Studia podyplomowe: AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W BANKACH

wpis w: informacje | 0

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie ma zaszczyt pośredniczyć w organizacji studiów podyplomowych na kierunku AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO w BANKACH, których głównym organizatorem jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z tej unikalnej oferty. W ramach studiów słuchacze, oprócz zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności, będą mieli możliwość podejścia do egzaminu i po jego zdaniu uzyskania certyfikatu ECDL IT Security.

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników związanych z bezpieczeństwem IT w sektorze bankowym poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w zarządzaniu bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, w tym w organizacji audytu. Studia wyposażają uczestnika w profesjonalną wiedzę z dziedziny metod przeprowadzania audytu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, oceny ryzyka oraz procesów zarządzania bezpieczeństwem IT w banku. Rozwijają praktyczne umiejętności przydatne do planowania, realizacji i nadzoru nad bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego oraz wykorzystania wyników audytu w zarządzaniu bezpieczeństwem IT w banku.

Adresaci studiów:

-  absolwenci wyższych uczelni,

-  osoby pracujące w komórce audytu wewnętrznego w sektorze bankowym chcące

podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,

-  kadra zarządzająca i kierownicza banków sprawująca kontrolę nad bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego,

-  osoby odpowiedzialne za nadzór nad audytem wewnętrznym w banku,

-  osoby zaangażowane w proces zarządzania bezpieczeństwem IT w banku.

Nabór:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności przyjmowanych zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem). Początek zajęć jest planowany na pierwszą połowę października 2014r. /studia rozpoczną się w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa/.

Wymagane dokumenty:

-  podanie o przyjęcie na studia

-  kwestionariusz osobowy

-  zgłoszenie na studia

-  odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni

-  ksero dowodu osobistego

-  2 fotografie

-  dowód wpłaty wpisowego w kwocie 175 zł

-  podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadza pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz eksperci z sektora bankowego.

Proponowane obszary dla słuchaczy z sektora bankowego (200 godzin zajęć dydaktycznych):

-  Podstawy informatyki dla bankowców

-  Ochrona danych osobowych

-  Bezpieczeństwo informacji

-  Organizacja zarządzania bezpieczeństwem IT

-  Wymagania Rekomendacji D

-  Normy ISO w zakresie informatyki

-  Audyt procedur zarządzania bezpieczeństwem IT

-  Ryzyko operacyjne – ocena ryzyka IT

-  Audyt technologiczny IT

-  Obszary zastosowania technologii IT w bankach

-  Planowanie rozwoju IT w banku

 W ramach studiów podyplomowych słuchacze dodatkowo będą mieli możliwość podejścia do egzaminu i po jego zdaniu otrzymania certyfikatu ECDL IT Security.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Opłata za studia:

-  czesne 4 650 zł - możliwość wpłaty w dwóch ratach (każda rata w wysokości 2325 zł płatna przed rozpoczęciem I i II semestru, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów)

-  wpisowe 175 zł - płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto: Bank Pekao S.A. nr rachunku 61124061041111000047860481

Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Informacje i zapisy:

„Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o.

 1. Świętojerska 5/7 /tel. (022) 826-41-41/ fax (022) 826-41-44/  email: studia@mcsid.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 września 2014 r. na adres - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, tel. kom. 698 635 075, email: sekretariat.zrbs@wp.pl.

ZAPRASZAMY

 

Stanowisko ZRBS w sprawie druku 515

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie jako organizacja spółdzielcza działająca na podstawie art. 240 Prawa Spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r., realizując swoje ustawowe i statutowe uprawnienia, zgłasza niniejszym opinię środowisk bankowości spółdzielczej, zrzeszonych w naszym Związku do poselskiego projektu Ustawy o spółdzielniach (druk sejmowy nr 515).

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie podziela krytyczne stanowisko Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich wyrażone wobec projektu ustawy o spółdzielniach, wykonanego przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej, opracowanego przez posłankę Lidię Staroń (druk sejmowy nr 515).

Ponowne podjęcie prac nad tym projektem, który w poprzedniej  kadencji Sejmu RP został wycofany z prac legislacyjnych wskazuje na zignorowanie negatywnych opinii środowiska bankowości spółdzielczej oraz samorządu spółdzielczego, zgłaszanych do poprzedniego projektu – merytorycznie zbieżnego z obecnym projektem.

Prowadzi to do kolejnego bezproduktywnego i czasochłonnego opiniowania aktu prawnego, co do zasadniczych i szczegółowych rozwiązań nie znajduje akceptacji środowisk mających stosować projektowany akt prawny w praktyce.

Taktykę legislacyjną polegającą na ciągłym forsowaniu takich samych projektów mimo ich wcześniejszej negatywnej oceny, uznać należy za szkodliwą, bowiem prowadzi do absorbowania Sejmu i środowisk opiniodawczych zbędną pracą. Nie bez znaczenia jest też negatywny oddźwięk takiej praktyki w środowiskach stosujących prawo spółdzielcze w działalności gospodarczej.

Zgłoszony projekt, w zakresie w jakim odnosi się do zagadnień istotnych dla funkcjonowania bankowości spółdzielczej nie uwzględnia aktualnych regulacji dotyczących wymogów ostrożnościowych nakładanych na banki Dyrektywą CRD IV. Na ten aspekt pominięty w projekcie zwrócił zasadnie uwagę Związek Banków Polskich w piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu. Dowodzi to, że rozwiązania przyjęte w projekcie poselskim Druk 515 przyjęto bez merytorycznych konsultacji z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Związkiem Banków Polskich, Komisją Nadzoru Finansowego, pracującymi  aktualnie nad wdrożeniem do polskiego systemu bankowego wg wskazanej Dyrektywy.

