Fundusz Obrony Spółdzielczości 2013

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka informuje, że Krajowa Rada Spółdzielcza celem ochrony polskiej spółdzielczości przed niekorzystnymi decyzjami ustawodawcy podjęła decyzję o sięgnięciu do ochronnych środków Unii Europejskiej.

Prawo unijne obowiązujące na terenie Polski chroni także spółdzielnie w sytuacji, gdy państwo narusza podstawowe zasady tego prawa:

  1. państwa prawnego;
  2. społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności co oznacza niedopuszczenie do dyskryminacji gospodarczej i nadużywaniu pozycji dominującej;
  3. ochrony własności prywatnej (czyli także jej spółdzielczej postaci);
  4. swobody działalności gospodarczej;
  5. wdrażania Dyrektywy CRD IV i CRR;
  6. ustawy o bankach spółdzielczych.

Eksperci prawni na zlecenie Związku Rewizyjnego przygotują petycję do Parlamentu Europejskiego wraz z jej uzasadnieniem oraz uzasadnienia zapisów do nowych ustaw związanych z wdrażaniem Dyrektywy CRD IV i CRR.

Przedłożone dokumenty (petycja) będą podstawą postępowania wyjaśniającego prowadzonego w Parlamencie Europejskim włącznie z ewentualnością złożenia wniosku do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie formalnego dochodzenia w tej sprawie.

Jeśli to postępowanie nie da pożądanego efektu to w następnej fazie będą podjęte działania mające na celu wszczęcie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z wniosku Komisji Europejskiej.

Do realizacji tak dużego projektu niezbędne są środki finansowe, dlatego też Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka, w pełni popierając inicjatywę Krajowej Rady Spółdzielczej, zwraca się z gorącym apelem do Państwa o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na wskazane powyżej cele, poprzez dokonywanie wpłat w wysokości co najmniej 1.000,00 zł na wydzielone konto ZRBS (tzw. Fundusz Obrony Spółdzielczości) w:

BPS S.A. Oddział w Warszawie

nr 30193015232310033789680002

 

Wpłat prosimy dokonać w możliwie jak najkrótszym terminie.

 

                                                          Ze spółdzielczym pozdrowieniem

 Prezes Zarządu ZRBS im. F. Stefczyka

 /-/ Piotr Huzior