Uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli ZRBS im. F. Stefczyka

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

Pobierz w PDF

 

 

 

 

W załączniku: UCHWAŁA Nr3/2017 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na rzecz Związku oraz zasad odpłatności za badanie sprawozdań finansowych.

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych przed IX Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych Przedstawicieli Banków Spółdzielczych – członków naszego Związku, przed IX Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli Związku

 

04.09.2017

w KRAKOWIE- ul. Szlak 65 (sala konferencyjna na parterze);

 

05.09.2017

w WARSZAWIE- w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej ul. Jasna 1 (sala na IV piętrze);

 

06.09.2017

we WROCŁAWIU- w Hotelu VEGA, ul. Grabiszyńska 251;

 

07.09.2017

w RZESZOWIE- w Banku Spółdzielczym, ul. Płk. Leopolda Lisa Kuli 16;

 

13.09.2017

w LUBLINIE- w Hotelu PZMot ul. B. Prusa 8;

 

14.09.2017

w OLSZTYNIE- sala konferencyjna BPS (sala 101) ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32;

 

15.09.2017

w BYDGOSZCZY- w Hotelu BRDA (sala wrzosowa), ul. Dworcowa 94.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

pragnie zwrócić uwagę na istotne dla banków spółdzielczych kwestie wynikające z zapisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem przewodnim oraz załącznikami. Mając na uwadze relatywnie krótki czas, jaki pozostał do wdrożenia przepisów ustawy w zakresie powołania komitetów audytu, tj. do dnia 21 października 2017 roku, prosimy o jak najszybsze przekazanie informacji zwrotnej co do Państwa zainteresowania tematyką proponowanych szkoleń.

 

Pismo przewodnie:

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

Załączniki:

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS  PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS  PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

 

 

Pełny tekst Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. : http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1092_u.htm

 

PRACA DLA BIEGŁEGO REWIDENTA

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie pilnie zatrudni

BIEGŁEGO REWIDENTA

na terenie: Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia

 

Zakres obowiązków:

 • ­Przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych;
 • Przeprowadzanie lustracji ustawowych oraz innych usług świadczonych na rzecz banków;
 • Odpowiedzialność za terminowość i jakość realizowanych projektów audytorskich.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Uprawnienia biegłego rewidenta;
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office (Excel, Word);
 • Zaangażowanie, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu; 
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności sprzedażowe, umiejętności w obszarze zarządzania;
 • Znajomość specyfiki bankowości będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz elastyczne godziny pracy;
 • Podnoszenie kompetencji poprzez udział w licznych szkoleniach m.in.: zawodowych oraz  umiejętności „miękkich”.

Dołącz do nas:

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres sekretariat@zrbs.pl z dopiskiem „Biegły Rewident”:

Dodatkowo prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135).”

 

praca biegły księgowy ZRBS

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

 

Szanowni Państwo,

Dynamika rozwoju produktów bankowych i oczekiwań klientów powoduje konieczność ciągłego doskonalenia, obserwacji rynku i otwarcia się na zmiany. Specjaliści w dziedzinie bankowości dążą do podniesienia efektywności i wydajności pracy, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i usprawnienie obsługi klienta. Wpływają one na zwiększenie jakości świadczonych usług, zmniejszają czas wykonania obowiązków, powodując jednocześnie wzrost zadowolenia klientów i ich zaufania do instytucji bankowej.

Szkolenia, które Państwu proponujemy, skierowane są do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Koszty szkolenia w 80% zostaną pokryte z środków publicznych. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie współpracuje przy organizacji szkoleń dla Banków Spółdzielczych z firmą Humaneo z Nowego Sącza.

sasa2Humaneo gwarantuje rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dopełnienie wszelkich formalności. Proces otrzymania dofinansowania i realizacji szkolenia nie jest skomplikowany. Wystarczy określić potrzeby edukacyjne, podać naszym doradcom informacje niezbędne do wypełnienia dokumentacji oraz czekać (do 30 dni) na pozytywną decyzję
powiatowego urzędu pracy.

