Banki Spółdzielcze zrzeszone w ZRBS- rotacja firmy audytorskiej

wpis w: informacje | 0

W związku z licznymi pytaniami z Banków Spółdzielczych w sprawie rotacji firmy audytorskiej, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie podtrzymuje swoje stanowisko w odniesieniu do banku spółdzielczego,
który jest członkiem związku rewizyjnego i powierza mu przeprowadzenie badania ustawowego- w tym przypadku nie stosuje się zasad rotacji oraz wymogu przedstawienia rekomendacji komitetu audytu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Studia MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”wywiad z Kierownikiem studiów prof. Józefem Kanią

wpis w: informacje | 0

Panie Profesorze, to niewątpliwy sukces. Spotykamy się w fazie przygotowywania kolejnej edycji studiów MBA dla pracowników banków spółdzielczych. Co zdecydowało o sukcesie pierwszej edycji studiów?

 

Panie Redaktorze, bardzo miło mi słyszeć, że nasze studia postrzegane są w środowisku jako sukces. Jest to dla nas opinia bardzo cenna, zwłaszcza że studia te to pionierski projekt, realizowany wspólnie przez trzech partnerów, tj. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie.

Moim zdaniem o sukcesie zdecydowało kilka uzupełniających się wzajemnie czynników: atrakcyjny program studiów, dobór wykładowców (naukowców i praktyków), stosowane metody dydaktyczne oraz wspaniali Słuchacze, chętni do pogłębiania wiedzy, wymiany poglądów i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

 

Wiem, że słuchacze pierwszej edycji studiów MBA spotykają się nie tylko na zajęciach, ale stworzyli bardzo silną grupę zawodowego wsparcia.

 

Niezwykle ważnym elementem w edukacji dorosłych, a zwłaszcza kadry menedżerskiej, jest integracja uczestników wokół różnego rodzaju problemów, z jakimi spotkają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Dlatego też w programie studiów przewidziano spotkania integracyjne połączone z wyjazdami studyjnymi do banków spółdzielczych, które pozwalają na stworzenie, a następnie zacieśnienie więzi nie tylko zawodowych, ale i tych na gruncie koleżeńskim.

Pierwszym takim spotkaniem była wizyta Uczestników naszych studiów w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Wśród szerokiego wachlarza atrakcji każdy z Uczestników mógł odbyć lot widokowy wiatrakowcem, co niewątpliwie dało nam poczucie bycia menedżerem, człowiekiem biznesu, jednym słowem mówiąc – VIP-em.

 

 

Studia MBA powszechnie uważane są za bardzo ekskluzywne i drogie. Co więcej, zajęcia prowadzone w języku angielskim nie zawsze pozwalają wszystkim na udział. Jak wygląda to na Państwa uczelni?

Tak, to prawda. Studia MBA należą do ekskluzywnych. Wysoką jakość studiów gwarantuje dobór wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej, co przekłada się na koszty studiowania. Stąd często pojawiają się opinie, iż są to studia drogie, nie dla wszystkich dostępne. Mam jednak dobrą wiadomość dla potencjalnych kandydatów. W ofercie rynkowej można znaleźć wiele propozycji studiów MBA, ale nasza jest po pierwsze ukierunkowana tylko i wyłącznie na pracowników banków spółdzielczych, a po drugie nie jest tak kosztowna jak oferty konkurencyjne.

Nawiązując do kwestii zajęć prowadzonych w języku angielskim, to również w naszym programie takie występują. Wychodząc jednak naprzeciw wszystkim chętnym do podjęcia kształcenia na naszych studiach, zapewniamy tłumaczenia konsekutywne realizowane przez wykładowców akademickich. Dzięki temu problem braku dobrej znajomości języka nie stanowi żadnej bariery dla Uczestników.

 

Wiadomo, że o sukcesie studiów decyduje dobrze skonstruowany program, ale słuchaczy przede wszystkim interesuje to, kto im tę wiedzę będzie przekazywał. Czy będzie to teoretyk czy praktyk.

