Fundusz Obrony Spółdzielczości

Warszawa, dnia 10 maja 2011r.

ZRBS/90 /2011

Zarząd

Banków Spółdzielczych

wszystkie

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych informuje, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 14 kwietnia 2011 r., w związku z procedowaniem przez Sejm RP projektu nowej Ustawy o spółdzielniach (projekt grupy posłów druk nr 3493), podjęło decyzję o zgłoszeniu do powyższego projektu ustawy niezbędnych zmian, jakie powinny być wniesione przez środowisko spółdzielcze, t.j.:

1)    utrzymać Zebrania Przedstawicieli,

2)    utrzymać kadencyjność Rad Nadzorczych,

3)    utrzymać Kongres Spółdzielczy,

4)    utrzymać dotychczasowy zapis dot. udziału w organach Związku i KRS przedstawicieli organów spółdzielni

5)    dopuścić możliwość zasiadania w organach spółdzielni konkurencyjnej ale powiązanej macierzystą spółdzielnią umową na dostawę „środków” - -których ceny mają wpływ na koszt prowadzenia własnej spółdzielni,

6)    zlikwidować zapis dot. „nadzoru państwowego” nad spółdzielniami,

7)    usunąć zapis dot. „likwidacji związków lustracyjnych”’

8)    usunąć zapis dot. „upaństwowienia lustracji”,

9)    zrezygnować z możliwości wglądu przez członków do umów cywilno-prawnych (art. 18 § 1 pkt 4 – może naruszać tajemnicę formy i prawa osób trzecich oraz ustawę o ochronie danych osobowych),

10) zrezygnować z ustawowego zapisu o wysokości ryczałtowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów samorządowych art. 28 § 3 (określi to statut spółdzielni).

Kwestionowany projekt poselski (druk 3493) w rażący sposób narusza zasady działania polskiej spółdzielczości.

Zdecydowano również o utworzeniu Funduszu Obrony Spółdzielczości, z którego powinno czerpać się środki na:

1) przygotowywanie własnego „obywatelskiego” projektu ustawy o spółdzielniach oraz zmian w innych ustawach spółdzielczych, zaangażowanie do współpracy wszystkich branż spółdzielczych;

2) przygotowywanie profesjonalnej kampanii informacyjno-medialnej na rzecz promowania idei spółdzielczych, ustawodawstwa spółdzielczego oraz udziału spółdzielczości w gospodarce narodowej. Prace powierzyć wyspecjalizowanym agencjom piarowskim;

3) dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania od komitetów wyborczych partii poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy i spółdzielniach.

Wobec powyższego Zarząd Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie zwraca się z gorącym apelem do Państwa o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na wskazane powyżej cele, poprzez dokonywanie wpłat w wysokości co najmniej 1000 zł na wydzielone konto ZRBS w BPS  S.A. Oddział w Warszawie

nr  30193015232310033789680002

Wpłat prosimy dokonać w możliwie jak najkrótszym terminie.

Informujemy, że Rada Nadzorcza i Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie podjęły decyzję o przeznaczeniu na wskazany fundusz kwoty 5.000,- zł.

Realizując ustalenia Zgromadzenia Ogólnego KRS, przedstawiciele związków spółdzielczych obecni na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd KRS (28.04.2011 r.), postanowili o zwołaniu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w dniu

18 czerwca 2011 r. Ogólnopolskiego Spotkania Spółdzielców (ok. 4000 uczestników), które ma na celu przedstawienie opinii spółdzielców i ich oczekiwań co do rozwiązań legislacyjnych dotyczących spółdzielczości.

Koszty uczestnictwa w spotkaniu zostaną pokryte z wpłat wnoszonych przez jednostki spółdzielcze na wskazany wyżej fundusz.

Prosimy o zgłaszanie pisemne lub telefoniczne osób, które będą reprezentowały nasze środowisko na Ogólnopolskim Spotkaniu Spółdzielczym a znając zaangażowanie Banków Spółdzielczych na rzecz umacniania ruchu spółdzielczego liczymy na obecność przedstawicieli każdej bankowej spółdzielni.                                                         

                                                                             Z poważaniem

 

Prezes Zarządu 

                                       

/-/ Piotr Huzior

Wiceprezes Zarządu

 /-/ Zenobiusz Zawisza