Nadzór nad projektem pozyskiwania dofinansowania na szkolenia dla Banków Spółdzielczych prowadzą pracownicy Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka w Warszawie:

- Ewa Niesiołowska – Audytor Wiodący – tel: 531 364 287 mail: ewa@ekrakow.net
- Andrzej Popiołek – Audytor Wiodący – tel: 602 220 749 mail: andrzejp@kr.onet.pl

aawa

off2

Pobierz ofertę w PDF : ikona_pdf

 

Zgromadzenia regionalne

wpis w: Bez kategorii, zawiadomienia | 0

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie zawiadamia, iż zgodnie z postanowieniem § 29 pkt 3 ppkt 10 Statutu Związku, a także Uchwałą Nr 3/2014 z dnia 25.06.2014 r. Rady Nadzorczej

z w o ł u j e

ZEBRANIA REGIONALNE
organizowane w miejscach i terminach:

WROCŁAW – 2.09.2014 r.  Hotel VEGA, ul. Grabiszyńska 251
WARSZAWA – 9.09.2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1,
sala konferencyjna IV p.
OLSZTYN  – 11.09.2014 r. Bank BPS S.A. Oddział Regionalny w Olsztynie,
ul. M.J. Piłsudskiego 32, sala 101
BYDGOSZCZ – 16.09.2014 r. Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94
LUBLIN – 19.09.2014 r. Hotel HUZAR, ul. Spadochroniarzy 9
KRAKÓW – 22.09.2014 r. Delegatura ZRBS w Krakowie, ul. Szlak 65,
sala konferencyjna na parterze
RZESZÓW – 23.09.2014 r. Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16

Początek obrad o godzinie 11:00

 

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Regionalnego:

1.       Otwarcie obrad.
2.       Wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
3.       Przyjęcie porządku obrad.
4.       Przyjęcie Regulaminu obrad.
5.       Powołanie Komisji obrad:
a)      Uchwał i Wniosków,
b)      Mandatowo-Skrutacyjnej.
6.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2010 – 2013 i programu działalności Związku za rok 2014.
7.       Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8.       Przeprowadzenie wyborów delegatów na VIII Zebranie Przedstawicieli.
9.       Ogłoszenie wyników wyborów.
10.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11.   Wolne wnioski i pytania.
12.   Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że stosownie do § 35 pkt 4 Statutu Związku, przedstawicielem Banku Spółdzielczego uczestniczącym w Zgromadzeniu Regionalnym, z głosem decydującym, może być osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie lub Zebranie Przedstawicieli. W związku z tym prosimy Delegatów o zabranie ze sobą stosownej uchwały.
Ze względu na znaczenie obrad Zgromadzenia Regionalnego dla działalności Związku, uprasza się o zapewnienie uczestnictwa Państwa Przedstawiciela.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa Przedstawiciela w Zgromadzeniu Regionalnym
Koszty dojazdu na Zgromadzenie Regionalne pokrywa Bank delegujący.

REGULAMIN OBRAD
ZGROMADZENIA REGIONALNEGO
PRZEDSTAWICIELI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

§ 1.
Zgromadzenie Regionalne Przedstawicieli Banków Spółdzielczych zwane w dalszej treści „Zgromadzeniem”, jest zgodnie z §17 Statutu Związku  Organem Związku Rewizyjnego  Banków Spółdzielczych, którego zadania określone są w §35 Statutu.
§ 2.
W Zgromadzeniu biorą udział:
1)   z głosem  decydującym      –  przedstawiciele  zrzeszonych  banków spółdzielczych
z terenu   działania   „Zgromadzenia”,    wybrani   na  Zebraniach Przedstawicieli
po jednej osobie z każdego banku;
2)   z głosem   doradczym         –   członkowie   Rady   Nadzorczej     nie  będący
przedstawicielami  i  członkowie  Zarządu  Związku     oraz osoby zaproszone  przez Zarząd.
§ 3.
Zgromadzenie jest ważne i zdolne  do  przyjmowania uchwał i  wniosków  bez   względu   na liczbę uczestniczących w nich przedstawicieli banków spółdzielczych.
§ 4.
Zgromadzenie   otwiera   członek   Rady   Nadzorczej   lub Zarządu Związku i dokonuje czynności związanych z wyborem spośród przedstawicieli trzy osobowego Prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
Wyboru członków Prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym.
Wybrane Prezydium kieruje całym przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
W przeprowadzanych głosowaniach jawnych liczy się zwykłą większość głosów.