Tak jak już wspomniałem, dobór wykładowców jest niezwykle ważny i decyduje o sukcesie. Stąd też poczyniliśmy ogromne starania, aby zaprosić na nasze studia najlepszych wykładowców – specjalistów w danych dziedzinach, praktyków z firm consultingowych, ekonomistów i bankowców. Dobór wykładowców poprzedzony był licznymi rozmowami, zarówno z partnerami, z którymi realizujemy studia, jak i z samym środowiskiem bankowym, które nie tylko podpowiadało nam, jakich specjalistów zaprosić, ale także jakie poruszyć dodatkowe tematy. Uczestnicy pierwszej edycji studiów mieli już okazję do spotkania i rozmowy z Prezesem Związku Banków Polskich Panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem. W najbliższym czasie mamy również m.in. zaplanowane spotkanie z Panią Krystyną Majerczyk-Żabówką, Prezesem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, oraz z przedstawicielem Komisji Nadzoru Finansowego. Niezwykle trafnym wyborem było zaproszenie do poprowadzenia zajęć warsztatowych dra Barta Tkaczyka z amerykańskiej firmy consultiongowej Energizers LLC. Moduł zrealizowanych przez niego zajęć obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi spotkał się z wyróżniającą oceną i zachwytem Słuchaczy.

 

W programie studiów przewidziana jest też wizyta studyjna. Proszę bliżej powiedzieć, co się za tym kryje?

Tak,  w programie są nawet dwie wizyty studyjne. Jedna w małym banku spółdzielczym – w naszym przypadku był to BS w Zatorze – oraz druga w dużym banku zrzeszającym, tj. Krakowskim Banku Spółdzielczym. Zadaniem Uczestników podczas tych wizyt jest dokonanie analizy SWOT działalności tych banków oraz zaplanowanych strategii ich rozwoju. Zadania te wykonywane są w ramach grup nominalnych, przy wykorzystaniu posiadanego już doświadczenia oraz nowo zdobytej wiedzy Słuchaczy.

 

Jak wygląda proces rekrutacji na drugą edycję studiów MBA dla pracowników banków spółdzielczych?

Proces rekrutacji jest bardzo prosty. Opiera się sią wypełnieniu i złożeniu w sekretariacie Studiów kilku standardowych dokumentów, m.in. podania o przyjęcie na studia, kwestionariusza osobowego, dokumentu potwierdzającego staż pracy itp. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z formularzami do pobrania znajdują się na stronie: https://mba.urk.edu.pl.

 

Czy i gdzie można uzyskać dofinansowanie na pokrycie części odpłatności za studia?

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Jednak więcej informacji na ten temat należy szukać pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz na MBA Portalu.

Z dostępnych nam informacji wynika ponadto, że bank spółdzielczy traktowany jest jako małe lub średnie przedsiębiorstwo i może korzystać także ze środków wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Panie Profesorze, dziękuję za rozmowę, ale proszę jeszcze w jednym zdaniu powiedzieć – dlaczego warto zapisać się na studia MBA do Waszej Uczelni?

Panie Redaktorze, również dziękuję za rozmowę oraz zainteresowanie naszymi studiami. Podsumowując nasze spotkanie jednym zdaniem, chcę stwierdzić, że pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowego doświadczenia są kluczem do sukcesu w zarządzaniu bankiem, a to można uzyskać w trakcie naszych trzysemestralnych studiów. Zapraszam serdecznie!

 

źródło: portal BS NET, [ +https://bs.net.pl/studia-mba-dla-kadr-bankow-spoldzielczych/+|https://bs.net.pl/studia-mba-dla-kadr-bankow-spoldzielczych/]

Informacja o studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

wpis w: informacje | 0

Information on MBA program studies

„Management of Co-operative Bank” – 2nd edition

 

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.

 

Cel kształcenia

Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.

 

Program nauczania

Program studiów podyplomowych MBA, zatwierdzony przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany jest w 3 semestrach i obejmuje 6 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

  1. Ekonomia w zarządzaniu bankami / Economics in bank management
  2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem / Theory and practice of managing the organization – the bank
  3. Marketing w zarządzaniu bankami / Marketing management of bank
  4. Zarzzanie finansami / Financial management
  5. Prawne aspekty zarządzania bankiem / Legal aspects in bank management
  6. Komunikacja w zarządzaniu bankiem / Communication in bank management

 

Jednostka prowadząca studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Patronat

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie

 

Partnerzy

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

 

Wykładowcy

Wykładowcami w programie są znakomici specjaliści w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) – profesorowie z uczelni krajowych i zagranicznych, tj. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz eksperci Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie, Energizers LLC z USA – firmy konsultingowej notowanej na światowej liście Top 500, a także praktycy bankowi – specjalnie zaproszeni i wybrani przez uczestników studiów. Łącznie to około 30 wykładowców. Zajęcia prowadzone są w j. polskim i angielskim w tłumaczeniu na j. polski.