Projekt generalnie narusza zasadę samorządności jednostek spółdzielczych, narzucając sztywne ramy ich funkcjonowania spółdzielni i ograniczając sposób powoływania organów oraz ich kompetencje, co w wielu wypadkach prowadzi do nierówności w funkcjonowaniu spółdzielni wobec innych podmiotów gospodarczych. Jako nietrafne uznajemy również kształtowanie zadań naczelnego organu Spółdzielni  - Krajowej Rady Spółdzielczej w stosunku do zadań związków rewizyjnych oraz proponowany sposób prowadzenia lustracji z pominięciem związków, które zrzeszając spółdzielnie określonych branż są najbardziej kompetentne dla dokonywania tych czynności. Przejęcie tych funkcji przez jeden organ oceniany jako nierealne i pogarszające merytoryczną wartość lustracji, która w proponowanych warunkach może być wykonywana przez przypadkowo wybranych lustratorów nie znających problemów danej branży ani danego podmiotu badanego.

Z uwagi na negatywną co do zasady  ocenę projektu poselskiego zawartego w Druku Sejmowym 515, aktualnie wskazujemy jedynie na podstawowe mankamenty proponowanych rozwiązań istotne dla bankowości spółdzielczej. Uważamy, że projekt powinien zostać odrzucony w pierwszym czytaniu.

Zjazdy Spółdzielcze przedstawicieli Banków Spółdzielczych przed V Kongresem Spółdzielczości

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

UCHWAŁA  Nr  7 /2012

RADY  NADZORCZEJ  i  ZARZĄDU

  Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych

 1. Franciszka Stefczyka w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawieprzeprowadzenia Zjazdów Spółdzielczych

               przedstawicieli Banków Spółdzielczych

           przed V Kongresem Spółdzielczości

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Związku działając na podstawie Pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej udzielonego 27.03.2012 r. Związkowi Rewizyjnemu Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości postanawia:

 • 1. W miesiącu wrześniu 2012  roku zwołać  i odbyć Zjazdy spółdzielczości bankowej (banki spółdzielcze i ich związki) w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości.
 • 2. Ustala się dla odbycia Zjazdów (banki spółdzielcze i ich związki) następujące miejsca, tereny ich działania oraz terminy:

-   BYDGOSZCZ  -  03.09.2012    -  dla  64  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Bydgoszczy; Zjazd odbędzie się w Hotelu „BRDA” ul. Dworcowa 94 o godz. 11ºº

-   OLSZTYN       -  05.09.2012  -   dla  56  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Olsztynie; Zjazd odbędzie się w ZRBS ul. M.J. Piłsudskiego 32, sala konferencyjna 101 na  I piętrze o godz. 1030

-   WARSZAWA   - 06.09.2012     - dla  100  banków spółdzielczych

                                                              z terenu działania Delegatury w Warszawie

                                                              + ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie; Zjazd odbędzie się Krajowej Radzie Spółdzielczej  ul. Jasna 1, IV p. o godz. 1030

-   KRAKÓW       -  10.09.2012     - dla  118 banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Krakowie

                                                              + Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny

                                                            w Kętach Zjazd odbędzie się w Hotelu „Chopin” ul. Przy Rondzie 2 o godz. 11ºº

-   RZESZÓW      - 12.09.2012      -  dla  38 banków spółdzielczych

                                                         z terenu działania Delegatury w Rzeszowie; Zjazd odbędzie w Banku Spółdzielczym ul. płk Lisa Kuli 16 II p.  o godz. 11ºº

-   WROCŁAW    -  17.09.2012      -  dla  61 banków spółdzielczych

                                                         z terenu działania Delegatury we Wrocławiu; Zjazd odbędzie się w Hotelu „Vega”  ul.  Grabiszyńska 251 o godz. 11ºº                                                                  

 -   POZNAŃ        -  18.09.2012      - dla 68  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Poznaniu

                                                              + Regionalny Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu  Zjazd odbędzie się w Hotelu „IKAR” ul. Kościuszki  118  o godz. 11ºº

 -   LUBLIN         -   20.09.2012      - dla  73 banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Lublinie Zjazd odbędzie się w Hotelu „Huzar” ul. Spadochroniarzy 9 (boczna Al. Racławickich) o godz. 10:30

 

 • 3. Ustala się następującą ilość wybieranych delegatów na V Kongres Spółdzielczości:

 

BYDGOSZCZ           -           4  delegatów

KRAKÓW                 -           8  delegatów

LUBLIN                     -           5  delegatów

OLSZTYN                 -           4  delegatów

POZNAŃ                     -         4  delegatów

RZESZÓW                -           2 delegatów

WARSZAWA             -            7  delegatów

 WROCŁAW                -         4  delegatów

Ogółem      -         38  delegatów

 

 • 4. Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

 • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         

   SEKRETARZ RN                                                   PRZEWODNICZĄCY RN

 

 

           Leokadia Tołwińska                                                       Roman Dawidowski

Seminarium 12.01.2012

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

WZNOWIENIE SEMINARIUM

"PRZEGLĄD ZARZĄDCZY PROCEDUR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ORAZ ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ POD KĄTEM ZMIAN PRZEPISÓW ZEWNĘTRZNYCH WPROWADZONYCH W 2011 R. ORAZ PLANOWANYCH OD 2012 R."

12.01.2012 r. w Warszawie

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem „Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową pod kątem zmian przepisów zewnętrznych wprowadzonych w 2011 r. oraz planowanych od 2012 r.”, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, organizuje ponownie powyższe seminarium

dnia 12.01.2012 r. w Warszawie.

Charakterystyka seminarium Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową pod kątem zmian przepisów zewnętrznych wprowadzonych w 2011 r. oraz planowanych od 2012 r. – szkolenie obejmuje 8 godzin

Cel szkolenia:

W 2010 oraz 2011 roku wprowadzono szereg zmian w regulacjach zewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykami oraz adekwatnością kapitałową, z których część weszła natychmiast po uchwaleniu, a część wchodzi w życie od 2012 roku. W/w zmiany trzeba wprowadzić do regulacji wewnętrznych banków. Największe zmiany w przepisach dotyczą działalności kredytowej banków oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla członków Zarządu, kierownictwa Banku, pracowników kredytowych, komórek ds. ryzyka, członków Komitetów Zarządzania Ryzykami oraz Komitetu Kredytowego, audytorów wewnętrznych, a także członków rad nadzorczych banków spółdzielczych.

