wpis w: Uncategorized | 0

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

,,Zamknięcie roku 2020 w Banku Spółdzielczym dla analityków kredytowych"

Wrocław - 14 grudnia 2020 

Imię i nazwisko
Adres e-mail uczestnika
Imię i nazwisko
Adres e-mail uczestnika
Imię i nazwisko
Adres e-mail uczestnika

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) ZRBS informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa; adres e-mail: sekretariat@zrbs.pl,
2) w ZRBS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zrbs.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu ZRBS, jako administratora danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych szkoleń oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są wyłącznie przez administratora danych
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat;
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA

wpis w: informacje, Uncategorized | 0

Pobierz w PDF

 

 

 

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w partnerstwie ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych.

Są adresowane wyłącznie do prezesów i członków zarządów banków spółdzielczych oraz kandydatów na członków zarządu i pracowników Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania w bankach spółdzielczych.

Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania decyzji zarządczych w różnych obszarach i na różnych szczeblach funkcjonowania banku spółdzielczego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktycy/eksperci współpracujący ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.

 

Kontakt i zapisy

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

Ul. Szlak 65 pok. 702, 31-153 Kraków

Ireneusz Kurczyna

tel. 509 793 631

mail: kurczyna@zrbs.pl

Ewelina Kuśmierz

tel. 500 169 066

mail: kusmierz@zrbs.pl

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

  

Fundusz Obrony Spółdzielczości

wpis w: Uncategorized | 0

Warszawa, dnia 10 maja 2011r.

ZRBS/90 /2011

Zarząd

Banków Spółdzielczych

wszystkie

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych informuje, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 14 kwietnia 2011 r., w związku z procedowaniem przez Sejm RP projektu nowej Ustawy o spółdzielniach (projekt grupy posłów druk nr 3493), podjęło decyzję o zgłoszeniu do powyższego projektu ustawy niezbędnych zmian, jakie powinny być wniesione przez środowisko spółdzielcze, t.j.:

1)    utrzymać Zebrania Przedstawicieli,

2)    utrzymać kadencyjność Rad Nadzorczych,

3)    utrzymać Kongres Spółdzielczy,

4)    utrzymać dotychczasowy zapis dot. udziału w organach Związku i KRS przedstawicieli organów spółdzielni

5)    dopuścić możliwość zasiadania w organach spółdzielni konkurencyjnej ale powiązanej macierzystą spółdzielnią umową na dostawę „środków” - -których ceny mają wpływ na koszt prowadzenia własnej spółdzielni,

6)    zlikwidować zapis dot. „nadzoru państwowego” nad spółdzielniami,

7)    usunąć zapis dot. „likwidacji związków lustracyjnych”’

8)    usunąć zapis dot. „upaństwowienia lustracji”,

9)    zrezygnować z możliwości wglądu przez członków do umów cywilno-prawnych (art. 18 § 1 pkt 4 – może naruszać tajemnicę formy i prawa osób trzecich oraz ustawę o ochronie danych osobowych),

10) zrezygnować z ustawowego zapisu o wysokości ryczałtowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów samorządowych art. 28 § 3 (określi to statut spółdzielni).

Kwestionowany projekt poselski (druk 3493) w rażący sposób narusza zasady działania polskiej spółdzielczości.

Zdecydowano również o utworzeniu Funduszu Obrony Spółdzielczości, z którego powinno czerpać się środki na:

1) przygotowywanie własnego „obywatelskiego” projektu ustawy o spółdzielniach oraz zmian w innych ustawach spółdzielczych, zaangażowanie do współpracy wszystkich branż spółdzielczych;

2) przygotowywanie profesjonalnej kampanii informacyjno-medialnej na rzecz promowania idei spółdzielczych, ustawodawstwa spółdzielczego oraz udziału spółdzielczości w gospodarce narodowej. Prace powierzyć wyspecjalizowanym agencjom piarowskim;

3) dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania od komitetów wyborczych partii poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy i spółdzielniach.

Wobec powyższego Zarząd Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie zwraca się z gorącym apelem do Państwa o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na wskazane powyżej cele, poprzez dokonywanie wpłat w wysokości co najmniej 1000 zł na wydzielone konto ZRBS w BPS  S.A. Oddział w Warszawie

nr  30193015232310033789680002

Wpłat prosimy dokonać w możliwie jak najkrótszym terminie.

Informujemy, że Rada Nadzorcza i Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie podjęły decyzję o przeznaczeniu na wskazany fundusz kwoty 5.000,- zł.

Realizując ustalenia Zgromadzenia Ogólnego KRS, przedstawiciele związków spółdzielczych obecni na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd KRS (28.04.2011 r.), postanowili o zwołaniu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w dniu

18 czerwca 2011 r. Ogólnopolskiego Spotkania Spółdzielców (ok. 4000 uczestników), które ma na celu przedstawienie opinii spółdzielców i ich oczekiwań co do rozwiązań legislacyjnych dotyczących spółdzielczości.

Koszty uczestnictwa w spotkaniu zostaną pokryte z wpłat wnoszonych przez jednostki spółdzielcze na wskazany wyżej fundusz.

Prosimy o zgłaszanie pisemne lub telefoniczne osób, które będą reprezentowały nasze środowisko na Ogólnopolskim Spotkaniu Spółdzielczym a znając zaangażowanie Banków Spółdzielczych na rzecz umacniania ruchu spółdzielczego liczymy na obecność przedstawicieli każdej bankowej spółdzielni.                                                         

                                                                             Z poważaniem

 

Prezes Zarządu 

                                       

/-/ Piotr Huzior

Wiceprezes Zarządu

 /-/ Zenobiusz Zawisza