Świadectwo ukończenia studiów/Certyfikat

Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z modułu prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Opłata za studia

7 000 zł od uczestnika za semestr. Opłata jest jednorazowa za całość studiów trzysemestralnych lub może być rozłożona na dwie lub trzy raty. Przy delegowaniu na studia więcej niż 2 osoby przez jednego pracodawcę, może zostać udzielony rabat.

 

Terminy i miejsce zajęć

Planowany termin rozpoczęcia II edycji studiów – 18 października 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238, Zajęcia planowane w piątki w godz. 13:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 16:00, 5-6 spotkań dwudniowych w semestrze.

 

Nabór na II edycję studiów MBA już jest otwarty i trwać będzie do końca września 2019 r.

 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Więcej informacji na ten temat pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz MBA Portal.

 

 

Kontakt:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Kierownik studiów podyplomowych MBAdr hab. inż. Józef Kania

Czysta 21; 31-121 Kraków, pok. 128

Sekretarz studiów podyplomowych MBAdr inż. Aleksandra Płonka

Al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków, pok. 208

 

Sekretariat:

tel. +48  507-219-682

e-mail: mba@urk.edu.pl

 

Szczegółowy program i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mba.urk.edu.pl

 

Pobierz ofertę w PDF

 

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

Program studiów (PDF) 

Uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli ZRBS im. F. Stefczyka

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

Pobierz w PDF

 

 

 

 

W załączniku: UCHWAŁA Nr3/2017 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na rzecz Związku oraz zasad odpłatności za badanie sprawozdań finansowych.

Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA

wpis w: informacje, Uncategorized | 0

Pobierz w PDF

 

 

 

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w partnerstwie ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych.

Są adresowane wyłącznie do prezesów i członków zarządów banków spółdzielczych oraz kandydatów na członków zarządu i pracowników Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania w bankach spółdzielczych.

Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania decyzji zarządczych w różnych obszarach i na różnych szczeblach funkcjonowania banku spółdzielczego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktycy/eksperci współpracujący ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.

 

Kontakt i zapisy

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

Ul. Szlak 65 pok. 702, 31-153 Kraków

Ireneusz Kurczyna

tel. 509 793 631

mail: kurczyna@zrbs.pl

Ewelina Kuśmierz

tel. 500 169 066

mail: kusmierz@zrbs.pl

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

  

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach – wyjaśnienie

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

W związku z wcześniejszym pismem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z dnia 10 sierpnia oraz opublikowaniem w dniach 11-13 września b.r. komunikatów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 roku przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku - o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka pragnie ponownie zwrócić Państwu uwagę na istotne kwestie dla banków spółdzielczych wynikające z tej ustawy.

Zapraszamy do lektury załączonego dokumentu:

Wyjaśnienia ZRBS

 

Pełny tekst Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1089

 

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych przed IX Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych Przedstawicieli Banków Spółdzielczych – członków naszego Związku, przed IX Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli Związku

 

04.09.2017

w KRAKOWIE- ul. Szlak 65 (sala konferencyjna na parterze);

 

05.09.2017

w WARSZAWIE- w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej ul. Jasna 1 (sala na IV piętrze);

 

06.09.2017

we WROCŁAWIU- w Hotelu VEGA, ul. Grabiszyńska 251;

 

07.09.2017

w RZESZOWIE- w Banku Spółdzielczym, ul. Płk. Leopolda Lisa Kuli 16;

 

13.09.2017

w LUBLINIE- w Hotelu PZMot ul. B. Prusa 8;

 

14.09.2017

w OLSZTYNIE- sala konferencyjna BPS (sala 101) ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32;

 

15.09.2017

w BYDGOSZCZY- w Hotelu BRDA (sala wrzosowa), ul. Dworcowa 94.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

pragnie zwrócić uwagę na istotne dla banków spółdzielczych kwestie wynikające z zapisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem przewodnim oraz załącznikami. Mając na uwadze relatywnie krótki czas, jaki pozostał do wdrożenia przepisów ustawy w zakresie powołania komitetów audytu, tj. do dnia 21 października 2017 roku, prosimy o jak najszybsze przekazanie informacji zwrotnej co do Państwa zainteresowania tematyką proponowanych szkoleń.

 

Pismo przewodnie:

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

Załączniki:

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS  PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS  PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

 

 

Pełny tekst Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. : http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1092_u.htm

 

1 2 3 4