Stanowisko ZRBS w sprawie druku 515

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie jako organizacja spółdzielcza działająca na podstawie art. 240 Prawa Spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r., realizując swoje ustawowe i statutowe uprawnienia, zgłasza niniejszym opinię środowisk bankowości spółdzielczej, zrzeszonych w naszym Związku do poselskiego projektu Ustawy o spółdzielniach (druk sejmowy nr 515).

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie podziela krytyczne stanowisko Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich wyrażone wobec projektu ustawy o spółdzielniach, wykonanego przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej, opracowanego przez posłankę Lidię Staroń (druk sejmowy nr 515).

Ponowne podjęcie prac nad tym projektem, który w poprzedniej  kadencji Sejmu RP został wycofany z prac legislacyjnych wskazuje na zignorowanie negatywnych opinii środowiska bankowości spółdzielczej oraz samorządu spółdzielczego, zgłaszanych do poprzedniego projektu – merytorycznie zbieżnego z obecnym projektem.

Prowadzi to do kolejnego bezproduktywnego i czasochłonnego opiniowania aktu prawnego, co do zasadniczych i szczegółowych rozwiązań nie znajduje akceptacji środowisk mających stosować projektowany akt prawny w praktyce.

Taktykę legislacyjną polegającą na ciągłym forsowaniu takich samych projektów mimo ich wcześniejszej negatywnej oceny, uznać należy za szkodliwą, bowiem prowadzi do absorbowania Sejmu i środowisk opiniodawczych zbędną pracą. Nie bez znaczenia jest też negatywny oddźwięk takiej praktyki w środowiskach stosujących prawo spółdzielcze w działalności gospodarczej.

Zgłoszony projekt, w zakresie w jakim odnosi się do zagadnień istotnych dla funkcjonowania bankowości spółdzielczej nie uwzględnia aktualnych regulacji dotyczących wymogów ostrożnościowych nakładanych na banki Dyrektywą CRD IV. Na ten aspekt pominięty w projekcie zwrócił zasadnie uwagę Związek Banków Polskich w piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu. Dowodzi to, że rozwiązania przyjęte w projekcie poselskim Druk 515 przyjęto bez merytorycznych konsultacji z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Związkiem Banków Polskich, Komisją Nadzoru Finansowego, pracującymi  aktualnie nad wdrożeniem do polskiego systemu bankowego wg wskazanej Dyrektywy.

Projekt generalnie narusza zasadę samorządności jednostek spółdzielczych, narzucając sztywne ramy ich funkcjonowania spółdzielni i ograniczając sposób powoływania organów oraz ich kompetencje, co w wielu wypadkach prowadzi do nierówności w funkcjonowaniu spółdzielni wobec innych podmiotów gospodarczych. Jako nietrafne uznajemy również kształtowanie zadań naczelnego organu Spółdzielni  - Krajowej Rady Spółdzielczej w stosunku do zadań związków rewizyjnych oraz proponowany sposób prowadzenia lustracji z pominięciem związków, które zrzeszając spółdzielnie określonych branż są najbardziej kompetentne dla dokonywania tych czynności. Przejęcie tych funkcji przez jeden organ oceniany jako nierealne i pogarszające merytoryczną wartość lustracji, która w proponowanych warunkach może być wykonywana przez przypadkowo wybranych lustratorów nie znających problemów danej branży ani danego podmiotu badanego.

Z uwagi na negatywną co do zasady  ocenę projektu poselskiego zawartego w Druku Sejmowym 515, aktualnie wskazujemy jedynie na podstawowe mankamenty proponowanych rozwiązań istotne dla bankowości spółdzielczej. Uważamy, że projekt powinien zostać odrzucony w pierwszym czytaniu.