PROGRAM SEMINARIUM

 1. Zasady przeprowadzania zarządczych przeglądów procedur (weryfikacji), zgodnie z wymogami kwestionariusza BION.
 2. Zmiany wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy Prawo Bankowe (termin wejścia w życie 12 lipca 2011 r.)
 3. a) zmiany w zakresie ustalania limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań,
 4. b) zmiany w ramach Filaru III NUK (ujawnianie informacji), weryfikacja Polityki informacyjnej Banku.
 5. Zmiany uchwał Komisji Nadzoru Finansowego:
 6. a) zmiana uchwały 76/2010 – uchwała zmieniająca: 206/2011 – zmiany w procedurze ICAAP;
 7. b) zmiana uchwały 382/2010 – zmiana na uchwałę 208/2011 – zmiany w limitach koncentracji;
 8. c) zmiana uchwały 384/2010 – uchwała zmieniająca: 207/2011 – zmiana miejsca definicji dużych zaangażowań.
 9. Zmiany wprowadzone zmianą Rekomendacji „S”:
 10. a) I etap – zmiany w instrukcjach „portfelowych” – do 25 lipca 2011 r. (w tym zmiany polityki kredytowej),
 11. b) II etap – zmiany w metodykach oceny zdolności kredytowej  - do końca 2011 r.
 12. Zmiana ustawy o kredycie konsumenckim.
 13. Zmiany wynikające z nowelizacji Rekomendacji „H” w zakresie kontroli i audytu.
 14. Wykaz istotnych zmian koniecznych do wprowadzenia w regulacjach wewnętrznych banku spółdzielczego.
 15. Pytania i odpowiedzi.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 400,00 zł + 23% VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć oraz obiad.

Seminarium poprowadzi Pani Renata Błaszak: Autorka „Podręcznika wdrażania NUK w banku spółdzielczym” oraz regulacji wzorcowych dla banków spółdzielczych, opracowanych na zlecenie Banku BPS S.A. Aktualnie niezależny konsultant w zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych dla Banków Spółdzielczych, dotyczących zarządzania ryzykiem w banku, dostosowania struktur, procedur i organizacji do wymagań Nowej Umowy Kapitałowej. Wieloletni praktyk bankowy – ponad 24 lata w bankowości, z czego 13 lat w Banku Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A.) – min. Pracownik Departamentu Informatyki, Szef Zespołu Strategii Rozwoju Banku, Naczelnik Wydziału Analiz i Prognoz, Dyrektor Departamentu Handlowego, w ostatnim okresie naczelnik Wydziału Handlowego w O/R BPS we Wrocławiu. Były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich, Dyrektor Oddziału w Żórawinie. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz  Szkoły Bankowej w Sandomierzu i Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, trener z zakresu nowoczesnych technik aktywnej sprzedaży oraz z zakresu ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie nowych obowiązków wynikających z NUK.

O szczegółach organizacji szkolenia poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres:

 

Warszawa - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, tel. kom. 698 635 075, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

/-/ Piotr Huzior

Działalność Związku w okresie II półrocza 2010 r.

wpis w: informacje | 0

 

Informacje  o działalności Związku Rewizyjnego im. Franciszka Stefczyka w  okresie II półrocza 2010 roku.

 

Warszawa,  luty  2011 r.

ZRBS-23/2011

 

BANKI SPÓŁDZIELCZE

-       członkowie Związku Rewizyjnego

Banków Spółdzielczych

 1. F. Stefczyka w Warszawie

w s z y s c y

 

LIST  INFORMACYJNY

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie przekazuje ważniejsze informacje  o działalności Związku w  okresie II półrocza 2010 roku.

 

 1. VII ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI  BANKÓW  SPÓŁDZIELCZYCH

 

            Zgodnie z wymogiem Statutu Związku o zwołaniu ZP w okresach 4-letnich, w dniu 29 listopada 2010 r. obradowało w Warszawie VII Zebranie Przedstawicieli  Banków Spółdzielczych – członków naszego Związku. Zebranie Przedstawicieli zostało poprzedzone 7 Zgromadzeniami Regionalnymi, które odbyły się w okresie od 04 do 21 października 2010 r. na terenie siedzib naszych Delegatur.

Zebranie Przedstawicieli  dokonało oceny działalności Związku za lata 2006-2009,

następnie wybrało nową Radę Nadzorczą oraz  podjęło uchwałę programową

wytyczającą kierunki działalności Związku na następną kadencję.

         Na wybranych wcześniej  na  Zgromadzeniach Regionalnych 40-tu delegatów, w VII Zebraniu Przedstawiciel  uczestniczyło 35 delegatów co stanowi 87,5 % ogółu wybranych delegatów.

Ponadto, w Zebraniu Przedstawicieli, jako zaproszeni goście uczestniczyli: Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Jerzy Różyński oraz Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Alfred Domagalski.

         Obrady prowadził wybrany na Przewodniczącego obrad  Pan Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

Na wstępie został przyjęty porządek obrad, regulamin obrad oraz dokonano wyboru poszczególnych komisji VII ZP.

         W części roboczej obrad Delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Związku za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2009 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu za okres od 30.11.2006 r. do 29.11.2010 r. przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Romana Dawidowskiego i Prezesa Zarządu Pana Piotra Huziora.

         W dyskusji nad przyjętymi sprawozdaniami zarówno Delegaci jak i zaproszeni Goście zabierając głos zaznaczyli, że Związek nasz jest największą firmą audytorską dla banków spółdzielczych na rynku polskim, który aktywną współpracę z innymi organizacjami państwowymi, spółdzielczymi i samorządowymi traktuje jako obowiązek z jednej strony, z drugiej zaś jako źródło bogatej i cennej informacji dot. rozwiązywania problemów nurtujących banki spółdzielcze. Zaznaczono, że Związek nasz nie prowadzi działalności politycznej, skupia się natomiast na jak najlepszym wykonywaniu zadań do których został powołany. W ten sposób systematycznie i konsekwentnie buduje dobry wizerunek bankowości spółdzielczej w Polsce i wspomaga tworzenie właściwego klimatu wokół sektora bankowości spółdzielczej.

