Zgromadzenia regionalne

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie zawiadamia, iż zgodnie z postanowieniem § 29 pkt 3 ppkt 10 Statutu Związku, a także Uchwałą Nr 3/2014 z dnia 25.06.2014 r. Rady Nadzorczej

z w o ł u j e

ZEBRANIA REGIONALNE
organizowane w miejscach i terminach:

WROCŁAW – 2.09.2014 r.  Hotel VEGA, ul. Grabiszyńska 251
WARSZAWA – 9.09.2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1,
sala konferencyjna IV p.
OLSZTYN  – 11.09.2014 r. Bank BPS S.A. Oddział Regionalny w Olsztynie,
ul. M.J. Piłsudskiego 32, sala 101
BYDGOSZCZ – 16.09.2014 r. Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94
LUBLIN – 19.09.2014 r. Hotel HUZAR, ul. Spadochroniarzy 9
KRAKÓW – 22.09.2014 r. Delegatura ZRBS w Krakowie, ul. Szlak 65,
sala konferencyjna na parterze
RZESZÓW – 23.09.2014 r. Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16

Początek obrad o godzinie 11:00

 

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Regionalnego:

1.       Otwarcie obrad.
2.       Wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
3.       Przyjęcie porządku obrad.
4.       Przyjęcie Regulaminu obrad.
5.       Powołanie Komisji obrad:
a)      Uchwał i Wniosków,
b)      Mandatowo-Skrutacyjnej.
6.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2010 – 2013 i programu działalności Związku za rok 2014.
7.       Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8.       Przeprowadzenie wyborów delegatów na VIII Zebranie Przedstawicieli.
9.       Ogłoszenie wyników wyborów.
10.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11.   Wolne wnioski i pytania.
12.   Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że stosownie do § 35 pkt 4 Statutu Związku, przedstawicielem Banku Spółdzielczego uczestniczącym w Zgromadzeniu Regionalnym, z głosem decydującym, może być osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie lub Zebranie Przedstawicieli. W związku z tym prosimy Delegatów o zabranie ze sobą stosownej uchwały.
Ze względu na znaczenie obrad Zgromadzenia Regionalnego dla działalności Związku, uprasza się o zapewnienie uczestnictwa Państwa Przedstawiciela.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa Przedstawiciela w Zgromadzeniu Regionalnym
Koszty dojazdu na Zgromadzenie Regionalne pokrywa Bank delegujący.

REGULAMIN OBRAD
ZGROMADZENIA REGIONALNEGO
PRZEDSTAWICIELI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

§ 1.
Zgromadzenie Regionalne Przedstawicieli Banków Spółdzielczych zwane w dalszej treści „Zgromadzeniem”, jest zgodnie z §17 Statutu Związku  Organem Związku Rewizyjnego  Banków Spółdzielczych, którego zadania określone są w §35 Statutu.
§ 2.
W Zgromadzeniu biorą udział:
1)   z głosem  decydującym      –  przedstawiciele  zrzeszonych  banków spółdzielczych
z terenu   działania   „Zgromadzenia”,    wybrani   na  Zebraniach Przedstawicieli
po jednej osobie z każdego banku;
2)   z głosem   doradczym         –   członkowie   Rady   Nadzorczej     nie  będący
przedstawicielami  i  członkowie  Zarządu  Związku     oraz osoby zaproszone  przez Zarząd.
§ 3.
Zgromadzenie jest ważne i zdolne  do  przyjmowania uchwał i  wniosków  bez   względu   na liczbę uczestniczących w nich przedstawicieli banków spółdzielczych.
§ 4.
Zgromadzenie   otwiera   członek   Rady   Nadzorczej   lub Zarządu Związku i dokonuje czynności związanych z wyborem spośród przedstawicieli trzy osobowego Prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
Wyboru członków Prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym.
Wybrane Prezydium kieruje całym przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
W przeprowadzanych głosowaniach jawnych liczy się zwykłą większość głosów.