§ 5.
1. Zgromadzenie  wybiera  w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli:
A. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną  – w składzie 3-ch osób, do zadań której należy:
a) ustalenie, na podstawie listy obecności liczby delegatów uprawnionych do udziału i uczestniczących w Zgromadzeniu oraz przedłożenie w tej sprawie                            Zgromadzeniu odpowiedniego sprawozdania i wniosków,
b) obliczanie – na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia – wyników głosowania nad projektami uchwał podejmowanych w trybie jawnym,
c) przeprowadzenie głosowań tajnych oraz obliczanie wyników głosowania.
B. Komisję Uchwał i Wniosków  – w składzie 3-ch osób, do zadań której należy:
a)  przyjmowanie i opracowanie wniosków i postulatów
zgłoszonych podczas Zgromadzenia;
b)  przygotowanie zgłoszonych projektu uchwały i  wniosków do przyjęcia w głosowaniu przez Delegatów, kierowanych  do organów Związku.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Protokół  z  prac  Komisji  podpisany   przez   przewodniczącego   i sekretarza Komisji
zostają włączone do protokołu Zgromadzenia.

§ 6.
Stosownie do Statutu Związku Zgromadzenie wybiera delegatów na Zebranie
Przedstawicieli Związku w ilości 1 delegat na nie więcej niż 10 zrzeszonych banków.
Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli uczestniczących w Zgromadzeniu zwykłą większością głosów, z zachowaniem następujących zasad:
–   karta do głosowania zawiera listę zgłoszonych kandydatów w porządku
alfabetycznym,
–   głosowanie odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania linią  poziomą
nazwisk kandydatów na których nie oddaje się głosu,
–   głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostaje nie skreślona  liczba
kandydatów równa lub niższa od liczby miejsc mandatowych,

§ 7.
1.  Zgłoszeń do dyskusji dokonują przedstawiciele na piśmie lub ustnie podając
sekretarzowi  Prezydium  Zgromadzenia –  imię, nazwisko, oraz BS który reprezentują.
2.  Kolejność zabierania głosu ustala Prezydium Zgromadzenia.
Czas wystąpienia     jednego     przedstawiciela    nie     powinien przekraczać –   5 minut.
3.  Po     wyczerpaniu     zgłoszeń     do    dyskusji   lub    na    wniosek  Przedstawicieli,
przyjęty przez Zgromadzenie, przewodniczący  Zgromadzenia zamyka dyskusję.
4.   Przedstawiciele mogą złożyć swoje wnioski lub wystąpienia na piśmie do protokołu z podaniem imienia, nazwiska oraz reprezentowanego banku.

§ 8.
1.  Przewodniczący Zgromadzenia udziela  głosu  według  kolejności zgłoszeń. Poza  kolejnością udziela się głosu członkom Prezydium Zgromadzenia, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Związku, względnie w sprawach formalnych.
2.  Za wnioski formalne  uważane  są  sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania; w szczególności mogą one dotyczyć propozycji:
– trybu głosowania (jawne, tajne),
– odesłania sprawy do komisji,
– zamknięcia listy mówców, bądź listy zgłoszeń,
– zarządzenia przerwy w obradach.
3. Przewodniczący  Zgromadzenia  ma  prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli jego głos
odbiega od tematu będącego przedmiotem  dyskusji lub  gdy  mówca  wykracza  poza
czas  ustalony  dla  wystąpienia.
Nie stosującym się do uwag, przewodniczący może odebrać głos.
4.  Przewodniczący  Zgromadzenia  może  odmówić  udzielenia   głosu osobie, która
w danej sprawie już przemawiała.
5.  W   sprawach  formalnych  przewodniczący  Zgromadzenia  udziela głosu w każdym
czasie, z wyłączeniem czasu trwania głosowania.
W zgłoszonej sprawie formalnej może zabierać głos najwyżej 2 mówców, w tym jeden za wnioskiem, a drugi przeciw – po czym przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie.
Wnioski formalne głosuje się przed innymi w głosowaniu jawnym.
6.  Przebiegiem obrad Zgromadzenia, kieruje przewodniczący Zgromadzenia.

§ 9.
Sprawy  dotyczące sposobu obradowania, nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga prezydium Zgromadzenia.

