Seminarium 12.01.2012

WZNOWIENIE SEMINARIUM

"PRZEGLĄD ZARZĄDCZY PROCEDUR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ORAZ ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ POD KĄTEM ZMIAN PRZEPISÓW ZEWNĘTRZNYCH WPROWADZONYCH W 2011 R. ORAZ PLANOWANYCH OD 2012 R."

12.01.2012 r. w Warszawie

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem „Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową pod kątem zmian przepisów zewnętrznych wprowadzonych w 2011 r. oraz planowanych od 2012 r.”, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, organizuje ponownie powyższe seminarium

dnia 12.01.2012 r. w Warszawie.

Charakterystyka seminarium Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową pod kątem zmian przepisów zewnętrznych wprowadzonych w 2011 r. oraz planowanych od 2012 r. – szkolenie obejmuje 8 godzin

Cel szkolenia:

W 2010 oraz 2011 roku wprowadzono szereg zmian w regulacjach zewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową, z których część weszła natychmiast po uchwaleniu, a część wchodzi w życie od 2012 roku. W/w zmiany trzeba wprowadzić do regulacji wewnętrznych banków. Największe zmiany w przepisach dotyczą działalności kredytowej banków oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla członków Zarządu, kierownictwa Banku, pracowników kredytowych, komórek ds. ryzyka, członków Komitetów Zarządzania Ryzykami oraz Komitetu Kredytowego, audytorów wewnętrznych, a także członków rad nadzorczych banków spółdzielczych.

PROGRAM SEMINARIUM

 1. Zasady przeprowadzania zarządczych przeglądów procedur (weryfikacji), zgodnie z wymogami kwestionariusza BION.
 2. Zmiany wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy Prawo Bankowe (termin wejścia w życie 12 lipca 2011 r.)
 3. a) zmiany w zakresie ustalania limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań,
 4. b) zmiany w ramach Filaru III NUK (ujawnianie informacji), weryfikacja Polityki informacyjnej Banku.
 5. Zmiany uchwał Komisji Nadzoru Finansowego:
 6. a) zmiana uchwały 76/2010 – uchwała zmieniająca: 206/2011 – zmiany w procedurze ICAAP;
 7. b) zmiana uchwały 382/2010 – zmiana na uchwałę 208/2011 – zmiany w limitach koncentracji;
 8. c) zmiana uchwały 384/2010 – uchwała zmieniająca: 207/2011 – zmiana miejsca definicji dużych zaangażowań.
 9. Zmiany wprowadzone zmianą Rekomendacji „S”:
 10. a) I etap – zmiany w instrukcjach „portfelowych” – do 25 lipca 2011 r. (w tym zmiany polityki kredytowej),
 11. b) II etap – zmiany w metodykach oceny zdolności kredytowej  - do końca 2011 r.
 12. Zmiana ustawy o kredycie konsumenckim.
 13. Zmiany wynikające z nowelizacji Rekomendacji „H” w zakresie kontroli i audytu.
 14. Wykaz istotnych zmian koniecznych do wprowadzenia w regulacjach wewnętrznych banku spółdzielczego.
 15. Pytania i odpowiedzi.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 400,00 zł + 23% VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć oraz obiad.

Seminarium poprowadzi Pani Renata Błaszak: Autorka „Podręcznika wdrażania NUK w banku spółdzielczym” oraz regulacji wzorcowych dla banków spółdzielczych, opracowanych na zlecenie Banku BPS S.A. Aktualnie niezależny konsultant w zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych dla Banków Spółdzielczych, dotyczących zarządzania ryzykiem w banku, dostosowania struktur, procedur i organizacji do wymagań Nowej Umowy Kapitałowej. Wieloletni praktyk bankowy – ponad 24 lata w bankowości, z czego 13 lat w Banku Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A.) – min. Pracownik Departamentu Informatyki, Szef Zespołu Strategii Rozwoju Banku, Naczelnik Wydziału Analiz i Prognoz, Dyrektor Departamentu Handlowego, w ostatnim okresie naczelnik Wydziału Handlowego w O/R BPS we Wrocławiu. Były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich, Dyrektor Oddziału w Żórawinie. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz  Szkoły Bankowej w Sandomierzu i Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, trener z zakresu nowoczesnych technik aktywnej sprzedaży oraz z zakresu ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie nowych obowiązków wynikających z NUK.

O szczegółach organizacji szkolenia poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres:

 

Warszawa - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, tel. kom. 698 635 075, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

/-/ Piotr Huzior