Pan Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich  stwierdził, że wszyscy bankowcy także spółdzielcy są świadomi tego co się zdarzyło w minionym roku  w świecie finansów i  jakie z tych wydarzeń płyną dla nas wnioski. 

Wskazał na następujące zagadnienia:

1) nowe dobre praktyki bankowe – Polska jest jeszcze krajem na dorobku, musimy się jeszcze uczyć jak prowadzić dobrze biznes finansowy, mamy prawo być dumni, że w miarę sprawnie przeszliśmy kryzys finansowy w świecie. Zwrócił uwagę na pewne rzeczy niedobre w praktyce bankowej, należy przestrzegać dobre praktyki bankowe,

2) zwiększenie działalności szkoleniowej tak dla starszych jak i młodych pracowników bankowych, większy dostęp do pracowników naukowych i praktyków,   

3) zidentyfikowanie barier  kapitałowych, organizacyjnych , które blokują rozwój Banków Spółdzielczych na rynku lokalnym. Banki konkurują między sobą, brak porozumienia w zrzeszeniach.

Zaznaczył, że w świetle powyższego musimy się zorganizować, określić swoje cele i oczekiwania i wtedy należy postulować do polityków z bardzo jasnym konkretnym umocowaniem składanych wniosków.

Zadania przed sektorem bankowym, w tym spółdzielczym:

- czekają nas lata debat,

-  rozwój bankowości spółdzielczej – lokalnej – musimy wchodzić w duże środowiska i oferować wysoką jakość usług finansowych w środowisku lokalnym,

- ekspansja przez BS na rynki gdzie jeszcze nie jesteśmy (duże miasta), pozyskiwanie nowych klientów.

Pan Jerzy Różyński Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych zwrócił uwagę  głównie na to, że

 1. bankom spółdzielczym potrzebne są zmiany prawne i organizacyjne aby ominąć bariery rozwoju, które stoją na przeszkodzie rozwoju tych banków,

2.należy dążyć do zrównania szans banków spółdzielczych  z bankami komercyjnymi,

 1. zabiegać o zwolnienie z podatku dochodowego tej części zysków, która jest przeznaczona na zwiększenie funduszy własnych,
 2. skonsolidowanie bieżącego nadzoru sprawowanego nad Bankami Spółdzielczymi, wybrać optymalne wersje kontroli banków ( teraz są KNF, banki zrzeszające, Związki Rewizyjne i inne)

Pan Alfred Domagalski  -   Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, w swoim wystąpieniu skupił się głównie na projekcie Prawa Spółdzielczego, który trafił do Sejmu,  był rozpatrywany i przyjęty do dalszego procedowania , bez uprzednich konsultacji  co komplikuje a nie usprawnia. Wadliwość przedstawionej i przyjętej w dniu 26.11.2010 roku ustawy Prawo Spółdzielcze wyraża się w:

- projekt jest bardzo wadliwy, komplikuje funkcjonowanie spółdzielni,

- wprowadzenie nadzoru rządowego,

- likwiduje się związki rewizyjne poprzez zlecanie lustracji lustratorom,

- likwiduje Kongres Spółdzielczości,

Przed Bankami Spółdzielczymi są dwie drogi: spółdzielcza lub komercyjna. Obecnie jesteśmy trochę jednym trochę drugim, a tak dłużej nie można funkcjonować.

Najbardziej lojalną bazą spółdzielni są jej członkowie.  To członkowie tworzą klimat i stabilność banków spółdzielczych, im więcej spółdzielczości tym bardziej przyjazne relacje w więzach pomiędzy członami i klientami w środowisku lokalnym.

Następnie przystąpiono do wyboru Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania do Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie wybrano następujących delegatów:

 1. Dawidowski Roman-  Prezes Zarządu BS w Sierakowicach
 2. Grodzki Mieczysław-  Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Piasecznie
 3. Kołpak Henryk-  Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Chojnowie
 4. Palej Maciej  -  Prezes Zarządu PBS Muszyna-Krynica Zdrój
 5. Raszka Andrzej-  Prezes Zarządu BS Strzyżów n/Wisłokiem
 6. Siwek Zdzisław-  Prezes Zarządu BS Niemce
 7. Tołwińska Leokadia-  Prezes Zarządu BS w Malborku
 8. Tomecki Wacław-  Prezes Zarządu BS w Żorach
 9. Zalewska Zenona-  Prezes Zarządu BS w Zambrowie

Ponadto VII Zebranie Przedstawicieli podjęło  następujące uchwały:

- w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

- w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. i przeznaczenia wyniku finansowego za 2009 rok

- w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

- w sprawie  udzielenia absolutorium członkom Zarządu

- w sprawie  ustalenia kierunków działalności Związku na lata 2010-2014

- w sprawie  przyjęcia wniosków Komisji Uchwał i Wniosków:

 1. ścisła współpraca z NBP, BFG, UKNF, MF, ZBP, KRS, KZBS i z                         dwoma pozostałymi rewizyjnymi, aby osiągnąć:
 2. a) dostęp lustratorów do tajemnicy bankowej w czasie lustracji,
 3. b) doprowadzić do zapisów o obowiązkowej przynależności spółdzielni do związków rewizyjnych,
 4. c) doprowadzić do połączenia związków rewizyjnych działających w branży bankowej w celu przejęcia czynności KNF nad bankami spółdzielczymi (ograniczenie kontroli w BS),
 5. d) dokonanie zmian w projekcie ustawy o spółdzielniach celem utrzymania możliwości wykonywania czynności lustracji przez związki rewizyjne,
 6. e) współpraca z bankami zrzeszającymi w celu skutecznej działalności szkoleniowej,
 7. obniżenie kosztów szkoleń,
 8. przekazywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Związku wraz z zaproszeniami na Zebranie Przedstawicieli,
 9. podjęcie oddziaływań na środowiska poselskie celem niedopuszczenia do uchwalenia niekorzystnych zmian w ustawie o spółdzielniach,
 10. wysłanie rezolucji w sprawie stanowiska poszczególnych banków w temacie projektu ustawy o spółdzielniach.

 

 1. Z prac  Rady  Nadzorczej i Zarządu

W drugim półroczu 2010 roku prace Rady Nadzorczej i Zarządu koncentrowały się głównie na przygotowaniach merytorycznych i organizacyjnych do VII Zebrania Przedstawicieli. Prowadzone prace dotyczyły:

- przygotowania i przeprowadzenia Zgromadzeń Regionalnych,

- opracowania Rady i Zarządu oraz projektów uchwał, które były przedstawione

  Delegatom na ZP.

Ponadto  w II-gim półroczu 2010 r. Związek wykonał 119 lustracji ustawowych i 1 lustrację problemową przeprowadzoną  przez Delegaturę w Krakowie w Banku Spółdzielczym w Rybniku oraz 10 badań śródrocznych.

 I tak poszczególne Delegatury Związku wykonały:

Delegatura Bydgoszcz       -  23 lustracje ustawowe                -   1 badanie śródroczne

Delegatura Kraków             -  21 lustracji ustawowych

Delegatura Lublin               -  21 lustracji ustawowych             -   1 badanie śródroczne

Delegatura Olsztyn             -  16 lustracji ustawowych             -   2 badania śródroczne

Delegatura Poznań             -  2 lustracje ustawowe                -   1 badanie śródroczne

Delegatura Rzeszów          -  13 lustracji ustawowych             -   2 badania śródroczne

Delegatura Warszawa        -  17 lustracji ustawowych            -   3 badania śródroczne

Delegatura Wrocław           -    6 lustracji ustawowych

Lustracje ustawowe zostały przeprowadzone we wszystkich bankach spółdzielczych  zrzeszonych w Związku, którym w tym roku przypadł ustawowy 3-letni termin lustracji.

Należy tu zaznaczyć, że po zmianie Statutu Związku w 2007 r. dającej  możliwość przeprowadzania badania sprawozdań finansowych i lustracji również w bankach nie będących naszymi członkami, obserwujemy wzrost zainteresowania tą formą działalności wśród banków spółdzielczych nigdzie nie zrzeszonych. I tak obecnie prowadzimy obsługę w zakresie badania sprawozdań finansowych i lustracji na rzecz około 13 takich banków.

            Co do członkostwa to należy stwierdzić, że nastąpiła stabilizacja ilości zrzeszonych w naszym Związku banków spółdzielczych. I tak stan ilościowy członków na dzień 31.12.2010 r. wynosił 349  banków spółdzielczych.

Poniżej przedstawiamy tabelkę ilustrującą ilość członków Związku w poszczególnych Delegaturach:

 

Nazwa Delegatury

Ilość członków

    Bydgoszcz

68

    Kraków

70

    Lublin

58

    Olsztyn

50

    Rzeszów

35

    Warszawa

49

    Wrocław

19

 

            Pragniemy również poinformować, że z dniem 01.09.2010 r. została uruchomiona Delegatura w Poznaniu, która działa pod adresem ul. Cypriana Norwida 14, 60-867 Poznań, tel. 61-847-50-41. Nowo przyjętym Dyrektorem Delegatury jest Pan Leszek Biegała – biegły rewident. Delegatura ta przejmie dawne banki spółdzielcze obsługiwane wcześniej przez rozwiązaną Delegaturę w Koszalinie.

 

Na koniec pragniemy poinformować o szkoleniach, które są planowane w 2011 roku:

-   w miesiącach maj – czerwiec  w  3-ch Delegaturach Związku  (Bydgoszcz,

Warszawa, Kraków) zostanie zorganizowane 3-dniowe szkolenie na temat „Zasady wyceny i ewidencji wybranych aktywów i pasywów banku”.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób odpowiedzialnych za bilans z zasadami wyceny i ewidencji wybranych aktywów i pasywów banku . Celem dydaktycznym szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu wyceny i ewidencji aktywów i pasywów banku oraz ich prezentacja w bilansie;

-  we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa, które jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym organizacji CIMA i posiada akredytację do przeprowadzania kursów przygotowawczych do egzaminów CIMA na poziomie pierwszym Certificate In Business Accounting w języku  polskim, chcemy zorganizować szkolenie obejmujące pięć modułów tematycznych:

 • Podstawy Rachunkowości Zarządczej
 • Podstawy Rachunkowości Finansowej
 • Podstawy Matematyki Biznesowej
 • Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Podstawy Etyki, Ładu Korporacyjnego i Prawa w Biznesie.

Szkolenie będzie ogółem obejmowało 133 godzin dydaktycznych i planujemy zorganizować  je w naszych delegaturach w Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie.

Terminy szkoleń zostaną dopasowane do potrzeb uczestników.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności zawodowych osób zajmujących się rachunkowością i finansami w bankach spółdzielczych. Po zdaniu egzaminu CIMA uczestnik otrzymuje certyfikat menagera rachunkowości zarządczej, który uznawany jest za niezwykle prestiżowy i potwierdza nie tylko wiedzę merytoryczną z zakresu rachunkowości i finansów, ale także umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi biznesowych i komunikacji;

-  planujemy również przeprowadzenie szkoleń w temacie ryzyka oraz VAT – stosowanie nowych uchwał UKNF.

 

Związek zakłada obniżkę kosztów szkoleń z tym,  że grupa musi liczyć co najmniej 25 uczestników i wtedy będzie można opracować właściwą  kalkulację.

Będziemy również starać aby koszty szkoleń były zwolnione z VAT – co również obniży ich koszt. W tym celu musimy wystąpić o akredytację.

Szczegółowo o planowanych szkoleniach Związek poinformuje w ofercie marketingowo-reklamowej BS – naszych członków oraz BS – nigdzie nie zrzeszone na początku przyszłego roku.

