Szkolenie dla głównych księgowych

 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku bankowego oraz w trosce o stały rozwój zawodowy pracowników, będzie organizatorem szkolenia na temat:

 

„Instrumenty finansowe (w szczególności  papiery wartościowe)  najczęściej występujące w bankach spółdzielczych”.

 

Główne zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1) obligacje skarbowe , korporacyjne i komunalne (miast), bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, akcje, prawa poboru i prawa do akcji.

2) procedura zakupu – rynek pierwotny, wtórny,  forma papierów ( materialna, zdematerializowana),

3) cel zakupu i kwalifikacja do odpowiedniej grupy wg § 30 rozporządzenia MF z dnia 1.10.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 329),

4) ujęcie w księgach na dzień zakupu (dzień otwarcia pozycji),

5) rozliczanie dyskonta i premii oraz naliczanie odsetek  wg ESP (efektywnej stopy procentowej)

6) wycena papierów na dzień bilansowy i prezentacja w sprawozdaniu finansowym i informacji dodatkowej,

7) księgowe ujęcie procesu sprzedaży instrumentów finansowych (zamknięcie pozycji),

8) problematyka rozliczenia transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych i jej wpływ na wynik finansowy i podatkowy banku spółdzielczego (różnica między dniem dokonania transakcji a dniem jej rozliczenia)

9) przychody i koszty podatkowe (CIT)  przy papierach utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży ( w tym odsetki zapłacone przy zakupie obligacji  na rynku wtórnym).

Adresaci szkolenia:  Główne Księgowe banków spółdzielczych

Czas trwania szkolenia:   Szkolenie jednodniowe

Miejsce i termin szkolenia:

Rzeszów              23.06.2014r.

Kraków                24.06.2014r.

Wrocław              25.06.2014r.

Lublin                    1.07.2014r.

Warszawa             2.07.2014r.

Olsztyn                  3.07.2014r.

Bydgoszcz            4.07.2014r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 300 zł + VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

Informacja o wykładowcy:

Łukasz Szydełko - Dr nauk ekonomicznych w zakresie finansów.

Doświadczenie zawodowe:

v    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania:

Prowadzenie zajęć z podstaw rachunkowości i controllingu w ramach „Podyplomowych Studiów Menedżerskich” oraz zajęć na I stopniu na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość (prowadzenie ksiąg rachunkowych, rynki finansowe, metody wyceny przedsiębiorstw, audyt wewnętrzny)

v    Okręgowa  Izba Radców Prawnych w Rzeszowie:

Prowadzenie zajęć z przedmiotów prawnych w zakresie  obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych oraz obligacji.

v    Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Prowadzenie zajęć z rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (III stopień certyfikacji) oraz z bloku „Instrumenty finansowe” i „Elementy wiedzy na temat organizacji i  biznesu (IV stopień certyfikacji).

v    OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli

Prowadzone zajęcia z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej
i controllingu oraz organizacji i technik rachunkowości

v    OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie

Prowadzone kursy z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu, controllingu w sektorze finansów publicznych, rachunkowości instrumentów finansowych, planowania finansowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

v    Regionalne Towarzystwo Rolno – Spożywcze „Dolina Strugu”

Prowadzenie zajęć z rachunkowości dla stowarzyszeń.

v    Lechaa Consulting Sp. z o.o..

Prowadzone zajęcia z zasad prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatne do miejsca szkolenia:

Bydgoszcz: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 89/91; tel: (52) 323 52 52 fax: (52) 346-06-34, email: zwrewb@wp.pl

 v  Kraków: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura

 w Krakowie, 31-153 Kraków, ul. Szlak 65; tel/fax: (12) 633 27 04,

 email: blaszak@zrbs.pl

Lublin: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Lublinie, 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35; tel/fax: (81) 444 67 28,

email: a_korzeniowski@wp.pl

Olsztyn: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Olsztynie, 10-570 Olsztyn, al. Józefa Piłsudskiego 32; tel/fax: (89) 521 81 25,

email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Rzeszów: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9; tel/fax: (17) 862 61 12,

email: stefanchudy@onet.eu

Warszawa: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Warszawie, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14; tel: (22) 629 52 65, 0-698 635 075

email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Wrocław: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura we Wrocławiu, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 28; tel/fax: (71) 344 32 56,

email: zrbswroclaw@op.pl

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Szkolenie – Rekomendacja D

 

Szanowni Państwo,

W dniu 08 stycznia 2013r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę zatwierdzającą Rekomendację „D”, dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Uchwała narzuca na banki obowiązek podjęcia do końca 2014r. szeregu działań o charakterze organizacyjnym, proceduralnym i technicznym.

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych wychodząc naprzeciw zaistniałemu zapotrzebowaniu oferuje bankom spółdzielczym kompleksową pomoc we wdrożeniu Rekomendacji „D”, obejmującą pełen pakiet wsparcia działań banków spółdzielczych we wdrożeniu ww. regulacji, obejmujący:

  1. Cykl szkoleń, obejmujący następujące tematy szkoleń:

L.p.

Temat szkolenia

Adresaci

Termin

1

Rola Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w procesie wdrażania Rekomendacji „D”

Prezesi Zarządów oraz Przewodniczący Rad Nadzorczych

Seminarium jednodniowe

I kwartał 2014r.

2

Zakres prac organizacyjnych, technologicznych oraz proceduralnych związanych z wdrożeniem Rekomendacji „D” w banku spółdzielczym

Osoby odpowiedzialne za wdrażanie Rekomendacji „D”, za informatykę oraz ryzyko operacyjne

Dwudniowe warsztaty

I – II kwartał 2014r.

