PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo, 

Związek   Rewizyjny   Banków   Spółdzielczych   im.  F.  Stefczyka   w ramach statutowej działalności wskazuje na konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników Banku. Wraz z ekspertami Servus Comp zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla banków spółdzielczych:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie podnieść świadomość Zarządu Banku w zakresie odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z tajemnicą bankową, bezpieczeństwem informacji i ochrony danych w Banku Spółdzielczym w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001. Przedstawimy obowiązki Zarządu wynikające z przepisów RODO, a także Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wdrożenia i przestrzegania zasad ochrony danych oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, które ciążą na podmiotach przetwarzających dane. Odpowiednie przygotowanie Banku do stosowania zasad zawartych w RODO oraz Rekomendacji D wpływa na ograniczenie ryzyka nałożenia administracyjnych kar pieniężnych i odszkodowań dla osób fizycznych. Ostatecznie odpowiedzialnością finansową mogą zostać obciążeni członkowie Zarządu Banku, ponieważ dopuszczają to obowiązujące przepisy.  Delegowanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych na pracowników nie zwalnia Członków Zarządu z ponoszenia odpowiedzialności. Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia pozwolą na dostrzeżenie szansy z powołania Inspektora Ochrony Danych, a także wskaże możliwości jej wykorzystania w codziennej działalności Banku.

Bezpieczeństwo informacji i danych należą do grupy zagadnień traktowanych w Banku jako podstawowe w kształtowaniu strategii zarządzania. Naruszenie bezpieczeństwa informacji niesie za sobą straty materialne wynikające z konieczności jej odtworzenia, przerw w działalności, a także niematerialne wynikające chociażby z utraty dobrego wizerunku, dlatego coraz więcej instytucji finansowych poszukuje systemowego podejścia do problemu ochrony informacji, zastanawiając się nie tylko nad tym, jak ową informację chronić, ale także, jak monitorować skuteczność wdrożonych zabezpieczeń.

Adresaci szkolenia:

 • Członkowie Zarządu Banku
 • Rada Nadzorcza

Cele i korzyści szkolenia:

 • Świadome wykorzystanie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Podniesienie świadomości z zakresu odpowiedzialności Zarządu za zgodność przetwarzania danych z przepisami.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony informacji oraz zasad postępowania
  z dokumentacją zawierającą informacje chronione.
 • Przedstawienie uczestnikom najczęściej spotykanych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji.
 • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami i pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa.

Program szkolenia:

   9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 11.00 Wprowadzenie w  tematykę bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym

 • Tajemnica bankowa
 • Ochrona danych osobowych

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

11.00 - 12.15 Odpowiedzialność Zarządu banku w zarządzaniu systemem ochrony informacji

12.15 - 13.15 Przerwa na lunch

13.15 - 13.45 Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

13.45 - 14.15 Czy Inspektor Ochrony Danych jest potrzebny?

14.15 - 14.30 Przerwa kawowa

14.30 - 15.00 CYKL DEMINGA W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

15.00 - 15.50 CYBERBEZPIECZEŃSTWO – aspekty praktyczne

15.50 - 16.00 Podsumowanie i zakończenie

Szkolenie prowadzą:

ANNA STRĘK

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty.

WANDA NOWAK, MBA

Absolwentka Wydziału Zarządzania i  Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  podyplomowych studiów Master of Business Administration Polish Open University                  i Oxford Brooks University (praca dyplomowa: „Opracowanie koncepcji systemu zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw”). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie praktyki zarządzania, wynikające z długoletniej pracy na stanowiskach kierowniczych
w międzynarodowych koncernach, a także w zakresie ochrony danych osobowych, praktykujący Inspektor Ochrony Danych.  Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Ukończyła kurs Audytora Wiodącego ISO 9001:2008 (IRCA/BSA) oraz studia podyplomowe na kierunku: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [SZBI ] (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), obecnie uczestniczy w półrocznym kursie doskonalącym  organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu  Jagiellońskiego  -  „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu”.

Specjalizacja: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesowe. 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT. 

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa:  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (przez stronę internetową: https://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/) lub email: glogowska@zrbs.pl

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferta szkoleń | Premium Bank