 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem

Z A R Z Ą D

 

 

Realizacja wniosków przyjętych na XII zebraniu przedstawicieli ZRBS

wpis w: informacje | 0

 

                                                                  Warszawa, dnia 07 grudnia  2010 r.
ZRBS-187/2010

Sz. Pan
      Prezes Zarządu
      Banku Spółdzielczego
      w     __________________

 

  Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie realizując uchwałę programową VII Zebrania Przedstawicieli naszego Związku o treści „doprowadzić do zmiany w zapisach w projekcie ustawy o spółdzielniach druk nr 3493 – tak aby związki rewizyjne mogły nadal przeprowadzać lustrację”  oraz wnioski delegatów tego Zebrania dotyczące niekorzystnych zapisów w nowym projekcie ustawy o spółdzielniach dla istnienia i rozwoju bankowości spółdzielczej – zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań (rozmów) z Posłami RP z Waszego terenu, celem wyeliminowania niekorzystnych zapisów w projekcie nowej ustawy o spółdzielniach.
Prosimy jednocześnie o indywidualne wystąpienia do Posłów RP w powyższej sprawie (wzorem takiego wystąpienia może być przesłany w załączeniu projekt pisma, który można uzupełnić o własne wnioski).
Sprawa jest bardzo poważna. Obecnie ważą się losy całej bankowości spółdzielczej.
Nadmieniamy, ze po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt trafił obecnie do
Komisji Gospodarki.
  W załączeniu przesyłamy:
- projekt wystąpienia do Posłów z Państwa terenu działania, z prośbą o intensyfikację
   działań  w tym temacie,
-  pismo Business Centre Club do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
-  nasze uwagi do projektu
              
                                                 Ze spółdzielczym pozdrowieniem

pdf logo w

 

 

 pdf logo w

Stanowisko Zarządu w sprawie projektu ustawy „Prawo Spółdzielcze”

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

Stanowisko Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie w sprawie  projektu ustawy „Prawo Spółdzielcze” – druk sejmowy 3493

Uwagi o charakterze ogólnym:
 1) Społeczne zapotrzebowanie na nowe regulacje Prawa Spółdzielczego
  znalazło wyraz w raporcie o spółdzielczości polskiej. Następstwem tego było
  powołanie międzyresortowego zespołu do spraw przygotowania założeń
  nowej ustawy a podjęcie prac planowano zakończyć na przełomie 2010
  i 2011 r.
  To było poważne potraktowanie tego zadania legislacyjnego, które zostało
  zniweczone przez inicjatywę poselską przedkładającą projekt nowej ustawy
  poddany w trybie wyjątkowo pilnym pod głosowanie – jako druk sejmowy
  3493 – 29.10.2010 r. Projekt ten ignoruje rekomendacje wynikające
  z  „Raportu o spółdzielczości polskiej”  i w istocie nie wprowadza żadnej
  pozytywnej jakości w stosunku do istniejących rozwiązań.
 