3

Bezpieczeństwo informatyczne w praktyce

Wszyscy pracownicy banku

Jednodniowe warsztaty

IV /2014r. oraz  I-II kwartał 2015r.

 

  1. Doradztwo w zakresie wdrożeniu zmian organizacyjnych,
  2. Wsparcie technologiczne przy udziale wyspecjalizowanej firmy informatycznej,
  3. Opracowanie wzorcowych procedur wymagających dostosowania do nowelizacji Rekomendacji „D”,
  4. Audyt wdrożonych rozwiązań.

ZRBS jest jedną z największych organizacji zrzeszających banki spółdzielcze –obecnie zrzeszone są 343 banki. Jest to 70% wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. Ponadto posiada 100% kapitału/funduszy polskich, które są własnością banków spółdzielczych. ZRBS od lat podejmuje działania doradcze, przeprowadza audyty oraz organizuje szkolenia dla banków spółdzielczych i współpracuje z ludźmi mającymi wieloletnie doświadczenie w kontaktach z bankami oraz znającymi sytuację banków spółdzielczych

W celu określenia działań koniecznych do podjęcia przez banki spółdzielcze oraz w celu przybliżenia zakresu wsparcia oferowanego przez ZRBS, zapraszamy na pierwsze z cyklu szkolenie dla Prezesów Zarządu oraz Przewodniczących Rad Nadzorczych, które poprowadzi wieloletni współpracownik ZRBS – Renata Błaszak w terminach i w zakresie zawartym w załączniku do niniejszego pisma.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, której szczegóły zostaną zaprezentowane podczas pierwszej tury szkoleń.

Program pierwszej tury szkoleń

Seminarium dla Prezesów Zarządu i Przewodniczących Rad Nadzorczych:

Rola Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w procesie wdrażania Rekomendacji „D”

Wykładowca : Renata Błaszak

Adresaci szkolenia:  Prezesi Zarządów oraz Przewodniczący Rad Nadzorczych banków spółdzielczych.

Cel szkolenia:           Pomoc w opracowaniu programu działań organizacyjnych, technicznych oraz wykazanie koniecznych do wprowadzenia zmian w regulacjach banków spółdzielczych pod kątem wejścia w życie Rekomendacji „D”. Określenie zadań Zarządu i Rady Nadzorczej w procesie zatwierdzania i wdrażania zmian wynikających z nowelizacji Rekomendacji „D”.

Czas trwania:   Seminarium jednodniowe w formie wykładu i prezentacji możliwych rozwiązań organizacyjnych.

Zakres tematyczny:

10.00 – 11.30:

  1. Zadania Zarządu i Rady Nadzorczej określone w Rekomendacji „D” w kontekście oceny odpowiedniości członków organów nadzorczych banków.
  2. Określenie zakresu wykorzystania technologii informatycznej w Banku.

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.00

III.        Zmiany technologiczne dostosowane do skali wykorzystania technologii informatycznej w Banku.

  1. Zakres zmian organizacyjnych, związanych z wdrożeniem Rekomendacji „D”.

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 15.30

  1. Konieczne zmiany w procedurach Banku.            
  2. Strategia informatyzacji.

VII.       Dyskusja

Miejsce i termin szkolenia: -

Kraków                        28.01.2014r., szkolenie i nocleg Hotel Chopin, ul. Przy Rondzie 2,

Warszawa             29.01.2014r., szkolenie: Millenium Plaza Goldenfloor, Al. Jerozolimskie 123A, noclegi: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Żurawia”, ul. Żurawia 47,

Rzeszów                     06.02.2014r.,

Lublin                         04.02.2014r., szkolenie i nocleg – Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9,

Wrocław                     12.02.2014r., Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław,

Bydgoszcz                   07.03.2014 r., szkolenie i nocleg Hotel Brda, ul. Dworcowa 94.

Olsztyn                      24.03.2014r., szkolenie – sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32, noclegi: Hotel Relaks, ul. Żołnierska 13B, Olsztyn,

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 400,00 zł + 23% VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

Dla osób zainteresowanych możemy dokonać rezerwacji noclegu /uczestnicy sami pokrywają jego koszty/.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatnie do miejsca szkolenia:

 

Wrocław - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, Tel/fax: 71 344 32 56, email: zrbswroclaw@op.pl

Kraków - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, Tel./fax.: 12 633 27 04, email: kusmierz@zrbs.pl .

Bydgoszcz - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl

Warszawa - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Olsztyn - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Lublin - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Lublinie, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl

Rzeszów - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów, Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

 

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

Piotr Huzior

 

 

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Rola Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w procesie wdrażania Rekomendacji „D”

 

Nazwa i adres

Banku Spółdzielczego

Nazwa Banku:

 

……………………………………………………………….

 

Ulica:

 

……………………………………………………………….

 

Poczta:

 

……………………………………………………………….

 

NIP: ………………………………………………………….

Telefon

 

Faks

 

Email

 

 

 

Miejsce szkolenia:

 

Kraków                        28.01.2014r.

-   Warszawa                  29.01.2014r.

Rzeszów                     06.02.2014r.,

Lublin                          04.02.2014r.

-  Wrocław                     12.02.2014r.

Bydgoszcz                   07.03.2014 r.

- Olsztyn                        24.03.2014r.

 

Zgłaszamy udział następujących osób:

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika