          -  13 lustracji ustawowych             -   2 badania śródroczne

Delegatura Warszawa        -  17 lustracji ustawowych            -   3 badania śródroczne

Delegatura Wrocław           -    6 lustracji ustawowych

Lustracje ustawowe zostały przeprowadzone we wszystkich bankach spółdzielczych  zrzeszonych w Związku, którym w tym roku przypadł ustawowy 3-letni termin lustracji.

Należy tu zaznaczyć, że po zmianie Statutu Związku w 2007 r. dającej  możliwość przeprowadzania badania sprawozdań finansowych i lustracji również w bankach nie będących naszymi członkami, obserwujemy wzrost zainteresowania tą formą działalności wśród banków spółdzielczych nigdzie nie zrzeszonych. I tak obecnie prowadzimy obsługę w zakresie badania sprawozdań finansowych i lustracji na rzecz około 13 takich banków.

            Co do członkostwa to należy stwierdzić, że nastąpiła stabilizacja ilości zrzeszonych w naszym Związku banków spółdzielczych. I tak stan ilościowy członków na dzień 31.12.2010 r. wynosił 349  banków spółdzielczych.

Poniżej przedstawiamy tabelkę ilustrującą ilość członków Związku w poszczególnych Delegaturach:

 

Nazwa Delegatury

Ilość członków

    Bydgoszcz

68

    Kraków

70

    Lublin

58

    Olsztyn

50

    Rzeszów

35

    Warszawa

49

    Wrocław

19

 

            Pragniemy również poinformować, że z dniem 01.09.2010 r. została uruchomiona Delegatura w Poznaniu, która działa pod adresem ul. Cypriana Norwida 14, 60-867 Poznań, tel. 61-847-50-41. Nowo przyjętym Dyrektorem Delegatury jest Pan Leszek Biegała – biegły rewident. Delegatura ta przejmie dawne banki spółdzielcze obsługiwane wcześniej przez rozwiązaną Delegaturę w Koszalinie.

 

Na koniec pragniemy poinformować o szkoleniach, które są planowane w 2011 roku:

-   w miesiącach maj – czerwiec  w  3-ch Delegaturach Związku  (Bydgoszcz,

Warszawa, Kraków) zostanie zorganizowane 3-dniowe szkolenie na temat „Zasady wyceny i ewidencji wybranych aktywów i pasywów banku”.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób odpowiedzialnych za bilans z zasadami wyceny i ewidencji wybranych aktywów i pasywów banku . Celem dydaktycznym szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu wyceny i ewidencji aktywów i pasywów banku oraz ich prezentacja w bilansie;

-  we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa, które jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym organizacji CIMA i posiada akredytację do przeprowadzania kursów przygotowawczych do egzaminów CIMA na poziomie pierwszym Certificate In Business Accounting w języku  polskim, chcemy zorganizować szkolenie obejmujące pięć modułów tematycznych:

 • Podstawy Rachunkowości Zarządczej
 • Podstawy Rachunkowości Finansowej
 • Podstawy Matematyki Biznesowej
 • Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Podstawy Etyki, Ładu Korporacyjnego i Prawa w Biznesie.

Szkolenie będzie ogółem obejmowało 133 godzin dydaktycznych i planujemy zorganizować  je w naszych delegaturach w Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie.

Terminy szkoleń zostaną dopasowane do potrzeb uczestników.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności zawodowych osób zajmujących się rachunkowością i finansami w bankach spółdzielczych. Po zdaniu egzaminu CIMA uczestnik otrzymuje certyfikat menagera rachunkowości zarządczej, który uznawany jest za niezwykle prestiżowy i potwierdza nie tylko wiedzę merytoryczną z zakresu rachunkowości i finansów, ale także umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi biznesowych i komunikacji;

-  planujemy również przeprowadzenie szkoleń w temacie ryzyka oraz VAT – stosowanie nowych uchwał UKNF.

 

Związek zakłada obniżkę kosztów szkoleń z tym,  że grupa musi liczyć co najmniej 25 uczestników i wtedy będzie można opracować właściwą  kalkulację.

Będziemy również starać aby koszty szkoleń były zwolnione z VAT – co również obniży ich koszt. W tym celu musimy wystąpić o akredytację.

Szczegółowo o planowanych szkoleniach Związek poinformuje w ofercie marketingowo-reklamowej BS – naszych członków oraz BS – nigdzie nie zrzeszone na początku przyszłego roku.

 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem

Z A R Z Ą D