Studia MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”wywiad z Kierownikiem studiów prof. Józefem Kanią

Panie Profesorze, to niewątpliwy sukces. Spotykamy się w fazie przygotowywania kolejnej edycji studiów MBA dla pracowników banków spółdzielczych. Co zdecydowało o sukcesie pierwszej edycji studiów?

 

Panie Redaktorze, bardzo miło mi słyszeć, że nasze studia postrzegane są w środowisku jako sukces. Jest to dla nas opinia bardzo cenna, zwłaszcza że studia te to pionierski projekt, realizowany wspólnie przez trzech partnerów, tj. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie.

Moim zdaniem o sukcesie zdecydowało kilka uzupełniających się wzajemnie czynników: atrakcyjny program studiów, dobór wykładowców (naukowców i praktyków), stosowane metody dydaktyczne oraz wspaniali Słuchacze, chętni do pogłębiania wiedzy, wymiany poglądów i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

 

Wiem, że słuchacze pierwszej edycji studiów MBA spotykają się nie tylko na zajęciach, ale stworzyli bardzo silną grupę zawodowego wsparcia.

 

Niezwykle ważnym elementem w edukacji dorosłych, a zwłaszcza kadry menedżerskiej, jest integracja uczestników wokół różnego rodzaju problemów, z jakimi spotkają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Dlatego też w programie studiów przewidziano spotkania integracyjne połączone z wyjazdami studyjnymi do banków spółdzielczych, które pozwalają na stworzenie, a następnie zacieśnienie więzi nie tylko zawodowych, ale i tych na gruncie koleżeńskim.

Pierwszym takim spotkaniem była wizyta Uczestników naszych studiów w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Wśród szerokiego wachlarza atrakcji każdy z Uczestników mógł odbyć lot widokowy wiatrakowcem, co niewątpliwie dało nam poczucie bycia menedżerem, człowiekiem biznesu, jednym słowem mówiąc – VIP-em.

 

 

Studia MBA powszechnie uważane są za bardzo ekskluzywne i drogie. Co więcej, zajęcia prowadzone w języku angielskim nie zawsze pozwalają wszystkim na udział. Jak wygląda to na Państwa uczelni?

Tak, to prawda. Studia MBA należą do ekskluzywnych. Wysoką jakość studiów gwarantuje dobór wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej, co przekłada się na koszty studiowania. Stąd często pojawiają się opinie, iż są to studia drogie, nie dla wszystkich dostępne. Mam jednak dobrą wiadomość dla potencjalnych kandydatów. W ofercie rynkowej można znaleźć wiele propozycji studiów MBA, ale nasza jest po pierwsze ukierunkowana tylko i wyłącznie na pracowników banków spółdzielczych, a po drugie nie jest tak kosztowna jak oferty konkurencyjne.

Nawiązując do kwestii zajęć prowadzonych w języku angielskim, to również w naszym programie takie występują. Wychodząc jednak naprzeciw wszystkim chętnym do podjęcia kształcenia na naszych studiach, zapewniamy tłumaczenia konsekutywne realizowane przez wykładowców akademickich. Dzięki temu problem braku dobrej znajomości języka nie stanowi żadnej bariery dla Uczestników.

 

Wiadomo, że o sukcesie studiów decyduje dobrze skonstruowany program, ale słuchaczy przede wszystkim interesuje to, kto im tę wiedzę będzie przekazywał. Czy będzie to teoretyk czy praktyk.

Tak jak już wspomniałem, dobór wykładowców jest niezwykle ważny i decyduje o sukcesie. Stąd też poczyniliśmy ogromne starania, aby zaprosić na nasze studia najlepszych wykładowców – specjalistów w danych dziedzinach, praktyków z firm consultingowych, ekonomistów i bankowców. Dobór wykładowców poprzedzony był licznymi rozmowami, zarówno z partnerami, z którymi realizujemy studia, jak i z samym środowiskiem bankowym, które nie tylko podpowiadało nam, jakich specjalistów zaprosić, ale także jakie poruszyć dodatkowe tematy. Uczestnicy pierwszej edycji studiów mieli już okazję do spotkania i rozmowy z Prezesem Związku Banków Polskich Panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem. W najbliższym czasie mamy również m.in. zaplanowane spotkanie z Panią Krystyną Majerczyk-Żabówką, Prezesem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, oraz z przedstawicielem Komisji Nadzoru Finansowego. Niezwykle trafnym wyborem było zaproszenie do poprowadzenia zajęć warsztatowych dra Barta Tkaczyka z amerykańskiej firmy consultiongowej Energizers LLC. Moduł zrealizowanych przez niego zajęć obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi spotkał się z wyróżniającą oceną i zachwytem Słuchaczy.

 

W programie studiów przewidziana jest też wizyta studyjna. Proszę bliżej powiedzieć, co się za tym kryje?

Tak,  w programie są nawet dwie wizyty studyjne. Jedna w małym banku spółdzielczym – w naszym przypadku był to BS w Zatorze – oraz druga w dużym banku zrzeszającym, tj. Krakowskim Banku Spółdzielczym. Zadaniem Uczestników podczas tych wizyt jest dokonanie analizy SWOT działalności tych banków oraz zaplanowanych strategii ich rozwoju. Zadania te wykonywane są w ramach grup nominalnych, przy wykorzystaniu posiadanego już doświadczenia oraz nowo zdobytej wiedzy Słuchaczy.

 

Jak wygląda proces rekrutacji na drugą edycję studiów MBA dla pracowników banków spółdzielczych?

Proces rekrutacji jest bardzo prosty. Opiera się sią wypełnieniu i złożeniu w sekretariacie Studiów kilku standardowych dokumentów, m.in. podania o przyjęcie na studia, kwestionariusza osobowego, dokumentu potwierdzającego staż pracy itp. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z formularzami do pobrania znajdują się na stronie: https://mba.urk.edu.pl.

 

Czy i gdzie można uzyskać dofinansowanie na pokrycie części odpłatności za studia?

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Jednak więcej informacji na ten temat należy szukać pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz na MBA Portalu.

Z dostępnych nam informacji wynika ponadto, że bank spółdzielczy traktowany jest jako małe lub średnie przedsiębiorstwo i może korzystać także ze środków wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Panie Profesorze, dziękuję za rozmowę, ale proszę jeszcze w jednym zdaniu powiedzieć – dlaczego warto zapisać się na studia MBA do Waszej Uczelni?

Panie Redaktorze, również dziękuję za rozmowę oraz zainteresowanie naszymi studiami. Podsumowując nasze spotkanie jednym zdaniem, chcę stwierdzić, że pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowego doświadczenia są kluczem do sukcesu w zarządzaniu bankiem, a to można uzyskać w trakcie naszych trzysemestralnych studiów. Zapraszam serdecznie!

 

źródło: portal BS NET, [ +https://bs.net.pl/studia-mba-dla-kadr-bankow-spoldzielczych/+|https://bs.net.pl/studia-mba-dla-kadr-bankow-spoldzielczych/]