§ 10.
Po   wyczerpaniu   wszystkich   spraw   objętych    porządkiem    obrad przewodniczący Zgromadzenia dokonuje zamknięcia obrad.

§ 11.
Z   obrad   Zgromadzenia   sporządza   się   protokół,  który   podpisują przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia.

§ 12.
Regulamin     niniejszy     uchwalony     został    przez    Zgromadzenie  Regionalne Przedstawicieli Banków Spółdzielczych w ___________________________________
w dniu  _______ __________________  2014 roku.

________________________                 _______________________
( Sekretarz Zgromadzenia)              ( Przewodniczący Zgromadzenia)

Zjazdy Spółdzielcze przedstawicieli Banków Spółdzielczych przed V Kongresem Spółdzielczości

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

UCHWAŁA  Nr  7 /2012

RADY  NADZORCZEJ  i  ZARZĄDU

  Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych

 1. Franciszka Stefczyka w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawieprzeprowadzenia Zjazdów Spółdzielczych

               przedstawicieli Banków Spółdzielczych

           przed V Kongresem Spółdzielczości

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Związku działając na podstawie Pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej udzielonego 27.03.2012 r. Związkowi Rewizyjnemu Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości postanawia:

 • 1. W miesiącu wrześniu 2012  roku zwołać  i odbyć Zjazdy spółdzielczości bankowej (banki spółdzielcze i ich związki) w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości.
 • 2. Ustala się dla odbycia Zjazdów (banki spółdzielcze i ich związki) następujące miejsca, tereny ich działania oraz terminy:

-   BYDGOSZCZ  -  03.09.2012    -  dla  64  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Bydgoszczy; Zjazd odbędzie się w Hotelu „BRDA” ul. Dworcowa 94 o godz. 11ºº

-   OLSZTYN       -  05.09.2012  -   dla  56  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Olsztynie; Zjazd odbędzie się w ZRBS ul. M.J. Piłsudskiego 32, sala konferencyjna 101 na  I piętrze o godz. 1030

-   WARSZAWA   - 06.09.2012     - dla  100  banków spółdzielczych

                                                              z terenu działania Delegatury w Warszawie

                                                              + ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie; Zjazd odbędzie się Krajowej Radzie Spółdzielczej  ul. Jasna 1, IV p. o godz. 1030

-   KRAKÓW       -  10.09.2012     - dla  118 banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Krakowie

                                                              + Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny

                                                            w Kętach Zjazd odbędzie się w Hotelu „Chopin” ul. Przy Rondzie 2 o godz. 11ºº

-   RZESZÓW      - 12.09.2012      -  dla  38 banków spółdzielczych

                                                         z terenu działania Delegatury w Rzeszowie; Zjazd odbędzie w Banku Spółdzielczym ul. płk Lisa Kuli 16 II p.  o godz. 11ºº

-   WROCŁAW    -  17.09.2012      -  dla  61 banków spółdzielczych

                                                         z terenu działania Delegatury we Wrocławiu; Zjazd odbędzie się w Hotelu „Vega”  ul.  Grabiszyńska 251 o godz. 11ºº                                                                  

 -   POZNAŃ        -  18.09.2012      - dla 68  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Poznaniu

                                                              + Regionalny Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu  Zjazd odbędzie się w Hotelu „IKAR” ul. Kościuszki  118  o godz. 11ºº

 -   LUBLIN         -   20.09.2012      - dla  73 banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Lublinie Zjazd odbędzie się w Hotelu „Huzar” ul. Spadochroniarzy 9 (boczna Al. Racławickich) o godz. 10:30

 

 • 3. Ustala się następującą ilość wybieranych delegatów na V Kongres Spółdzielczości:

 

BYDGOSZCZ           -           4  delegatów

KRAKÓW                 -           8  delegatów

LUBLIN                     -           5  delegatów

OLSZTYN                 -           4  delegatów

POZNAŃ                     -         4  delegatów

RZESZÓW                -           2 delegatów

WARSZAWA             -            7  delegatów

 WROCŁAW                -         4  delegatów

Ogółem      -         38  delegatów

 

 • 4. Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

 • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         

   SEKRETARZ RN                                                   PRZEWODNICZĄCY RN

 

 

           Leokadia Tołwińska                                                       Roman Dawidowski