2) Z uzasadnienia wynika, że projekt nowej ustawy nawiązuje do ustawy
  o spółdzielniach z 1920 r. ale jest to odwołanie czysto werbalne, bowiem
  projekt przekreśla istnienie samorządu spółdzielczego odbierając związkom
  rewizyjnym uprawnienia do przeprowadzania lustracji a zatem odchodzi od rewizyjnego
  charakteru tych związków – co było istotnym założeniem ustawy
  o spółdzielniach z 1920 r.
  Pozostawienie związkom rewizyjnym kompetencji w zakresie prowadzenia działalności
  instruktażowej, szkoleniowej i reprezentacji czyni z tych organizacji
  jednostki fasadowe, pozbawione możliwości ustalania, co było istotą
  lustracji jakie problemy prawne, organizacyjne występują w badanych
  spółdzielniach i jak je należy usuwać.
 3) Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie polegające na utworzeniu
  Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i odpowiedzialności zawodowej w celu
  nadawania uprawnień lustracyjnych stanowi o pozbawieniu samorządu
  spółdzielczego istotnej funkcji, jaką było ustalanie zarówno sposobu
  przeprowadzenia lustracji jak i nadawanie uprawnień lustracyjnych.
  Projekt te funkcje rozdziela, co nie jest czynnikiem powodującym spójność
  tego środka nadzoru.
  Zarówno sposób nadawania uprawnień lustracyjnych (tryb decyzji 
  administracyjnej) jak i wprowadzone zasady nadzoru nad spółdzielniami
  i związkami spółdzielczymi są dotknięte wadą niekonstytucyjności.
  Wprowadzając nadzór państwowy wobec podmiotów gospodarczych – jakimi
  są spółdzielnie – wbrew zasadzie równego traktowania wszystkich
  podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy prawnej w jakiej działalność
  prowadzą.
  Nie do przyjęcia jest koncepcja ustanawiania nadzoru „właściwych
  ministrów”  nad działalnością spółdzielni i związków spółdzielczych.
  Jest to przejaw daleko większej interwencji w sferę prywatnej – jeśli chodzi
  o własność – gospodarki przez państwo, niż było to w czasie lat 1961-62,
  bo nawet ustawa Prawo Spółdzielcze obowiązująca w tym okresie takiego
  rozwiązania nie przewidywała.
  Analogiczne rozwiązanie proponowano w projekcie ustawy, który został
  zgłoszony w 2009 r. przez grupę posłów PiS i który został odrzucony.
  Jaki jest cel powielania tego pomysłu przez obecny projekt zgłoszony przez
  grupę posłów PO?
 4) Analiza projektu pozwala na stwierdzenie, że zawarte w nim rozwiązania
  przeczą tezie uzasadnienia jakoby chodziło o nawiązanie do projektu ustawy
  z 1920 r. Takie twierdzenie to czysta hipokryzja. W istocie nie chodzi o to, aby
  projekt nowej ustawy usprawniał funkcjonowanie spółdzielczości, ale by
  eliminował niewygodne z punktu widzenia „twórców” projektu stanowiska
  i osoby je sprawujące. Jeśli spółdzielczość postrzegana jest jako: cytat
  z wypowiedzi Posła Pawła Suskiego „jest dziś spuścizną PRL-owskiego
  przystosowania spółdzielni jako narzędzia sprawowania władzy przez PZPR.
  Dziś w tych strukturach spółdzielczych zasiadają byli członkowie tej partii.
  W zarządach i radach nadzorczych mamy przechowalnie aparatczyków,
  którzy dla swoich celów wykorzystują Klub SLD i PSL, aby tę władzę
  utrzymać bez kontroli i bez nadzoru, będąc tyłem do członków” – to nie należy
  uciekać się do wzniosłych haseł o tworzeniu dobrej ustawy o spółdzielniach
  ale pójść utartym szlakiem ustawy z 20.01.1990 r. o zmianach w organizacji
  spółdzielczości i w ogóle zlikwidować tę formę prowadzenia działalności
  gospodarczej.
  Przypominam, że ustawa z 20.01.1990 r. w tym celu, aby wykluczyć
  niewłaściwe osoby sprawujące kierownicze funkcje w spółdzielczości
  postawiła w stan likwidacji wszystkie związki spółdzielcze. Owszem, usunęła
  nomenklaturowe stanowiska, ale też zniszczyła całą strukturę organizacyjną,
  zaopatrzeniową, majątkową spółdzielczości i jej skutki ta część gospodarki
  ponosi do dnia dzisiejszego.
  "Do dzieła Pani Profesor! - aby zniszczyć rzekomo nomenklaturowe stanowiska
  w spółdzielniach nie wystarczy postawienie w stan likwidacji związków
  rewizyjnych lub ograniczenie ich funkcji. Należy wykluczyć w ogóle
  działalność gospodarczą w formie spółdzielni – jako relikt PRL."
  Wyżej zacytowana powołana w dyskusji nad projektem argumentacja –
  w 20 lat po transformacji ustrojowej jest po prostu żałosna w swojej
  demagogii.
  UWAGA: Żadna ustawa o spółdzielniach obowiązująca w latach 1920 – do
  chwili obecnej nie wprowadzała nadzoru państwowego nad tą formą
  działalności. Funkcje te zawsze sprawowały wewnętrzne organy nadzoru
  oraz samorząd spółdzielczy. Istotą spółdzielczości jest bowiem samorządność
  i tę funkcję obroniono nawet w latach 1950-1980. Nawet zwiększone
  uprawnienia związków spółdzielczych nie miały cech nadzoru państwowego 
  i nie wkraczały w sferę zastrzeżoną dla organów władzy samej spółdzielni
  (vide ustawa z 1961 r. – która dawała najszersze uprawnienia związkom).
  Zawsze też istniał tryb odwoławczy od uchwał podejmowanych przez organy
  związku, a zatem w trybie wewnątrz-spółdzielczym i sądowym istniała
  możliwość ich kontroli.
  Należy zadać pytanie: JAKI JEST TRYB ODWOŁAŃ OD CZYNNOŚCI
  NADZORCZYCH ORGANÓW WŁADZY – o których mowa w Dziale X
  projektu? .

 

GRUPA BPS

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

Wojsławice, dnia 19.11.2010 r.

Ldz. OR 38/10

 

Pan/Pani Poseł

…………………..

 

Po dokładnym zapoznaniu się z projektem ustawy o spółdzielniach (Druk nr 3493) wraz z uzasadnieniem oraz opiniami prawnymi stwierdzamy, że zawiera ona w swej treści duże utrudnienia w pracy dla spółdzielni o charakterze masowym, a przede wszystkim działających na terenach wiejskich oraz specyfiki ich pracy takich dla przykładu jakimi są banki spółdzielcze, które liczą po kilka a nawet kilkanaście tysięcy członków. Chodzi tu przede wszystkim o zmianę w zakresie walnego zgromadzenia. Zastąpienie zebrania przedstawicieli zgromadzeniem wszystkich członków wpłynie na brak możliwości jego odbycia ze względu na frekwencję oraz wysokie koszty (zawiadomienie na piśmie listem poleconym). Dotychczasowy system grup członkowskich i zebrań przedstawicieli wybieranych w grupach członkowskich jest sprawdzonym i doskonale zdającym egzamin w praktyce. Organizowanie zebrań członkowskich dzielonych w spółdzielniach mających powyżej 500 członków (art. 33 § 1 projektu), według nas w przypadku instytucji finansowych jest niemożliwe i nierealne. Nie do przyjęcia i stosowania jest propozycja zawarta w art. 30 § 3 a art. 50 § 2 i 3 projektu. Biorąc pod uwagę teren działania i specyfikę prowadzonej działalności oraz występujące powiązania (w szczególności na terenach wiejskich) spowodowałoby to odejście szeregu klientów z naszych banków do komercji. Czy wnioskodawcom zależy na likwidacji jednego z ostatnich symptomów polskiej bankowości z tradycją od 150 lat? Osoby prowadzące działalność są bardzo często spokrewnione z członkami Rady Nadzorczej, Zarządem i pracownikami na stanowiskach kierowniczych oraz pełnomocnikami. Dla zachowania pracy tym osobom, zrezygnują z naszych usług. Wprowadzenie tego przepisu w życie będzie stanowić prezent ustawodawcy polskiego dla banków z kapitałem obcym, uczyniony kosztem spółdzielczości bankowej.

Poniżej wymieniamy przepisy projektu, które naszym zdaniem są źle sformułowane, zbędne lub nie powinny zostać wprowadzone:

- art. 12 § 4 zbędny, gdyż „wpłata” zawsze dokonywana jest w pieniądzu;

- art. 18 § 1 pkt 4 w części uprawniającej każdego członka spółdzielni do zapoznania się z umowami zawieranymi przez spółdzielnie (bank) z osobami trzecimi bez żadnych uwarunkowań – przepis obecnie obowiązującej ustawy jest lepszy, gdyż umożliwia spółdzielni odmowę okazania członkowi umów w sytuacji, gdy groziłoby to interesom osób trzecich. Nie wyobrażamy sobie prawa wglądu np. do umów kredytowych czy depozytowych – sprzeczne z Prawem bankowym i ustawą o ochronie danych osobowych;

- art. 26 § 1 – przepis ten wydłuża termin przedawnienia roszczenia o wypłatę udziałów z 3 do 10 lat – ze względów praktycznych bardziej racjonalny jest termin              3-letni, okres ten jest sprawdzony w bieżącej działalności;

- art. 28 – przepis eliminujący zebrania grup członkowskich i zebrania przedstawicieli w bardzo dużym stopniu komplikuje akcję zwołania i przeprowadzenie zebrania w spółdzielniach zrzeszających dużą liczbę członków i generuje wysokie koszty;

- art. 30 § 3 – przepis uzależniający zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia z członkami zarządu, rady, pełnomocnikami, prokurentami i to bez względu na wysokość zobowiązania, od uprzedniej uchwały walnego zgromadzenia                    w praktyce eliminuje te osoby spośród klientów banku. Osoby pełniące w/w funkcje są zwykle członkami spółdzielni – banku. Przepis jest więc sprzeczny z ideą ruchu spółdzielczego;

- art. 41 § 3 – przepis wprowadzający zasadę, że pracownik spółdzielni nie może być członkiem rady nadzorczej stoi w sprzeczności z art. 18 § 1 pkt 2 projektu ustawy, stanowiącym, że członek ma prawo wybierać organy spółdzielni i być do nich wybieranym;

- art. 41 § 4 i § 5 – przepisy skracające kadencję rady do 3 lat oraz ilość kadencji do dwóch nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia. Wydaje się, że zostały wprowadzone po to, aby tylko coś zmienić wg zasady „nie wiadomo czy będzie lepiej, ale na pewno będzie inaczej”;

- art. 53 § 2 i 3 – skutki wprowadzenia tego przepisu dla banków spółdzielczych opisano we wstępnej części uwag. Oczywistym jest, że godzi on             w interesy banków, jak i ich członków;

- art. 73 § 1 – przepis wprowadzający zasadę, że dla połączenia się spółdzielni wymagane są uchwały łączących się spółdzielni podjęte w obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania w praktyce eliminuje łączenie się spółdzielni              o dużej liczbie członków, ze względu na brak możliwości zapewnienia udziału ponad połowy członków.  

Przedstawiając powyższe wnosimy o wycofanie projektu, bądź jego odrzucenie, który w swej treści przynosi więcej szkody niż korzyści. Istniejąca ustawa                            o spółdzielniach wraz z wprowadzanymi zmianami jest znacznie korzystniejsza                      i bliższa jej członkom, będących jednocześnie właścicielami majątku spółdzielni. Ponadto w naszym odczuciu projekt ustawy zanim trafi pod obrady winien być konsultowany ze środowiskiem, którego dotyczy. Wydaje się, że autorzy projektu nie znają zbyt dokładnie środowiska spółdzielczego szczególnie bankowego a w związku z tym nie przeanalizowali konsekwencji proponowanych zmian. Projekt tej ustawy nie ma nic wspólnego z ideą Przyjaznego Państwa.

Przedstawiając powyższe w imieniu Banków Spółdzielczych w Białopolu, Chełmie, Krasnymstawie, Leśniowicach, Sawinie i Wojsławicach, od których otrzymałem pełnomocnictwo do wystąpienia liczymy na zrozumienie problemu spółdzielni i projekt ustawy, który jest nieżyciowy i niesprzyjający poprawie działania spółdzielni w obecnych warunkach ustrojowych instytucji, które jak wcześniej podaliśmy liczą 150 lat w tym Bank Spółdzielczy w Wojsławicach liczący prawie 105 lat czy Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie z ponad 100 – letnią tradycją, zostanie wycofany lub po konsultacjach ze środowiskiem spółdzielczym tak zmodyfikowany, że będzie pożyteczny dla środowiska.

 

Otrzymują do wiadomości:                                  

 1. Pani Beata Mazurek - Poseł na Sejm RP
 2. Pan Zbigniew Matuszczak - Poseł na Sejm RP
 3. Pan Tadeusz Sławecki – Poseł na Sejm RP
 4. Pan Tomasz Dudziński – Poseł na Sejm RP
 5. Pan Jerzy Różyński - Prezes KZBS - Warszawa
 6. Pan Alfred Domagalski - Prezes Zarządu KRS - Warszawa
 7. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes ZBP - Warszawa
 8. Pan Mirosław Potulski - Prezes Banku BPS S.A. – Warszawa

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bank Spółdzielczy w Wojsławicach ul. Rynek 23 wpisany przez Sąd Rejonowy w Lublinie do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127478 , NIP 564-10-60-174 , REGON 000500731

tel/fax 82 – 5669101

 

Uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach

wpis w: informacje | 0

 

W związku z prowadzonymi pracami w Sejmie w zakresie nowej ustawy o spółdzielniach oraz w zakresie zmiany ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego a także zmiany niektórych innych ustaw, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie opracował i zgłosił uwagi do tych projektów ustaw, poprzez:
-  Krajową Radę Spółdzielczą
-  Krajowy  Związek Banków Spółdzielczych
-  Posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto, uwagi dotyczące ustawy o spółdzielniach zostały przekazane wspólnie z Business Centre Club ds. Spółdzielczości do Szefa Kancelarii Sejmu RP Panu Lechowi Czapli z wnioskiem o odrzucenie tego projektu ustawy w I czytaniu.
W projekcie nowej ustawy zapisy są niekorzystne dla istnienia i rozwoju bankowości spółdzielczej.
Stąd też prosimy o ewentualne  podjęcie stosownych rozmów z Posłami działającymi na Waszym terenie.
W załączeniu przekazujemy uwagi do w/w projektów ustaw.

pdf logo w

 

1 2 3 4