Studia podyplomowe: AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W BANKACH

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie ma zaszczyt pośredniczyć w organizacji studiów podyplomowych na kierunku AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO w BANKACH, których głównym organizatorem jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z tej unikalnej oferty. W ramach studiów słuchacze, oprócz zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności, będą mieli możliwość podejścia do egzaminu i po jego zdaniu uzyskania certyfikatu ECDL IT Security.

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników związanych z bezpieczeństwem IT w sektorze bankowym poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w zarządzaniu bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, w tym w organizacji audytu. Studia wyposażają uczestnika w profesjonalną wiedzę z dziedziny metod przeprowadzania audytu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, oceny ryzyka oraz procesów zarządzania bezpieczeństwem IT w banku. Rozwijają praktyczne umiejętności przydatne do planowania, realizacji i nadzoru nad bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego oraz wykorzystania wyników audytu w zarządzaniu bezpieczeństwem IT w banku.

Adresaci studiów:

-  absolwenci wyższych uczelni,

-  osoby pracujące w komórce audytu wewnętrznego w sektorze bankowym chcące

podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,

-  kadra zarządzająca i kierownicza banków sprawująca kontrolę nad bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego,

-  osoby odpowiedzialne za nadzór nad audytem wewnętrznym w banku,

-  osoby zaangażowane w proces zarządzania bezpieczeństwem IT w banku.

Nabór:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem). Początek zajęć jest planowany na pierwszą połowę października 2014r. /studia rozpoczną się w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa/.

Wymagane dokumenty:

-  podanie o przyjęcie na studia

-  kwestionariusz osobowy

-  zgłoszenie na studia

-  odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni

-  ksero dowodu osobistego

-  2 fotografie

-  dowód wpłaty wpisowego w kwocie 175 zł

-  podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadza pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz eksperci z sektora bankowego.

Proponowane obszary dla słuchaczy z sektora bankowego (200 godzin zajęć dydaktycznych):

-  Podstawy informatyki dla bankowców

-  Ochrona danych osobowych

-  Bezpieczeństwo informacji

-  Organizacja zarządzania bezpieczeństwem IT

-  Wymagania Rekomendacji D

-  Normy ISO w zakresie informatyki

-  Audyt procedur zarządzania bezpieczeństwem IT

-  Ryzyko operacyjne – ocena ryzyka IT

-  Audyt technologiczny IT

-  Obszary zastosowania technologii IT w bankach

-  Planowanie rozwoju IT w banku

 W ramach studiów podyplomowych słuchacze dodatkowo będą mieli możliwość podejścia do egzaminu i po jego zdaniu otrzymania certyfikatu ECDL IT Security.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia:

-  czesne 4 650 zł - możliwość wpłaty w dwóch ratach (każda rata w wysokości 2325 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów)

-  wpisowe 175 zł - płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto: Bank Pekao S.A. nr rachunku 61124061041111000047860481

Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Informacje i zapisy:

„Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o.

  1. Świętojerska 5/7 /tel. (022) 826-41-41/ fax (022) 826-41-44/  email: studia@mcsid.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 września 2014 r. na adres - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, tel. kom. 698 635 075, email: sekretariat.zrbs@wp.pl.

ZAPRASZAMY