XI ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

wpis w: Uncategorized | 0

 

W dniu 30 listopada 2022 r. w Warszawie odbyło się XI ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

 

XI Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Roman Dawidowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, po czym dokonano wyboru Prezydium XI Zebrania Przedstawicieli, w skład którego weszli:

 

Przewodniczący- Pan Roman Dawidowski z  BS w Sierakowicach

Zastępca Przewodniczącego- Pan Maciej Palej z KARPATIA BS w Muszynie Krynicy Zdrój

Sekretarz- Pani Agnieszka Śliz z BS w Jasionce

 

Przewodniczący zaprosił do Prezydium Pana Piotra Huziora – Prezesa Zarządu ZRBS.

 

Dla sprawnego przeprowadzenia obrad w pierwszej kolejności wybrano Komisje:

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

 

-  Przewodniczący                      -  Pan Krzysztof Zawadzki

 

-  Sekretarz                                 -  Pani Jolanta Nowakowska

 

-  Członek                                    -  Pan Grzegorz Kozak

 

Komisja Uchwał i Wniosków:

 

-  Przewodniczący                       -  Pani Anna Kozłowska

 

-  Sekretarz                                  -  Pan Krzysztof Kajko

 

-  Członek                                     -  Pan Maciej Palej

 

Podczas Zebrania wygłoszono sprawozdania z działalności Związku obejmujące 4-letni okres między Zebraniami. Były to sprawozdania:

 

Zarządu - przedstawił je Prezes Zarządu Piotr Huzior,

Rady Nadzorczej - przedstawił je Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Dawidowski.

 

W czasie XI ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI miały miejsce również wystąpienia zgromadzonych uczestników. Jako pierwszy głos zabrał Pan Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Przedstawił jak BS kształtują się w strukturze Krajowej Rady Spółdzielczej. Następnie Pan Prezes wręczył podziękowania Członkom Rady Nadzorczej za owocną pracę przez ostatnie 4 lata.

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej – delegaci początkowo zgłaszali kandydatów na członków Rady Nadzorczej, po czym w głosowaniu tajnym dokonali wyboru dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej ZRBS im. F. Stefczyka:

 

Pani Anna Kozłowska

Pan Roman Dawidowski

Pan Kazimierz Skajster

Pan Maciej Palej

Pan Rafał Szopiński

Pani Agnieszka Śliz

Pan Romuald Piotruk

Pan Hubert Bator

Pan Roman Grzech

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych

wpis w: Uncategorized | 0

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych Banków Spółdzielczych – członków naszego Związku,
przed XI Zebraniem Przedstawicieli Związku

23.09.2022 r.
w BYDGOSZCZY – Hotel ZAWISZA ul. Gdańska 163, 85-435 Bydgoszcz
30.09.2022 r.
w KRAKOWIE – Hotel Witek ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka
7.09.2022 r.
w LUBLINIE – Hotel Victoria Lublin, ul. Narutowicza 58/60
22.09.2022 r.
w OLSZTYNIE – Omega Hotel ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn
12.09.2022 r.
w RZESZOWIE – Hotel Alabaster ul. Ks. Stafieja 8 35-234 Rzeszów
6.09.2022 r.
w WARSZAWIE – Air Hotel ul. Aleja Krakowska 42, 02-284 Warszawa
13.09.2022 r.
we WROCŁAWIU – Hotel VEGA, Wrocław ul. Grabiszyńska 251

Program “Biznes Bez Barier”

wpis w: Uncategorized | 0

„Jest nam miło poinformować, że Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka przystąpił do programu “Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od 2020 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”

Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA

wpis w: informacje, Uncategorized | 0

Pobierz w PDF

 

 

 

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w partnerstwie ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych.

Są adresowane wyłącznie do prezesów i członków zarządów banków spółdzielczych oraz kandydatów na członków zarządu i pracowników Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania w bankach spółdzielczych.

Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania decyzji zarządczych w różnych obszarach i na różnych szczeblach funkcjonowania banku spółdzielczego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktycy/eksperci współpracujący ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.

 

Kontakt i zapisy

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

Ul. Szlak 65 pok. 702, 31-153 Kraków

Ireneusz Kurczyna

tel. 509 793 631

mail: kurczyna@zrbs.pl

Ewelina Kuśmierz

tel. 500 169 066

mail: kusmierz@zrbs.pl

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

  

Fundusz Obrony Spółdzielczości

wpis w: Uncategorized | 0

Warszawa, dnia 10 maja 2011r.

ZRBS/90 /2011

Zarząd

Banków Spółdzielczych

wszystkie

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych informuje, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 14 kwietnia 2011 r., w związku z procedowaniem przez Sejm RP projektu nowej Ustawy o spółdzielniach (projekt grupy posłów druk nr 3493), podjęło decyzję o zgłoszeniu do powyższego projektu ustawy niezbędnych zmian, jakie powinny być wniesione przez środowisko spółdzielcze, t.j.:

1)    utrzymać Zebrania Przedstawicieli,

2)    utrzymać kadencyjność Rad Nadzorczych,

3)    utrzymać Kongres Spółdzielczy,

4)    utrzymać dotychczasowy zapis dot. udziału w organach Związku i KRS przedstawicieli organów spółdzielni

5)    dopuścić możliwość zasiadania w organach spółdzielni konkurencyjnej ale powiązanej macierzystą spółdzielnią umową na dostawę „środków” - -których ceny mają wpływ na koszt prowadzenia własnej spółdzielni,

6)    zlikwidować zapis dot. „nadzoru państwowego” nad spółdzielniami,

7)    usunąć zapis dot. „likwidacji związków lustracyjnych”’

8)    usunąć zapis dot. „upaństwowienia lustracji”,

9)    zrezygnować z możliwości wglądu przez członków do umów cywilno-prawnych (art. 18 § 1 pkt 4 – może naruszać tajemnicę formy i prawa osób trzecich oraz ustawę o ochronie danych osobowych),

10) zrezygnować z ustawowego zapisu o wysokości ryczałtowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów samorządowych art. 28 § 3 (określi to statut spółdzielni).

Kwestionowany projekt poselski (druk 3493) w rażący sposób narusza zasady działania polskiej spółdzielczości.

Zdecydowano również o utworzeniu Funduszu Obrony Spółdzielczości, z którego powinno czerpać się środki na:

1) przygotowywanie własnego „obywatelskiego” projektu ustawy o spółdzielniach oraz zmian w innych ustawach spółdzielczych, zaangażowanie do współpracy wszystkich branż spółdzielczych;

2) przygotowywanie profesjonalnej kampanii informacyjno-medialnej na rzecz promowania idei spółdzielczych, ustawodawstwa spółdzielczego oraz udziału spółdzielczości w gospodarce narodowej. Prace powierzyć wyspecjalizowanym agencjom piarowskim;

3) dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania od komitetów wyborczych partii poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy i spółdzielniach.

Wobec powyższego Zarząd Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie zwraca się z gorącym apelem do Państwa o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na wskazane powyżej cele, poprzez dokonywanie wpłat w wysokości co najmniej 1000 zł na wydzielone konto ZRBS w BPS  S.A. Oddział w Warszawie

nr  30193015232310033789680002

Wpłat prosimy dokonać w możliwie jak najkrótszym terminie.

Informujemy, że Rada Nadzorcza i Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie podjęły decyzję o przeznaczeniu na wskazany fundusz kwoty 5.000,- zł.

Realizując ustalenia Zgromadzenia Ogólnego KRS, przedstawiciele związków spółdzielczych obecni na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd KRS (28.04.2011 r.), postanowili o zwołaniu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w dniu

18 czerwca 2011 r. Ogólnopolskiego Spotkania Spółdzielców (ok. 4000 uczestników), które ma na celu przedstawienie opinii spółdzielców i ich oczekiwań co do rozwiązań legislacyjnych dotyczących spółdzielczości.

Koszty uczestnictwa w spotkaniu zostaną pokryte z wpłat wnoszonych przez jednostki spółdzielcze na wskazany wyżej fundusz.

Prosimy o zgłaszanie pisemne lub telefoniczne osób, które będą reprezentowały nasze środowisko na Ogólnopolskim Spotkaniu Spółdzielczym a znając zaangażowanie Banków Spółdzielczych na rzecz umacniania ruchu spółdzielczego liczymy na obecność przedstawicieli każdej bankowej spółdzielni.                                                         

                                                                             Z poważaniem

 

Prezes Zarządu 

                                       

/-/ Piotr Huzior

Wiceprezes Zarządu

 /-/ Zenobiusz Zawisza