§ 5.
1. Zgromadzenie  wybiera  w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli:
A. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną  – w składzie 3-ch osób, do zadań której należy:
a) ustalenie, na podstawie listy obecności liczby delegatów uprawnionych do udziału i uczestniczących w Zgromadzeniu oraz przedłożenie w tej sprawie                            Zgromadzeniu odpowiedniego sprawozdania i wniosków,
b) obliczanie – na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia – wyników głosowania nad projektami uchwał podejmowanych w trybie jawnym,
c) przeprowadzenie głosowań tajnych oraz obliczanie wyników głosowania.
B. Komisję Uchwał i Wniosków  – w składzie 3-ch osób, do zadań której należy:
a)  przyjmowanie i opracowanie wniosków i postulatów
zgłoszonych podczas Zgromadzenia;
b)  przygotowanie zgłoszonych projektu uchwały i  wniosków do przyjęcia w głosowaniu przez Delegatów, kierowanych  do organów Związku.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Protokół  z  prac  Komisji  podpisany   przez   przewodniczącego   i sekretarza Komisji
zostają włączone do protokołu Zgromadzenia.

§ 6.
Stosownie do Statutu Związku Zgromadzenie wybiera delegatów na Zebranie
Przedstawicieli Związku w ilości 1 delegat na nie więcej niż 10 zrzeszonych banków.
Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli uczestniczących w Zgromadzeniu zwykłą większością głosów, z zachowaniem następujących zasad:
–   karta do głosowania zawiera listę zgłoszonych kandydatów w porządku
alfabetycznym,
–   głosowanie odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania linią  poziomą
nazwisk kandydatów na których nie oddaje się głosu,
–   głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostaje nie skreślona  liczba
kandydatów równa lub niższa od liczby miejsc mandatowych,

§ 7.
1.  Zgłoszeń do dyskusji dokonują przedstawiciele na piśmie lub ustnie podając
sekretarzowi  Prezydium  Zgromadzenia –  imię, nazwisko, oraz BS który reprezentują.
2.  Kolejność zabierania głosu ustala Prezydium Zgromadzenia.
Czas wystąpienia     jednego     przedstawiciela    nie     powinien przekraczać –   5 minut.
3.  Po     wyczerpaniu     zgłoszeń     do    dyskusji   lub    na    wniosek  Przedstawicieli,
przyjęty przez Zgromadzenie, przewodniczący  Zgromadzenia zamyka dyskusję.
4.   Przedstawiciele mogą złożyć swoje wnioski lub wystąpienia na piśmie do protokołu z podaniem imienia, nazwiska oraz reprezentowanego banku.

§ 8.
1.  Przewodniczący Zgromadzenia udziela  głosu  według  kolejności zgłoszeń. Poza  kolejnością udziela się głosu członkom Prezydium Zgromadzenia, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Związku, względnie w sprawach formalnych.
2.  Za wnioski formalne  uważane  są  sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania; w szczególności mogą one dotyczyć propozycji:
– trybu głosowania (jawne, tajne),
– odesłania sprawy do komisji,
– zamknięcia listy mówców, bądź listy zgłoszeń,
– zarządzenia przerwy w obradach.
3. Przewodniczący  Zgromadzenia  ma  prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli jego głos
odbiega od tematu będącego przedmiotem  dyskusji lub  gdy  mówca  wykracza  poza
czas  ustalony  dla  wystąpienia.
Nie stosującym się do uwag, przewodniczący może odebrać głos.
4.  Przewodniczący  Zgromadzenia  może  odmówić  udzielenia   głosu osobie, która
w danej sprawie już przemawiała.
5.  W   sprawach  formalnych  przewodniczący  Zgromadzenia  udziela głosu w każdym
czasie, z wyłączeniem czasu trwania głosowania.
W zgłoszonej sprawie formalnej może zabierać głos najwyżej 2 mówców, w tym jeden za wnioskiem, a drugi przeciw – po czym przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie.
Wnioski formalne głosuje się przed innymi w głosowaniu jawnym.
6.  Przebiegiem obrad Zgromadzenia, kieruje przewodniczący Zgromadzenia.

§ 9.
Sprawy  dotyczące sposobu obradowania, nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga prezydium Zgromadzenia.

§ 10.
Po   wyczerpaniu   wszystkich   spraw   objętych    porządkiem    obrad przewodniczący Zgromadzenia dokonuje zamknięcia obrad.

§ 11.
Z   obrad   Zgromadzenia   sporządza   się   protokół,  który   podpisują przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia.

§ 12.
Regulamin     niniejszy     uchwalony     został    przez    Zgromadzenie  Regionalne Przedstawicieli Banków Spółdzielczych w ___________________________________
w dniu  _______ __________________  2014 roku.

________________________                 _______________________
( Sekretarz Zgromadzenia)              ( Przewodniczący Zgromadzenia)