Informacja dotycząca udostępniania ZRBS danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 2b i art. 69 i art. 78 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Szanowni Państwo,

informujmy, że w opinii Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie (dalej: „ZRBS”) pomiędzy Bankami zlecającymi przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego a ZRBS występuje relacja dwóch odrębnych administratorów, w ramach której jeden administrator (Bank) udostępnia dane na podstawie niżej wskazanych przepisów prawa drugiemu administratorowi (ZRBS), a w ramach takiego stosunku prawnego nie ma konieczności zawierania umów regulujących udostępnianie danych osobowych.

ZRBS przetwarza udostępnione dane osobowe jako administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. zgodnie z prawem, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, o którym mowa w art. 69 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dalej: „ustawa”.

Biegli rewidenci oraz firma audytorska (w tym ZRBS), zgodnie z art. 78 ustawy są zobowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie świadczenia usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Zgodnie z art. 69 ww. ustawy biegły rewident przeprowadzając badanie, wykonując usługę atestacyjną inną niż badanie lub usługę pokrewną działa w interesie publicznym i przestrzega zasad etyki zawodowej, w szczególności: 1) zachowuje uczciwość, obiektywizm, zawodowy sceptycyzm i należytą staranność; 2) posiada odpowiednie kompetencje zawodowe; 3) przestrzega tajemnicy zawodowej.

Co więcej, ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO dodano do ww. ustawy art. 2b (obowiązujący od 4 maja 2019 r.), który określa podstawowe zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań lub obowiązków określonych w ustawie i rozporządzeniu nr 537/2014, za zapewnienie których odpowiedzialny jest właściwy administrator danych – w tym przypadku jest nim biegły rewident, firma audytorska.

Mając powyższe na uwadze w opinii ZRBS nie jest zasadne zawieranie z Bankami umów regulujących powierzenie czy udostępnienie danych osobowych gdyż udostępnienie przez Bank danych osobowych odbywa się na podstawie prawa i na rzecz innego administratora, którym jest ZRBS.


1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór na IV edycję studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września 2023 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2023 r.

Informacja o studiach podyplomowych MBA
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Studia podyplomowe Master of Business Administration – MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Cel kształcenia

Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku. Program studiów kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i najlepsze praktyki niezbędne dla menedżerów działających na nowoczesnym, innowacyjnym i konkurencyjnym rynku usług bankowych.

Program nauczania

Program trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA obejmuje 8 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

  1. Ekonomia w zarządzaniu bankami
  2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem
  3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  4. Marketing w zarządzaniu bankami
  5. Zarządzanie finansami
  6. Prawne aspekty zarządzania bankiem
  7. Komunikacja w zarządzaniu bankiem
  8. Seminarium dyplomowe

 Jednostka prowadząca studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie

Partnerzy

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Patronat

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych  w Warszawie

 Wykładowcy

Wykładowcami na studiach są znakomici profesorowie i specjaliści w dziedzinie nauk społecznych reprezentujący takie dyscypliny naukowe jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Są to pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie oraz eksperci ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie, firmy konsultingowej Energizers LLC – USA notowanej na światowej liście Top 500, a także praktycy bankowi i najlepsi trenerzy prywatnych firm konsultingowych. Łącznie to ponad 30 wykładowców. Zajęcia prowadzone są w j. polskim.

Świadectwo ukończenia studiów / Certyfikat

Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i ZRBS w Warszawie. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z 24 godzinnego modułu zajęć prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

                                               

Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywać się będą w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238, Zajęcia planowane w piątki w godz. 13:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 16:00,
5-6 spotkań dwudniowych w semestrze.

Kontakt:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Kierownik studiów podyplomowych MBAdr hab. inż. Józef Kania

  1. Czysta 21; 31-121 Kraków, pok. 128

Sekretarz studiów podyplomowych MBAdr inż. Aleksandra Płonka, prof. URK

Al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków, pok. 208

Sekretariat:

tel. +48  507-219-682

e-mail: mba@urk.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września 2023 r.
Dokumenty (skany) należy przesłać na adres mailowy lub złożyć w sekretariacie studiów MBA.

Szczegółowy program i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mba.urk.edu.pl

 

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Banku Spółdzielczym

Szanowni Państwo,

 

zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Banku Spółdzielczym” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Studia te umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w oparciu o najlepsze praktyki w tym zakresie oraz aktualne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego. Dodatkowo mają one na celu umożliwienie Słuchaczom zdobycia nowych umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki bankowości spółdzielczej.

 

Wykładowcy prowadzący zajęcia na Studiach Podyplomowych to zespół wybitnych pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków związanych z polską bankowością spółdzielczą i komercyjną.

 

Studia trwają dwa semestry (8 sobotnio-niedzielnych zjazdów) i obejmują 130 godziny zajęć dydaktycznych. Słuchacze otrzymają komplet materiałów dydaktycznych dotyczących realizowanych zagadnień. Całkowity koszt udziału w w/w studiach podyplomowych wynosi 3 200 zł za osobę.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej http://spzrk.sggw.pl/

XI ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W dniu 30 listopada 2022 r. w Warszawie odbyło się XI ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

 

XI Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Roman Dawidowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, po czym dokonano wyboru Prezydium XI Zebrania Przedstawicieli, w skład którego weszli:

 

Przewodniczący- Pan Roman Dawidowski z  BS w Sierakowicach

Zastępca Przewodniczącego- Pan Maciej Palej z KARPATIA BS w Muszynie Krynicy Zdrój

Sekretarz- Pani Agnieszka Śliz z BS w Jasionce

 

Przewodniczący zaprosił do Prezydium Pana Piotra Huziora – Prezesa Zarządu ZRBS.

 

Dla sprawnego przeprowadzenia obrad w pierwszej kolejności wybrano Komisje:

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

 

-  Przewodniczący                      -  Pan Krzysztof Zawadzki

 

-  Sekretarz                                 -  Pani Jolanta Nowakowska

 

-  Członek                                    -  Pan Grzegorz Kozak

 

Komisja Uchwał i Wniosków:

 

-  Przewodniczący                       -  Pani Anna Kozłowska

 

-  Sekretarz                                  -  Pan Krzysztof Kajko

 

-  Członek                                     -  Pan Maciej Palej

 

Podczas Zebrania wygłoszono sprawozdania z działalności Związku obejmujące 4-letni okres między Zebraniami. Były to sprawozdania:

 

Zarządu - przedstawił je Prezes Zarządu Piotr Huzior,

Rady Nadzorczej - przedstawił je Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Dawidowski.

 

W czasie XI ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI miały miejsce również wystąpienia zgromadzonych uczestników. Jako pierwszy głos zabrał Pan Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Przedstawił jak BS kształtują się w strukturze Krajowej Rady Spółdzielczej. Następnie Pan Prezes wręczył podziękowania Członkom Rady Nadzorczej za owocną pracę przez ostatnie 4 lata.

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej – delegaci początkowo zgłaszali kandydatów na członków Rady Nadzorczej, po czym w głosowaniu tajnym dokonali wyboru dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej ZRBS im. F. Stefczyka:

 

Pani Anna Kozłowska

Pan Roman Dawidowski

Pan Kazimierz Skajster

Pan Maciej Palej

Pan Rafał Szopiński

Pani Agnieszka Śliz

Pan Romuald Piotruk

Pan Hubert Bator

Pan Roman Grzech

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych Banków Spółdzielczych – członków naszego Związku,
przed XI Zebraniem Przedstawicieli Związku

23.09.2022 r.
w BYDGOSZCZY – Hotel ZAWISZA ul. Gdańska 163, 85-435 Bydgoszcz
30.09.2022 r.
w KRAKOWIE – Hotel Witek ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka
7.09.2022 r.
w LUBLINIE – Hotel Victoria Lublin, ul. Narutowicza 58/60
22.09.2022 r.
w OLSZTYNIE – Omega Hotel ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn
12.09.2022 r.
w RZESZOWIE – Hotel Alabaster ul. Ks. Stafieja 8 35-234 Rzeszów
6.09.2022 r.
w WARSZAWIE – Air Hotel ul. Aleja Krakowska 42, 02-284 Warszawa
13.09.2022 r.
we WROCŁAWIU – Hotel VEGA, Wrocław ul. Grabiszyńska 251

Program “Biznes Bez Barier”

„Jest nam miło poinformować, że Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka przystąpił do programu “Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od 2020 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”

https://biznesbezbarier.org/
https://grupaaf.pl/
https://s7law.pl/

Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA

Pobierz w PDF

 

 

 

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w partnerstwie ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych.

Są adresowane wyłącznie do prezesów i członków zarządów banków spółdzielczych oraz kandydatów na członków zarządu i pracowników Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania w bankach spółdzielczych.

Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania decyzji zarządczych w różnych obszarach i na różnych szczeblach funkcjonowania banku spółdzielczego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktycy/eksperci współpracujący ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.

 

Kontakt i zapisy

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

Ul. Szlak 65 pok. 702, 31-153 Kraków

Ireneusz Kurczyna

tel. 509 793 631

mail: kurczyna@zrbs.pl

Ewelina Kuśmierz

tel. 500 169 066

mail: kusmierz@zrbs.pl

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

  

Fundusz Obrony Spółdzielczości

Warszawa, dnia 10 maja 2011r.

ZRBS/90 /2011

Zarząd

Banków Spółdzielczych

wszystkie

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych informuje, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 14 kwietnia 2011 r., w związku z procedowaniem przez Sejm RP projektu nowej Ustawy o spółdzielniach (projekt grupy posłów druk nr 3493), podjęło decyzję o zgłoszeniu do powyższego projektu ustawy niezbędnych zmian, jakie powinny być wniesione przez środowisko spółdzielcze, t.j.:

1)    utrzymać Zebrania Przedstawicieli,

2)    utrzymać kadencyjność Rad Nadzorczych,

3)    utrzymać Kongres Spółdzielczy,

4)    utrzymać dotychczasowy zapis dot. udziału w organach Związku i KRS przedstawicieli organów spółdzielni

5)    dopuścić możliwość zasiadania w organach spółdzielni konkurencyjnej ale powiązanej macierzystą spółdzielnią umową na dostawę „środków” - -których ceny mają wpływ na koszt prowadzenia własnej spółdzielni,

6)    zlikwidować zapis dot. „nadzoru państwowego” nad spółdzielniami,

7)    usunąć zapis dot. „likwidacji związków lustracyjnych”’

8)    usunąć zapis dot. „upaństwowienia lustracji”,

9)    zrezygnować z możliwości wglądu przez członków do umów cywilno-prawnych (art. 18 § 1 pkt 4 – może naruszać tajemnicę formy i prawa osób trzecich oraz ustawę o ochronie danych osobowych),

10) zrezygnować z ustawowego zapisu o wysokości ryczałtowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów samorządowych art. 28 § 3 (określi to statut spółdzielni).

Kwestionowany projekt poselski (druk 3493) w rażący sposób narusza zasady działania polskiej spółdzielczości.

Zdecydowano również o utworzeniu Funduszu Obrony Spółdzielczości, z którego powinno czerpać się środki na:

1) przygotowywanie własnego „obywatelskiego” projektu ustawy o spółdzielniach oraz zmian w innych ustawach spółdzielczych, zaangażowanie do współpracy wszystkich branż spółdzielczych;

2) przygotowywanie profesjonalnej kampanii informacyjno-medialnej na rzecz promowania idei spółdzielczych, ustawodawstwa spółdzielczego oraz udziału spółdzielczości w gospodarce narodowej. Prace powierzyć wyspecjalizowanym agencjom piarowskim;

3) dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania od komitetów wyborczych partii poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy i spółdzielniach.

Wobec powyższego Zarząd Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie zwraca się z gorącym apelem do Państwa o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na wskazane powyżej cele, poprzez dokonywanie wpłat w wysokości co najmniej 1000 zł na wydzielone konto ZRBS w BPS  S.A. Oddział w Warszawie

nr  30193015232310033789680002

Wpłat prosimy dokonać w możliwie jak najkrótszym terminie.

Informujemy, że Rada Nadzorcza i Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie podjęły decyzję o przeznaczeniu na wskazany fundusz kwoty 5.000,- zł.

Realizując ustalenia Zgromadzenia Ogólnego KRS, przedstawiciele związków spółdzielczych obecni na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd KRS (28.04.2011 r.), postanowili o zwołaniu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w dniu

18 czerwca 2011 r. Ogólnopolskiego Spotkania Spółdzielców (ok. 4000 uczestników), które ma na celu przedstawienie opinii spółdzielców i ich oczekiwań co do rozwiązań legislacyjnych dotyczących spółdzielczości.

Koszty uczestnictwa w spotkaniu zostaną pokryte z wpłat wnoszonych przez jednostki spółdzielcze na wskazany wyżej fundusz.

Prosimy o zgłaszanie pisemne lub telefoniczne osób, które będą reprezentowały nasze środowisko na Ogólnopolskim Spotkaniu Spółdzielczym a znając zaangażowanie Banków Spółdzielczych na rzecz umacniania ruchu spółdzielczego liczymy na obecność przedstawicieli każdej bankowej spółdzielni.                                                         

                                                                             Z poważaniem

 

Prezes Zarządu 

                                       

/-/ Piotr Huzior

Wiceprezes Zarządu

 /-/ Zenobiusz Zawisza