Szkolenie dla głównych księgowych

 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku bankowego oraz w trosce o stały rozwój zawodowy pracowników, będzie organizatorem szkolenia na temat:

 

„Instrumenty finansowe (w szczególności  papiery wartościowe)  najczęściej występujące w bankach spółdzielczych”.

 

Główne zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1) obligacje skarbowe , korporacyjne i komunalne (miast), bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, akcje, prawa poboru i prawa do akcji.

2) procedura zakupu – rynek pierwotny, wtórny,  forma papierów ( materialna, zdematerializowana),

3) cel zakupu i kwalifikacja do odpowiedniej grupy wg § 30 rozporządzenia MF z dnia 1.10.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 329),

4) ujęcie w księgach na dzień zakupu (dzień otwarcia pozycji),

5) rozliczanie dyskonta i premii oraz naliczanie odsetek  wg ESP (efektywnej stopy procentowej)

6) wycena papierów na dzień bilansowy i prezentacja w sprawozdaniu finansowym i informacji dodatkowej,

7) księgowe ujęcie procesu sprzedaży instrumentów finansowych (zamknięcie pozycji),

8) problematyka rozliczenia transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych i jej wpływ na wynik finansowy i podatkowy banku spółdzielczego (różnica między dniem dokonania transakcji a dniem jej rozliczenia)

9) przychody i koszty podatkowe (CIT)  przy papierach utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży ( w tym odsetki zapłacone przy zakupie obligacji  na rynku wtórnym).

Adresaci szkolenia:  Główne Księgowe banków spółdzielczych

Czas trwania szkolenia:   Szkolenie jednodniowe

Miejsce i termin szkolenia:

Rzeszów              23.06.2014r.

Kraków                24.06.2014r.

Wrocław              25.06.2014r.

Lublin                    1.07.2014r.

Warszawa             2.07.2014r.

Olsztyn                  3.07.2014r.

Bydgoszcz            4.07.2014r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 300 zł + VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

Informacja o wykładowcy:

Łukasz Szydełko - Dr nauk ekonomicznych w zakresie finansów.

Doświadczenie zawodowe:

v    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania:

Prowadzenie zajęć z podstaw rachunkowości i controllingu w ramach „Podyplomowych Studiów Menedżerskich” oraz zajęć na I stopniu na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość (prowadzenie ksiąg rachunkowych, rynki finansowe, metody wyceny przedsiębiorstw, audyt wewnętrzny)

v    Okręgowa  Izba Radców Prawnych w Rzeszowie:

Prowadzenie zajęć z przedmiotów prawnych w zakresie  obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych oraz obligacji.

v    Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Prowadzenie zajęć z rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (III stopień certyfikacji) oraz z bloku „Instrumenty finansowe” i „Elementy wiedzy na temat organizacji i  biznesu (IV stopień certyfikacji).

v    OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli

Prowadzone zajęcia z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej
i controllingu oraz organizacji i technik rachunkowości

v    OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie

Prowadzone kursy z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu, controllingu w sektorze finansów publicznych, rachunkowości instrumentów finansowych, planowania finansowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

v    Regionalne Towarzystwo Rolno – Spożywcze „Dolina Strugu”

Prowadzenie zajęć z rachunkowości dla stowarzyszeń.

v    Lechaa Consulting Sp. z o.o..

Prowadzone zajęcia z zasad prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatne do miejsca szkolenia:

Bydgoszcz: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 89/91; tel: (52) 323 52 52 fax: (52) 346-06-34, email: zwrewb@wp.pl

 v  Kraków: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura

 w Krakowie, 31-153 Kraków, ul. Szlak 65; tel/fax: (12) 633 27 04,

 email: blaszak@zrbs.pl

Lublin: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Lublinie, 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35; tel/fax: (81) 444 67 28,

email: a_korzeniowski@wp.pl

Olsztyn: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Olsztynie, 10-570 Olsztyn, al. Józefa Piłsudskiego 32; tel/fax: (89) 521 81 25,

email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Rzeszów: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9; tel/fax: (17) 862 61 12,

email: stefanchudy@onet.eu

Warszawa: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Warszawie, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14; tel: (22) 629 52 65, 0-698 635 075

email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Wrocław: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura we Wrocławiu, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 28; tel/fax: (71) 344 32 56,

email: zrbswroclaw@op.pl

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU